Tarifi

Drukāt

Dabasgāzes apgādes pakalpojumu tarifu noteikšanā Regulators ievēro likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteikto pamatprincipu: tarifi nosakāmi tādā apmērā, lai lietotāju veiktie tarifu maksājumi segtu ekonomiski pamatotas pakalpojuma sniegšanas izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti. Tarifa projektā iekļauj tikai tās izmaksas, kas attiecas uz konkrētā pakalpojuma sniegšanu un ir ekonomiski pamatotas. Iesniedzot tarifu projektus izskatīšanai Regulatorā, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam jāiesniedz tarifa projektu veidojošo izmaksu pamatojums un to apliecinoša dokumentācija, kā arī tarifu izvērtēšanas gaitā jānodrošina cita papildu informācija, ko pieprasa Regulators.

Regulators nosaka dabasgāzes pārvades, uzglabāšanas, sadales pakalpojumu aprēķināšanas metodiku un atbilstoši tām nosaka dabasgāzes tarifus.

Atbilstoši Regulatora lēmumam Nr.26 "Par 2008.gada 24.jūlija lēmuma Nr.247 "Par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" dabasgāzes apgādes tarifiem" piemērošanu" dabasgāzes pārvades sistēmas un uzglabāšanas pakalpojuma tarifu pārrēķināšanai no normālkubikmetriem (nm3) uz enerģijas vienībām (kWh) tiek piemērots koeficients - 11,312 (kWh/nm3), bet dabasgāzes sadales pakalpojumu un dabasgāzes diferencēto tirdzniecības gala tarifu pārrēķināšanai no normālkubikmetriem (nm3) uz enerģijas vienībām (kWh) tiek piemērots koeficients 10,538 (kWh/nm3).

Atvērtā tirgū dabasgāzes cenu, savstarpēji konkurējot, piedāvā dabasgāzes tirgotāji. Lietotājam ar tirgotāju savstarpējā līgumā ir iespējams vienoties par dabasgāzes cenu. Vienlaikus mājsaimniecībām, kas nav iesaistījušās dabasgāzes tirgū, dabasgāze tiek piegādāta par regulētu dabasgāzes cenu saistītajiem lietotājiem.

Plašāk ar dabasgāzes cenas izvērtēšanu energoietilpīgiem patērētājiem aicinām iepazīties Regulatora sagatavotajā infografikā.

No 2017.gada 1.jūlija dabasgāzes cenā, kas noteikta atkarībā no saistītā lietotāja dabasgāzes patēriņa apjoma gadā, iekļauj:

  • sistēmas pakalpojumu komponenti, ko nosaka, summējot ar Regulatora 2008.gada 24.jūlija lēmumu Nr.247 apstiprinātajos AS "Latvijas Gāze" dabasgāzes diferencētajos tirdzniecības gala tarifos iekļauto pārvades sistēmas pakalpojuma komponenti un dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojumu komponenti;
  • ar Regulatora 2008.gada 24.jūlija lēmumu Nr.247 apstiprināto tirdzniecības pakalpojuma tarifu attiecīgam dabasgāzes patēriņa apjomam gadā;
  • dabasgāzes tirdzniecības cenu;
  • maksu par dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumu atbilstoši spēkā esošajiem dabasgāzes diferencētajiem sadales sistēmas pakalpojuma tarifiem.

Pēdējās garantētās piegādes pakalpojumu saistītajiem lietotājiem (mājsaimniecības) nodrošina AS "Latvijas Gāze", savukārt tirgus dalībniekiem - SIA "Enefit". Saskaņā ar Ministru kabineta izdotajiem noteikumiem Nr.78 "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi" pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma sniedzējam ir pienākums publicēt savā tīmelļvietnē norēķinu periodā piemērojamo pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma cenu mēnesi pirms norēķinu perioda sākuma.

infographic.jpg Pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma cenai papildus tiek piemērota maksa par dabasgāzes sistēmas pakalpojumiem (sadali, pārvadi un uzglabāšanu), kā arī dabasgāzes akcīzes un pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.