Regulatora pienākumi

Drukāt

Regulators atbilstoši Pasta likumā un Likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktajai kompetencei patstāvīgi pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, kas ir saistoši konkrētiem pasta komersantiem un lietotājiem.

  • iespēju lietotājiem izvēlēties pasta komersantu, tā sniegtos pasta pakalpojumus un pasta pakalpojumu tarifus;
  • pasta tirgus attīstību, pārskatāmi sadarbojoties ar citām valsts iestādēm, citu valstu regulatoriem un Eiropas Savienības institūcijām.
  • pasta nozares normatīvo aktu ievērošanu;
  • universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes atbilstību noteiktajām prasībām.
  • universālā pasta pakalpojuma sniedzēju;
  • to pasta komersantu, kurš sniegs pasta pakalpojumus Latvijas Republikas teritorijā, pildot visas no Pasaules Pasta savienības dokumentiem izrietošās saistības, un kurš atbilstoši minētajām saistībām pasta darbības jautājumos pārstāvēs Latvijas Republiku attiecībās ar citu valstu izraudzītajiem pasta operatoriem;
  • pasta komersantam vienlaikus nododamo pasta sūtījumu skaitu attiecībā uz pasta sūtījumiem vairumā.