Izpildinstitūcija

Drukāt

Izpilddirektors vada un organizē Regulatora izpildinstitūcijas darbu saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Regulatora nolikumu

lzpilddirektors  Jānis  Miķelsons

Capture-CV2.PNG

Izpildinstitūcijas sastāvā ir katrai regulējamai nozarei atbilstoša struktūrvienība un atbalsta struktūrvienības.

Departamenta direktors Ivars Tauniņš

Departamenta uzdevumi un funkcijas ir:

 • nodrošināt Regulatora regulēšanas funkciju izpildi elektronisko sakaru un pasta nozarē (turpmāk – nozare);

 • sagatavot un iesniegt Regulatora padomei izskatīšanai priekšlikumus par nepieciešamajiem normatīvo aktu projektiem, kā arī izstrādāt un iesniegt Regulatora padomei apstiprināšanai normatīvo aktu projektus nozares regulēšanas funkciju realizēšanai;

 • sagatavot atzinumus par citu institūciju izstrādātiem normatīvo aktu projektiem, ja tie attiecas uz nozari;

 • organizēt un nodrošināt nozares komersantu reģistrāciju:

  • izskatīt nozares komersantu iesniegtos pieteikumus,

  • reģistrēt komersantus sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju reģistrā, izslēgt no sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju reģistra un uzturēt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju reģistru,

  • kontrolēt komersantu darbības atbilstību nozares komersantu reģistrācijas nosacījumiem, tiesību aktiem, Regulatora pieņemtajiem lēmumiem un izdotajiem administratīvajiem aktiem;

 • organizēt un veikt nozares tirgus uzraudzību un izvērtēt nozares komersantu ietekmi konkrētajos pakalpojumu tirgos;

 • nodrošināt tarifu projektu izvērtēšanu un tarifu piemērošanas uzraudzīšanu nozarē:

  • analizēt komersantu iesniegtos tarifu projektus, izvērtēt tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu, pēc nepieciešamības pieprasot papildu informāciju,

  • izvērtēt iesniegtos tarifu projektus saistībā ar lietotāju interešu aizstāvību un regulējamo pakalpojuma sniedzēju attīstības veicināšanu,

  • sagatavot materiālus lēmumiem par tarifa noteikšanu un universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu apstiprināšanai Regulatora padomes sēdē,

  • uzraudzīt noteikto tarifu piemērošanu un pēc nepieciešamības pieprasīt komersantiem iesniegt jaunus tarifu projektus,

  • uzraudzīt, lai elektronisko sakaru pakalpojumu tarifi, kurus nosaka elektronisko sakaru komersanti ar būtisku ietekmi tirgū, tiktu balstīti uz izmaksām;

 • organizēt, nodrošināt un veikt komersantu darbības uzraudzību un kontroli:

  • ​​​​uzraudzīt nozares komersantiem saistošo padomes pieņemto lēmumu, izdoto administratīvo aktu izpildi un tiesību aktu ievērošanu,

  • nodrošināt nozares komersantu regulāri iesniedzamās informācijas uzskaiti, izskatīšanu, apkopošanu un analītiku,

  • izskatīt elektronisko sakaru galalietotāju un pasta pakalpojumu lietotāju iesniegumus un sūdzības par pakalpojumu sniegšanu,

  • nodrošināt numerācijas krāpniecības un nepareizas numerācijas izmantošanas gadījumu izskatīšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām,

  • izstrādāt priekšlikumus strīdu izšķiršanai starp elektronisko sakaru komersantiem, kā arī elektronisko sakaru komersantiem un elektronisko sakaru pakalpojumu galalietotājiem un piedalīties atbilstošu dokumentu projektu sagatavošanā strīdu izskatīšanai Regulatora padomes sēdē,

  • izstrādāt priekšlikumus strīdu izskatīšanai starp pasta komersantiem, kā arī pasta komersantiem un pasta pakalpojumu lietotājiem un piedalīties atbilstošu dokumentu projektu sagatavošanā strīdu izskatīšanai Regulatora padomes sēdē,

  • izstrādāt priekšlikumus pārrobežu strīdu izskatīšanai Regulatora padomes sēdē,

  • sadarbībā ar citām Regulatora struktūrvienībām izmeklēt pārkāpumus komersantu darbībās un piedalīties atbilstošu dokumentu projektu sagatavošanā pārkāpumu izskatīšanai Regulatora padomes sēdē,

  • veikt komersantu regulārās un ārkārtas pārbaudes,

  •  veikt sabiedrisko pakalpojumu kvalitātes uzraudzību, reizi gadā sniegt pārskatu par uzraudzītajiem kvalitātes parametriem un izstrādāt priekšlikumus pasākumiem regulējamā sabiedriskā pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai,

  • tiesību aktos noteiktajos gadījumos, kārtībā un termiņā izvērtēt pārbaužu laikā konstatētos pārkāpumus un uzraudzīt pārkāpuma novēršanas termiņu ievērošanu;

 • informēt un iesaistīt ieinteresētās puses:

  • apkopot un sistematizēt Regulatora darbībai nepieciešamo informāciju par nozares regulēšanas jautājumiem,

  • veikt izpēti un analīzi par nozares attīstību un pēc vajadzības sagatavot nozares darbības pārskatus un ziņojumus,

  • tiesību aktos noteiktajos gadījumos organizēt uzklausīšanas sanāksmes un publiskās konsultācijas,

  • sadarboties ar citām valsts pārvaldes institūcijām, patērētāju tiesību aizsardzības institūcijām un dažādām nevalstiskajām organizācijām,

  • sadarboties ar nozares komersantiem, nozares profesionālajām sabiedriskajām organizācijām un citām ieinteresētajām juridiskajām un fiziskajām personām;

 • deleģējuma apmērā pārstāvēt Regulatoru starptautiskā vidē:

  • sadarboties ar citu valstu regulatoriem, Eiropas Savienības institūcijām, Eiropas Elektronisko sakaru regulatora iestādi (turpmāk – BEREC), Radiofrekvenču spektra politikas grupu un citām starptautiskajām nozares institūcijām un organizācijām,

  • atbalstīt BEREC mērķus Eiropas Savienības dalībvalstu regulatoru labākas regulatīvās koordinēšanas un saskaņotības veicināšanā,

  • veicināt un attīstīt divpusēju un daudzpusēju starptautisko sadarbību un nodrošināt citu valstu pieredzes izmantošanu nozares regulēšanas jautājumos,

  • pārstāvēt Regulatoru starptautiskajās organizācijās un darba grupās,

  • sadarbībā ar citām Regulatora struktūrvienībām sagatavot ziņojumus un pārskatus par nozari atbildīgajām institūcijām, kā arī sagatavot nepieciešamos datus un sniegt Regulatora viedokli ar nozari saistītās aptaujās;

 • padziļināti pētīt noteiktus regulēšanas jautājumus un nākotnes perspektīvas departamenta kompetences jautājumos, tajā skaitā sadarbojoties ar zinātniski pētnieciskajām institūcijām.

Departamenta direktors Jānis Negribs

 

Departamenta uzdevumi un funkcijas ir:

 • nodrošināt tiesību aktos noteikto regulēšanas funkciju izpildi enerģētikas nozarē: elektroenerģijas apgādē, dabasgāzes apgādē, siltumapgādē (turpmāk - nozare), kā arī kontrolēt nozares komersantu objektu ekspluatācijas atbilstību un piegādātās enerģijas kvalitātes prasību izpildi;

 • organizēt un nodrošināt licenču izsniegšanu nozarē un nozares komersantu reģistrāciju:

  • izskatīt nozares komersantu (turpmāk – komersanti) iesniegtos sabiedrisko pakalpojumu licenču un reģistrācijas pieteikumus,

  • sagatavot un iesniegt izskatīšanai Regulatora padomes sēdē dokumentu projektus, kas saistīti ar licenču izsniegšanu, izsniegto licenču anulēšanu vai grozījumu veikšanu licenču nosacījumos,

  • reģistrēt komersantus sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju reģistrā, izslēgt no sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju reģistra un uzturēt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju reģistru,

  • uzraudzīt Centralizētajā Eiropas reģistrā enerģētikas tirgus dalībniekiem enerģijas ražotāju un tirgotāju norādīto datu aktualitāti,

  • kontrolēt komersantu darbības atbilstību sabiedrisko pakalpojumu licenču nosacījumiem, tiesību aktiem, Regulatora pieņemtajiem lēmumiem un izdotajiem administratīvajiem aktiem;

 • nodrošināt tarifu projektu izvērtēšanu un tarifu piemērošanas uzraudzīšanu nozarē:

  • analizēt komersantu iesniegtos tarifu projektus, izvērtēt tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu, pēc nepieciešamības pieprasot papildu informāciju,

  • izvērtēt iesniegtos tarifu projektus saistībā ar lietotāju interešu aizstāvību un regulējamo pakalpojuma sniedzēju attīstības veicināšanu,

  • sagatavot materiālus lēmuma par tarifa noteikšanu pieņemšanai Regulatora padomes sēdē;

  • uzraudzīt noteikto tarifu piemērošanu un pēc nepieciešamības pieprasīt komersantiem iesniegt jaunus tarifu projektus;

 • organizēt un nodrošināt komersantu darbības uzraudzību un kontroli:

   

  • uzraudzīt elektroenerģijas sadales sistēmas operatora un dabasgāzes sadales sistēmas operatora neatkarības nodrošināšanai veikto pasākumu pietiekamību un sagatavot nepieciešamos dokumentu projektus izskatīšanai Regulatora padomes sēdē,

  • uzraudzīt elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora un vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora atbilstību sertificēšanas prasībām un sagatavot nepieciešamos dokumentu projektus izskatīšanai Regulatora padomes sēdē,

  • veikt elektroenerģijas un gāzes vairumtirgus uzraudzību sadarbībā ar Energoregulatoru sadarbības aģentūru, Baltijas un Skandināvijas reģiona valstu regulatoriem un organizētajām tirgus vietām, kā arī finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības iestādi un konkurences aizsardzības iestādi,

  • departamenta kompetences ietvaros izvērtēt komersantu ieguldījumu plānus, sagatavot materiālus plānu izskatīšanai Regulatora padomes sēdē, kā arī uzraudzīt apstiprināto plānu izpildi,

  • departamenta kompetences ietvaros kontrolēt nozares komersantiem saistošo padomes pieņemto lēmumu, izdoto administratīvo aktu izpildi un tiesību aktu ievērošanu,

  • departamenta kompetences ietvaros kontrolēt sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas kvalitāti. Izstrādāt priekšlikumus pasākumiem regulējamā sabiedriskā pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai,

  • departamenta kompetences ietvaros izskatīt juridisko un fizisko personu iesniegumus par nozares jautājumiem un sadarbībā ar citām Regulatora struktūrvienībām sagatavot atbilstošus atbildes dokumentu projektus,

  • departamenta kompetences ietvaros analizēt dokumentus, kas saistīti ar strīdu izskatīšanu nozarē, kā arī sadarbībā ar citām Regulatora struktūrvienībām piedalīties atbilstošu dokumentu projektu sagatavošanā strīdu izskatīšanai padomes sēdē;

  • sadarbībā ar citām Regulatora struktūrvienībām departamenta kompetences ietvaros izmeklēt pārkāpumus komersantu darbībās un sagatavot atbilstošus dokumentu projektus izskatīšanai Regulatora padomes sēdē;

 • organizēt un veikt komersantu objektu ekspluatācijas kontroli:

   

  • veikt komersantu objektu ekspluatācijas pārbaudes,

  • veikt elektroenerģijas, siltumenerģijas un dabasgāzes kvalitātes prasību izpildes un atbilstības kontroli un uzraudzību,

  • tiesību aktos noteiktajos gadījumos, kārtībā un termiņā izvērtēt pārbaužu laikā konstatētos pārkāpumus un uzraudzīt pārkāpuma novēršanas gaitu;

  • tiesību aktos noteiktajos gadījumos piedalīties avāriju cēloņu noskaidrošanā un nelaimes gadījumu izmeklēšanas komisiju darbā energoapgādes komersantu objektos.

 • informēt un iesaistīt ieinteresētās puses:

  • apkopot un sistematizēt Regulatora darbībai nepieciešamo informāciju par nozares regulēšanas jautājumiem,

  • veikt izpēti un analīzi par nozares attīstību un pēc vajadzības sagatavot nozares darbības pārskatus un ziņojumus,

  • veicināt izpratni par Regulatora funkcijām nozarē un nozares darbību,

  • tiesību aktos noteiktajos gadījumos organizēt uzklausīšanas  sanāksmes;

  • departamenta kompetences ietvaros sadarboties ar citām valsts pārvaldes institūcijām, patērētāju tiesību aizsardzības institūcijām un dažādām nevalstiskajām organizācijām,

  • departamenta kompetences ietvaros sadarboties ar standartizācijas tehniskajām komitejām un nozares komersantiem, nozares profesionālajām sabiedriskajām organizācijām un citām ieinteresētām juridiskām un fiziskām personām;

 • piedalīties Regulatora un nozares tiesiskā regulējuma pilnveidošanā:

   

  • izstrādāt un pilnveidot tarifu aprēķināšanas un citas ar komersantu darbību saistītas metodikas nozarē un ar tām saistītas vadlīnijas un sagatavot atbilstošus dokumentu projektus izskatīšanai Regulatora padomes sēdē,

  • sniegt priekšlikumus un izstrādāt nozares tiesību aktu projektus, nodrošinot to atbilstību spēkā esošiem tiesību aktiem,

  • sagatavot atzinumus par citu institūciju izstrādātiem tiesību aktu projektiem, kas skar nozari, nepieciešamības gadījumā sagatavojot atbilstošus dokumentu projektus izskatīšanai Regulatora padomes sēdē,

  • padziļināti pētīt noteiktus regulēšanas jautājumus un nākotnes perspektīvas departamenta kompetences ietvaros, tajā skaitā sadarbojoties ar citu institūciju pētniecisko darbību;

 • deleģējuma apmērā pārstāvēt Regulatoru starptautiskā vidē:

  • sadarbībā ar Eiropas Savienības valstu regulatīvajām iestādēm un citām kompetentajām institūcijām veicināt koordinētu elektroenerģijas un dabasgāzes tirgu attīstību, reģionālu integrāciju un integrāciju Eiropas Savienības enerģijas tirgos,

  • koordinēt un kontrolēt Eiropas Savienības tiesību enerģētikas nozarē pārņemšanu un ieviešanu un vajadzības gadījumā sagatavot atbilstošus dokumentu projektus izskatīšanai Regulatora padomes sēdē,

  • veicināt un attīstīt divpusēju un daudzpusēju starptautisko sadarbību un nodrošināt citu valstu pieredzes izmantošanu nozares regulēšanas jautājumos,

  • departamenta kompetences ietvaros pārstāvēt Regulatoru starptautiskajās organizācijās, tajā skaitā Energoregulatoru sadarbības aģentūras un Eiropas Enerģētikas regulatoru padomes darba grupās,

  • sadarbībā ar citām Regulatora struktūrvienībām sagatavot ziņojumu un pārskatus par nozari atbildīgajām institūcijām, kā arī sagatavot nepieciešamos datus un sniegt Regulatora viedokli ar nozari saistītās aptaujās,

  • sadarbībā ar citām Regulatora struktūrvienībām izvērtēt nozares infrastruktūras projektus ar pārrobežu ietekmi saistībā ar Eiropas Savienības enerģētikas sektora integrācijas procesu, sagatavot lēmumu projektus par pārrobežu ieguldījumu izmaksu sadali.

Departamenta direktora p.i. Dace Čodare-Plaude

Departamenta uzdevumi un funkcijas ir:

 • nodrošināt regulēšanas funkciju izpildi ūdenssaimniecības, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un depozīta iepakojuma apsaimniekošanas nozarē (turpmāk – regulējamās nozares);

 • izstrādāt Regulatora padomes lēmumu, administratīvo aktu un normatīvo aktu projektus regulējamajās nozarēs saskaņā ar normatīvo aktu, Eiropas Savienības tiesību aktu un ieteikumu, kā arī citu starptautisko organizāciju prasībām;

 • izstrādāt un pilnveidot regulējamo nozaru pakalpojumu tarifu un maksas aprēķināšanas metodikas, uzraudzīt to ievērošanu;

 • analizēt regulējamo nozaru komersantu iesniegtos tarifu un maksas projektus; izvērtēt tarifu un maksas aprēķinu veidojošo izmaksu pamatojumu, pēc nepieciešamības pieprasot papildu informāciju, un sagatavot materiālus lēmuma pieņemšanai regulatora padomē;

 • reģistrēt regulējamo nozaru komersantus sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju reģistrā, izslēgt no reģistra, kā arī uzturēt reģistru;

 • veikt regulējamo nozaru komersantu darbības analīzi;

 • departamenta kompetences ietvaros kontrolēt regulējamo nozaru komersantu darbības atbilstību normatīvajiem aktiem, Regulatora padomes pieņemtajiem lēmumiem un izdotajiem administratīvajiem aktiem;

 • uzkrāt, sistematizēt un aktualizēt Regulatora darbībai nepieciešamo informāciju par regulējamo nozaru regulēšanu;

 • sagatavot atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu projektiem regulējamo nozaru jautājumos;

 • departamenta kompetences ietvaros izskatīt juridisko un fizisko personu iesniegumus un pieprasījumus un sagatavot skaidrojumus un informāciju par regulējamo nozaru regulēšanas jautājumiem;

 • organizēt uzklausīšanas un viedokļu saskaņošanas sanāksmes par departamenta sagatavotajiem normatīvo aktu projektiem un regulējamo nozaru komersantu iesniegtajiem tarifu un maksas aprēķiniem;

 • departamenta kompetences ietvaros izskatīt un analizēt dokumentus, kā arī sagatavot Regulatora padomes lēmumu projektus strīdu un domstarpību izskatīšanā par regulējamo nozaru regulēšanas jautājumiem;

 • nodrošināt starptautisko sadarbību un citu valstu pieredzes izmantošanu regulējamo nozaru regulēšanas jautājumos departamenta kompetences ietvaros;

 • departamenta kompetences ietvaros sadarboties ar patērētāju tiesību aizsardzības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām sabiedrisko pakalpojumu lietotāju un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju interešu līdzsvarošanai;

 • padziļināti pētīt noteiktus regulēšanas jautājumus un nākotnes perspektīvas departamenta kompetences jautājumos, tajā skaitā sadarbojoties ar zinātniski pētnieciskajām institūcijām.

Departamenta direktors Edmunds Rudzītis

 

Departamenta uzdevumi un funkcijas ir:

 • nodrošināt Regulatora funkciju veikšanu saistībā ar regulēto nozaru ekonomisko analīzi;

 • izvērtēt Regulatora gatavotos lēmumus no ekonomiskā viedokļa saistībā ar lietotāju interešu aizstāvību un regulējamo pakalpojumu sniedzēju attīstības veicināšanu;

 • novērtēt tarifu, to izmaiņu un citu Regulatora lēmumu ietekmi uz Latvijas makroekonomiskajiem rādītājiem;

 • izvērtēt Regulatora lēmumu atbilstību valsts ilgtermiņa ekonomiskās politikas nostādnēm;

 • analizēt regulējamo nozaru un Regulatora lēmumu projektu atbilstību Eiropas Savienības izvirzītajām prasībām un ieteikumiem ekonomiskās politikas jomā;

 • izvērtēt regulējumo pakalpojumu sniedzēju tarifu aprēķinu projektos sniegtās ekonomiskās informācijas pamatojumu un sagatavot atzinumus iesniegšanai padomei, nepieciešamības gadījumos sagatavojot pieprasījumus papildu informācijas saņemšanai;

 • nodrošināt kapitāla atdeves likmju aprēķināšanu un attiecīgās metodikas attīstīšanu;

 • uzkrāt, sistematizēt un aktualizēt Regulatora darbībai nepieciešamo informāciju par regulēšanas jautājumu ekonomisko ietekmi;

 • apkopot no regulējamo pakalpojumu sniedzējiem Regulatora vārdā pieprasīto vai apsekojumu rezultātā iegūto statistisko un cita veida informāciju, kas saistīta ar departamenta specifiku;

 • izvērtēt un sniegt atzinumus par nozaru departamentu sagatavoto dokumentu projektu ekonomisko pamatotību un iespējamo iespaidu uz tautsaimniecību;

 • sagatavot atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu projektiem regulējamo nozaru ekonomiskās analīzes jautājumos;

 • sagatavot regulējamo nozaru atbildīgajām ministrijām pēc to pieprasījuma informāciju un priekšlikumus par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas jautājumiem departamenta kompetences ietvaros;

 • piedalīties Regulatoru izstrādāto izmaksu un tarifu aprēķināšanas metodiku, kā arī citu normatīvo aktu izstrādē;

 • piedalīties Regulatora publikāciju sagatavošanā;

 • nodrošināt starptautisko sadarbību savas kompetences ietvaros un citu valstu pieredzes izmantošanu regulēšanas jautājumos.

   

Departamenta direktore Ieva Feldmane

Ieva Feldmane.jpg

Departamenta uzdevumi un funkcijas ir: 

 • izskatīt, no juridiskā viedokļa analizēt un piemērot Regulatora kompetencē esošus jautājumus saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, tajā skaitā Eiropas Savienības tiesību aktiem;

 • departamenta kompetences ietvaros izstrādāt tiesību aktu projektus, kā arī izskatīt citu Regulatora izpildinstitūcijas struktūrvienību sagatavotos tiesību aktu projektus, izvērtējot to atbilstību spēkā esošajiem tiesību aktiem;

 • piedalīties citu valsts vai pašvaldības institūciju tiesību aktu projektu izstrādāšanā vai saskaņošanā par jautājumiem, kas ir Regulatora kompetencē vai skar Regulatora darbību;

 • nodrošināt Regulatora izpildinstitūcijas sagatavoto tiesību aktu projektu atbilstību spēkā esošiem tiesību aktiem, Eiropas Savienību tiesību normām un vispārējo tiesību principiem;

 • departamenta kompetences ietvaros sadarbībā ar citām Regulatora izpildinstitūcijas struktūrvienībām izvērtēt Regulatorā saņemtos personu iesniegumus vai sūdzības un sagatavot atbilstošus atbildes dokumentu projektus;

 • departamenta kompetences ietvaros sadarbībā ar citām Regulatora izpildinstitūcijas struktūrvienībām izstrādāt un saskaņot dokumentu projektus par strīdu izskatīšanu regulējamās nozarēs, kas saskaņā ar likumu „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” ir Regulatora kompetencē;

 • departamenta kompetences ietvaros sadarbībā ar citām Regulatora izpildinstitūcijas struktūrvienībām izstrādāt un saskaņot dokumentu projektus administratīvo pārkāpumu lietās, kas saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu, likumu „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”, Administratīvo sodu likumu par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā, Elektronisko sakaru likumu un Pasta likumu ir Regulatora kompetencē;

 • departamenta kompetences ietvaros sadarbībā ar citām Regulatora izpildinstitūcijas struktūrvienībām nodrošināt domstarpību izskatīšanu saskaņā ar Ātrdarbīga elektronisko sakaru tīkla likumu, Iepakojuma likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Regulatora lēmumiem;

 • sniegt juridiska rakstura konsultācijas un informāciju citām Regulatora struktūrvienībām un Regulatora darbiniekiem par departamenta kompetencē esošiem jautājumiem;

 • departamenta kompetences ietvaros sadarbībā ar citām Regulatora izpildinstitūcijas struktūrvienībām sagatavot un saskaņot līgumu, kuros Regulators ir līgumslēdzēja puse, projektus;

 • sadarboties ar Regulatora piesaistītiem ekspertiem un pilnvarotiem pārstāvjiem, lai sagatavotu juridiski analītiskus materiālus un dokumentus;

 • sadarbībā ar citām Regulatora struktūrvienībām nodrošināt Regulatora pārstāvību tiesā un sagatavot dokumentus iesniegšanai tiesā. Sarežģītās tiesvedībās, kurās nepieciešamas padziļinātas zināšanas specifiskos jautājumos, piemēram, konstitucionālajās tiesībās, konkurences tiesībās, Eiropas Savienības tiesībās, sniegt priekšlikumu par ekspertu piesaisti;

 • departamenta kompetences ietvaros piedalīties Regulatora darbības sfērā ietilpstošo problēmu risināšanā;

 • veicināt Regulatora divpusēju un daudzpusēju starptautisko sadarbību un citu valstu pieredzes izmantošanu, īstenojot Regulatora darbības juridisko nodrošinājumu;

 • departamenta kompetences ietvaros sadarboties ar patērētāju tiesību aizsardzības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām sabiedrisko pakalpojumu lietotāju un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju interešu līdzsvarošanai;

 • epartamenta kompetences ietvaros, ja ir nepieciešamība vai saņemts pieprasījums, sniegt viedokli vai atzinumu par tiesību aktu un judikatūras piemērojamību, tajā skaitā par Eiropas Savienības tiesību aktiem un Eiropas Savienības Tiesas judikatūru;

 • padziļināti pētīt noteiktus regulēšanas jautājumus un nākotnes perspektīvas departamenta kompetences jautājumos, tajā skaitā sadarbojoties ar zinātniski pētnieciskajām institūcijām.

Departamenta direktore Dita Jansone

Dita.PNG

Departamenta uzdevumi un funkcijas ir:

 • organizēt un nodrošināt Regulatora finansiālās darbības un grāmatvedības uzskaites procesus, nodrošinot Regulatora budžeta līdzekļu pārvaldi un uzskaiti atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

 • nodrošināt Regulatora finansiālās darbības jautājumu risināšanu, plānojot un koordinējot Regulatora budžeta līdzekļu racionālu sadali un izlietojumu;

 • sagatavot ar Regulatora finanšu un budžeta plānošanas jomu saistītus dokumentu projektus, kopsavilkumus un grāmatvedības pārskatus;

 • organizēt un nodrošināt valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu administrēšanu un citu normatīvajos aktos paredzētu maksājumu uzskaiti;

 • plānot, organizēt un nodrošināt Regulatora darbībā izmantoto informācijas tehnoloģiju ikdienas uzturēšanu;

 • plānot, organizēt un nodrošināt Regulatora informācijas sistēmu pārvaldīšanu, kas ietver:

  • informācijas sistēmu koordinēšanu un lēmumu pieņemšanu saistībā ar informācijas sistēmu uzturēšanu un attīstības pasākumu analīzi un realizāciju,

  • sadarbības organizēšanu un vadīšanu ar ārējiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri ir piesaistīti informācijas sistēmu uzturēšanas un attīstības pasākumu veikšanai;

 • sagatavot ar tehnoloģiju nodrošinājumu un informācijas sistēmu saistītus statēģiskos un attīstības plānošanas dokumentus;

 • sadarboties ar drošības pārvaldnieku, nodrošinot nepieciešamo informācijas tehnoloģiju un informācijas sistēmu drošības pārvaldības procedūru un tehnisko risinājumu ieviešanu un to darbības uzturēšanu;

 • organizēt un nodrošināt Regulatora lietvedības un dokumentu pārvaldes procesus atbilstoši normatīvo aktu prasībām un sniegt metodisko un organizatorisku palīdzību Regulatora darbiniekiem;

 • organizēt un nodrošināt Regulatora padomes un izpildinstitūcijas dokumentu uzskaiti, sistematizāciju un glabāšanu, ievērojot normatīvo aktu prasības;

 • nodrošināt padomes sēžu organizēšanu un norisi atbilstoši Regulatora normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai;

 • Regulatora budžeta līdzekļu ietvaros atbilstoši tiesību aktu prasībām plānot un organizēt Regulatora darbības nodrošināšanai nepieciešamo preču un pakalpojumu publiskos iepirkumus;

 • plānot, organizēt un nodrošināt Regulatora tehniskā nodrošinājuma procesus atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

 • pārvaldīt un uzturēt Regulatora telpas, saimnieciskās un tehniskās iekārtas un ierīces, nodrošināt darbinieku darba vietu iekārtošanu un aprīkošanu atbilstoši tiesību aktos noteiktajām prasībām un vadības norādījumiem;

 • sadarbībā ar citām Regulatora izpildinstitūcijas struktūrvienībām, izstrādāt un saskaņot dokumentu projektus, kas skar departamenta kompetencē esošus jautājumu;

 • sniegt konsultācijas un informāciju citām Regulatora struktūrvienībām un Regulatora darbiniekiem par departamenta kompetencē esošajiem jautājumiem;

 • departamenta kompetences ietvaros piedalīties Regulatora darbības sfērā ietilpstošo problēmu risināšanā.

Nodaļas vadītāja Sindija Dzene

 

Nodaļas uzdevumi un funkcijas ir:

 • sniegt metodisku un organizatorisku palīdzību Regulatora padomei, priekšsēdētājam, izpilddirektoram un struktūrvienību vadītājiem cilvēkresursu attīstības un pārvaldības jautājumos, organizācijas struktūras un darba procesa nodrošināšanā;

 • izstrādāt Regulatora cilvēkresursu attīstības stratēģiju;

 • izveidot un uzturēt Regulatora cilvēkresursu attīstības, novērtēšanas, apmācību un motivēšanas sistēmu;

 • nodrošināt Regulatora vajadzībām atbilstošu cilvēkresursu piesaisti, organizēt konkursus uz vakantajiem Regulatora amatiem, sagatavojot nepieciešamos materiālus konkursa izsludināšanai un norisei, kā arī nodrošinot jauno darbinieku ievadapmācību;

 • iepazīstināt Regulatora darbiniekus ar Regulatora Ētikas kodeksu, Iekšējās darba kārtības noteikumiem un citiem iekšējiem normatīvajiem aktiem un rīkojumiem, kuri Regulatora darbiniekiem jāievēro savā darbībā;

 • piedalīties Regulatora štatu saraksta un tā grozījumu projektu izstrādē, kopā ar citu Regulatora struktūrvienību vadītājiem analizējot personāla kvalitatīvo sastāvu un darbinieku mainības procesu un sagatavojot priekšlikumus darbinieku izvietojumam atbilstoši noteiktajām prioritātēm un uzdevumiem;

 • organizēt, kārtot un noformēt Regulatora personālsastāva administratīva rakstura dokumentus un personāllietvedību;

 • ieviest un uzturēt, pastāvīgi papildināt un aktualizēt ierakstus Regulatora personāla vadības sistēmās;

 • veikt nepieciešamo dokumentu noformēšanu Regulatora dienesta apliecību noformēšanai;

 • konsultēt citu Regulatora struktūrvienību vadītājus amatu aprakstu sagatavošanā, piedalīties Regulatora personālsastāva darba, amatu novērtēšanas un mēnešalgu noteikšanas procesā;

 • organizēt apmācības un pieredzes apmaiņas pasākumus Regulatora darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai gan Latvijā, gan ārvalstīs;

 • piedalīties Regulatora darbinieku disciplinārlietu izskatīšanā un sagatavot dokumentu projektus par disciplinārsoda piemērošanu;

 • nodaļas kompetences ietvaros izskatīt sūdzības un iesniegumus, kas attiecas uz  personāla vadības jautājumiem;

 • sadarbībā ar citām Regulatora struktūrvienībām organizēt Regulatora iekšējo komunikāciju, tai skaitā par dažādiem ar cilvēkresursu attīstību saistītiem jautājumiem. Pēc nepieciešamības plānot un organizēt pasākumus un citas aktivitātes ar Regulatora darbinieku piedalīšanos, kas vērstas uz Regulatora darbinieku iniciatīvas palielināšanu un motivācijas celšanu;

 • nodaļas kompetences ietvaros sagatavot informāciju resursu vadības sistēmas "Horizon" personāla modeļa un pašapkalpošanās portālā, uzraudzīt tā darbības atbilstību un piedalīties portāla darbības pilnveidošanā, kā arī veikt tajā ieviesto izmaiņu un personāla moduļa programmatūras izmaiņu testēšanu;

 • nodaļas kompetences ietvaros nodrošināt informācijas sagatavošanu un publicēšanu Regulatora tīmekļvietnēs, tajā skaitā sagatavot informāciju, kas nepieciešama atskaitēm, statistikai vai Regulatora gada pārskatam;

 • nodaļas kompetences ietvaros piedalīties Regulatora normatīvo aktu un citu dokumentu projektu izstrādē;

 • nodaļas kompetences ietvaros konsultēt Regulatora darbiniekus par cilvēkresursu attīstības jautājumiem;

 • nodaļas kompetences ietvaros veikt citus uzdevumus, kas saistīti ar Regulatora cilvēkresursu attīstības un pārvaldības jautājumiem;

 • atbilstoši normatīvo aktu prasībām un sadarbībā ar kompetentām institūcijām vai Regulatora piesaistītiem ekspertiem nodrošināt darba aizsardzības un ugunsdrošības  prasību ievērošanu Regulatorā.