Biežāk uzdotie jautājumi

Drukāt

Saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 32.pantu Regulatora kompetencē neietilpst izskatīt strīdus par parāda piedziņu no lietotāja par saņemtajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem, jo šādus strīdus izskata tiesa likumā noteiktajā kārtībā. Līdz ar to sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja un lietotāja strīdos, kas saistīti ar iespējamajiem parādiem par sabiedriskajiem pakalpojumiem, Regulators nav obligāta iepriekšēja ārpustiesas instance un neizskata šādus strīdus. 

Ja rodas nesaskaņas ar elektroenerģijas piegādātāju (kvalitāte, pieslēgums u.c.) iespējams vērsties Regulatorā. Ieteicams darīt to rakstiski, tad Regulatora darbinieki to izvērtēs, ja nepieciešams pieprasīs papildus informāciju elektroenerģijas piegādātājam un sniegs atbildi. Ja arī tas nedos pozitīvu risinājumu, iespējams ierosināt strīdu. Strīda izskatīšanas laikā Regulatora darbinieki rūpīgi izvērtēs jautājuma būtību, savāks visu nepieciešamo papildu informāciju, lai Regulatora padomei būtu iespējams pieņemt lēmumu.

Kārtību, kādā elektroenerģijas lietotājam, tostarp apakšlietotājam, piegādā elektroenerģiju nosaka Ministru kabineta izdotie noteikumi Nr.50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi". Saskaņā ar 2.1.apakšpunktu apakšlietotājs ir persona, kas pēc vienošanās ar lietotāju izmanto tā īpašumā vai valdījumā esošus elektrotīklus elektroenerģijas saņemšanai un nepērk elektroenerģiju no elektroenerģijas tirgotāja vai sistēmas operatora. Saskaņā ar 70.punktu lietotājiem, kuri pa savā īpašumā vai valdījumā esošajiem elektrotīkliem piegādā elektroenerģiju apakšlietotājiem, attiecībā pret apakšlietotājiem ir sistēmas operatora pienākumi un atbildība, bet apakšlietotājiem – lietotāju pienākumi un atbildība. Savukārt, 71.punkts nosaka, ka lietotājs, kurš pa savā īpašumā vai valdījumā esošajiem elektrotīkliem piegādā elektroenerģiju apakšlietotājiem, drīkst iekasēt no apakšlietotājiem pamatotas elektrotīklu uzturēšanas izmaksas, kas nepārsniedz 10% no tā sistēmas operatora noteiktā elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu tarifa, kura sistēmai ir pieslēgtas lietotāja elektroietaises, ja lietotājs un apakšlietotājs nevienojas citādi.

Ministru kabineta izdotajos noteikumos Nr.759 "Noteikumi par publisko elektroapgādes tīklu sprieguma prasībām" noteikts, ka publiskajos elektroapgādes tīklos tiek piemērots Latvijā adaptēts Eiropas standarts LVS EN 50160:2010 "Publisko elektroapgādes tīklu sprieguma raksturlielumi". Minētais standarts uzliek par pienākumu sistēmas operatoriem nodrošināt elektroapgādes kvalitātes raksturlielumus uz elektroietaišu piederības robežas. Ar standarta LVS EN 50160:2010 tekstu iespējams iepazīties pie sistēmas operatora ar kuru noslēgts sistēmas pakalpojuma līgums.  Ja lietotājam netiek nodrošināta normatīvajos aktos un standartos, kas nosaka sprieguma kvalitātes raksturlielumus, noteiktajām kvalitātes prasībām atbilstošu elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti, tad, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi" 92.punktu un 92.1.apakšpunktu, sadales sistēmas operators piemēro pazeminātu elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu tarifu. Pazeminātu elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķina, attiecīgajai lietotāju grupai noteiktā elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu tarifa elektroenerģijas pārvadīšanas komponentei piemērojot koeficientu 0,5. 

Saskaņā ar Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumu 60. un 61.punktu lietotājs pats pieņem lēmumu par nepieciešamo elektroapgādes drošumu, un, ja elektroietaisēm nav pieļaujami elektroenerģijas piegādes pārtraukumi, sprieguma iekritumi un pārspriegumi, veic papildpasākumus nepieciešamā elektroapgādes drošuma sasniegšanai.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi" 93.punktu Sistēmas operatora elektroietaišu avārijas vai bojājuma gadījumā sistēmas operators nodrošina iespējami ātru (ne ilgāk kā 24 stundu laikā) bojājumu novēršanu. Elektroapgādes pārtraukuma novēršanas laiks var pārsniegt minēto laiku, ja bojājumi ir radušies stihiskas nelaimes vai nepārvaramas varas dēļ, bojājumus nevar novērst lietotāja personāla vai trešo personu apzinātas vai neapzinātas darbības dēļ vai elektroenerģijas piegāde ir ierobežota vai pārtraukta enerģētiskās krīzes laikā.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi" 79.punktu elektroenerģijas piegādes vai sistēmas pakalpojumu līgums zaudē spēku, ja elektroenerģijas piegāde un lietošana lietotāja objektā nav notikusi vairāk nekā gadu. Savukārt, kārtību, kāda tiek atjaunoti jau iepriekš izbūvēti pieslēgumi, šobrīd nosaka ar Regulatora lēmums Nr.1/7 apstiprinātie "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem".

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2018.gada 27.marta padomes lēmumu Nr.1/7 apstiprinātajiem "Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem", ierīkojot vienu kopēju elektrotīkla daļu vairāku sistēmas lietotāju vajadzībām, pieslēguma maksu sadala starp šiem sistēmas lietotājiem proporcionāli katram sistēmas lietotājam atļautajai slodzei.