SPRK skaidro: Kā notiek ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu vērtēšana

Drukāt
Ūdenssaimniecība,
Noderīgi

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) regulē 59 ūdenssaimniecības komersantus, tostarp nosaka tarifus to sniegtajiem pakalpojumiem. SPRK skaidro, kā veidojas ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi un kā notiek to vērtēšana regulējamiem komersantiem.

Ūdenssaimniecības nozarē SPRK regulē un tarifus nosaka ūdensapgādes pakalpojumiem (ūdens ieguve un sagatavošana; ūdens piegāde) un kanalizācijas pakalpojumiem (notekūdeņu savākšana un novadīšana; notekūdeņu attīrīšana). Tarifi tiek apstiprināti eiro bez PVN par vienu kubikmetru (1 000 litri) un piemēroti norēķinos starp sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un sabiedrisko pakalpojumu lietotāju, kas var būt gan fiziska, gan juridiska persona.

SPRK uzrauga, lai ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs nodrošinātu lietotājiem pakalpojumus par SPRK noteiktajiem tarifiem. Tāpat SPRK uzrauga, vai tiek nodrošināti nepārtraukti, droši un kvalitatīvi ūdenssaimniecības pakalpojumi un vai ūdenssaimniecības pakalpojuma līguma nosacījumi atbilst nozares normatīvajos aktos noteiktajam. Savukārt ūdens kvalitātes kontroli veic Veselības inspekcija.

Komersantiem ik gadu jāiesniedz atskaites SPRK par nodrošināto sabiedrisko pakalpojumu izmaksām, ieņēmumiem un tehniskajiem rādītājiem. SPRK pārbauda katru iesniegto atskaiti, pieprasot skaidrojumus par būtiskākajām novirzēm, lai novērtētu komersantu darbību un konstatētu nepieciešamību pieprasīt komersantam aprēķināt un iesniegt jaunus tarifu projektus. Lai paplašinātu sabiedrībai pieejamo informāciju par regulētajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, SPRK ikgadēji publicē pārskatu par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju saimnieciskās darbības rezultātiem un darbības rādītāju salīdzinājumu.

Ne visus ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējus regulē SPRK
Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus SPRK apstiprina tikai tiem komersantiem, kuru sniegto pakalpojumu apjoms vismaz vienā no četriem pakalpojumu veidiem (ūdens ražošana un piegāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana) pārsniedz 100 000 kubikmetrus (m3) gadā. Šiem komersantiem jābūt reģistrētiem SPRK ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Pārējiem ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem maksu nosaka un uzraudzību veic pašvaldība. 

Kas veido ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus?
Komersanti tarifus aprēķina un nosaka saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku. Veicot tarifu aprēķinus, komersanti tajos var iekļaut tikai tehnoloģiski un ekonomiski pamatotas izmaksas, kas nepieciešamas nepārtrauktu, drošu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai. Ūdensapgādes pakalpojumu tarifu aprēķina, ūdensapgādes pakalpojumu kopējās izmaksas dalot ar lietotājiem piegādāto ūdens apjomu. Savukārt kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķina, kanalizācijas pakalpojumu kopējās izmaksas dalot ar no lietotājiem savākto notekūdeņu apjomu. Attiecīgi, jo lielākas pakalpojumu sniegšanas izmaksas un/vai mazāki sniegto pakalpojumu apjomi, jo augstāki tarifi.

Pakalpojumu izmaksas veido kapitāla izmaksas, darbinieku atalgojums, pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksas, energoresursu, transporta, materiālu izmaksas un citas mazākas izmaksu pozīcijas, kā arī nodokļi un peļņa, kas tiek ierobežota SPRK noteiktā apmērā. 

Sabiedriskie ūdenssaimniecības pakalpojumi tiek sniegti līdz inženierbūvju piederības robežai, nevis līdz katram atsevišķam dzīvoklim. Tas nozīmē, ka tarifā nav iekļautas izmaksas, kas saistītas ar māju iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu uzturēšanu, kā arī izmaksas par individuālo rēķinu izrakstīšanu/izsūtīšanu atsevišķiem dzīvokļiem. Pakalpojumi pēc piederības robežas tiek regulēti saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu un nav SPRK pārziņā.

Kāpēc dažādās apdzīvotās vietās tarifi atšķiras?
To, kāpēc dažādās apdzīvotās vietās tarifi atšķiras, ietekmē vairāki faktori – pakalpojumu apjoms (atkarīgs no lietotāju skaita, patēriņa īpatnībām, tostarp mājokļu labiekārtotības pakāpes, uzņēmumu un iestāžu patēriņa), pieslēgumu blīvums, veiktās investīcijas, personāla atalgojuma atšķirības reģionos, teritorijas īpatnības (reljefs, grunts apstākļi u.c.), infrastruktūras īpatnības (nošķirto sistēmu skaits, iekārtu skaits, to ražība, inženiertīklu garums, attālums starp apkalpojamajām sistēmām u.c.). 

Aptuveni 70–80% ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksu ir pastāvīgas. Atkarībā no patēriņa apjoma galvenokārt mainās tikai elektroenerģijas izmaksas un dabas resursu nodokļa maksājumi. Tas nozīmē, ka pieslēgumu blīvumam un patērētajam pakalpojumu apjomam ir būtiska ietekme uz viena m3 izmaksām (tarifu). Piemēram, ja inženiertīklu garums kādā pilsētā ar daudzīvokļu mājām ir līdzīgs kā kādā ciemā ar privātmājām, tad infrastruktūras uzturēšanas un apkalpošanas izmaksas, kā arī pamatlīdzekļu nolietojums abām sistēmām būs līdzīgs. Savukārt apjoms, ar ko izmaksas tiek dalītas, var būtiski atšķirties. Līdz ar to likumsakarīgi, ka izmaksas par vienu m3 (tarifs) pilsētā būs mazākas nekā ciemā. Latvijā ir arī novadi, kur pakalpojumi tiek sniegti lielā skaitā nošķirtu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, kas bieži izvietotas attāli cita no citas, un visās sistēmās pakalpojumu apjoms ir neliels. Šādiem komersantiem tarifi būs būtiski augstāki nekā komersantiem, kas pakalpojumus sniedz vienā vai dažās sistēmās ar lielu pakalpojumu apjomu.

Pēc tarifu aprēķina iesniegšanas tie tiek publicēti SPRK tīmekļvietnē un “Latvijas Vēstnesī”
Komersantiem ir pienākums tarifu projektus pēc to iesniegšanas SPRK publicēt arī izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī nosūtīt pašvaldībai publicēšanai tās tīmekļvietnē, lai pakalpojuma lietotāji ar plānotajām izmaiņām varētu savlaicīgi iepazīties un paust viedokli. Savukārt SPRK informāciju par saņemtajiem tarifu projektiem publicē savas tīmekļvietnes sadaļā “Iesniegtie tarifu projekti”, kur pieejami arī pārskatāmi tarifu projektu kopsavilkumi un infografikas ar būtiskāko informāciju. 

Divi tarifu projektu veidi, atšķirīgs vērtēšanas ilgums un spēkā stāšanās laiks
SPRK regulāri vērtēšanai saņem ūdenssaimniecības komersantu tarifu projektus, vienam komersantam tarifi var mainīties vairākas reizes gadā – gan pieaugt, gan samazināties. Tarifus komersanti var noteikt divos veidos – veicot tarifa pilnu izvērtējumu (pilnie tarifu projekti) vai izmainot tikai noteiktas izmaksu pozīcijas (pašnoteiktie tarifi).

Komersanti tarifu projektus pilnai izvērtēšanai SPRK iesniedz pēc nepieciešamības reizi gadā vai retāk – brīdī, kad rodas būtiskas izmaiņas pakalpojumu apjomā (papildu teritoriju pārņemšana, papildu pieslēgumi, ūdens patēriņa un iedzīvotāju skaita samazināšanās, rūpniecisko lietotāju pievienošanās/atvienošanās) vai pakalpojumu izmaksās (darbības teritorijas paplašināšanās, ieguldījumi infrastruktūrā, cenu izmaiņas valstī, izmaiņas nodokļos). 

Savukārt pašnoteikto tarifu gadījumā tos var aprēķināt un iesniegt vērtēšanai biežāk, ja mainās ietekmējošie faktori – elektroenerģijas un/vai no citiem komersantiem iepirkto ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas. Pārējās izmaksas paliek tādā apmērā, kādu paredzējis SPRK iepriekš apstiprinātais tarifs. 

SPRK regulāri uzrauga elektroenerģijas cenu izmaiņu ietekmi uz ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem, analizē neparedzēto izmaksu un ieņēmumu ietekmi un kontrolē, lai ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji laicīgi aprēķinātu un vērtēšanai iesniegtu pašnoteiktos tarifus.

SPRK tarifus izvērtē rūpīgi un atbildīgi
Pirms tarifu spēkā stāšanās SPRK eksperti rūpīgi un atbildīgi izvērtē saņemtos tarifu projektus. Nepamatotus tarifu projektus SPRK ir tiesības noraidīt. Taču pirms tarifu projekta noraidīšanas komersantam tiek dota iespēja to precizēt, izslēdzot nepamatotās izmaksas. Ja vērtēšanas gaitā ekspertiem rodas kādi jautājumi vai redzamas aprēķina neprecizitātes, SPRK pieprasa komersantam papildu skaidrojumus, precizējumus un pamatojumu. Attiecīgi apstiprinātais tarifs var atšķirties no sākotnēji iesniegtā tarifu projekta.

SPRK, saņemot tarifu projektu, pārbauda pamatojošos dokumentus – līgumus, rēķinus, iepirkuma dokumentāciju u.c. Īpašu uzmanību SPRK pievērš tam, lai izmaksās tiek iekļautas tikai tādas komersanta darbības, kas nepieciešamas, lai sniegtu lietotājiem drošus, nepārtrauktus un kvalitatīvus pakalpojumus. SPRK eksperti arī pārliecinās, ka komersants ir izvēlējies saimnieciski izdevīgāko cenas piedāvājumus, turklāt izvērtējis šo cenu atbilstību tirgus situācijai. Tarifos netiek iekļautas izmaksas, kas saistītas ar citiem komersanta komercdarbības veidiem. 

Tarifu vērtēšanas ilgums var būtiski atšķirties
Atbilstoši Likumā Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem noteiktajam šo projektu izvērtēšanas un lēmumu pieņemšanas laiks ir līdz 120 dienām (aptuveni četri mēneši). Ja izvērtēšanas gaitā ir nepieciešams saņemt no komersanta papildu informāciju, SPRK lūdz to iesniegt. Brīdī, kad informācija ir pieprasīta, tarifu projekta izvērtēšanas laiks tiek apturēts, bet atsākas, kad komersants informāciju ir iesniedzis SPRK. 

Pašnoteikto tarifu gadījumā komersants publicē “Latvijas Vēstnesī” jaunās tarifu vērtības vismaz 30 dienas pirms plānotās tarifu piemērošanas uzsākšanas. SPRK izvērtēšanu un saskaņošanu veic 21 dienas laikā. Ja šajā laikā SPRK nepieņem noraidošu lēmumu, komersanta publicētie tarifi var stāties spēkā norādītajā laikā. Ja izvērtēšanas gaitā komersants publicējis precizētas tarifu vērtības, tad tarifi stājas spēkā 30 dienas pēc precizētās publikācijas.

SPRK biežāk konstatētās kļūdas komersantu pilno tarifu projektu sagatavošanā
Kļūdas, ko komersanti pieļauj tarifu projektu sagatavošanas procesā, ir dažādas – sākot ar nepareizi iesniegtiem pieteikumiem līdz kļūdām aprēķinos un tarifā nepamatoti iekļautām izmaksām. Visbiežāk aprēķins neatbilst Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikai vai arī komersants nepareizi ir attiecinājis izmaksas starp regulētu un neregulētu pakalpojumu. SPRK komersantiem pieprasa papildinformāciju un precizējumus, līdz pārliecinās par visu tarifā ietverto izmaksu pamatotību.

Citi noderīgi SPRK resursi:
•    Spēkā esošo tarifu karte, kā arī plašāks skaidrojums par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus ietekmējošajiem faktoriem: https://ieej.lv/q9Hge
•    SPRK iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu interaktīvā karte
•    Informatīvs materiāls “Par ko maksā ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji?
•    Regulējamo komersantu saraksts: SPRK tīmekļvietnē