Reģistrācija CEREMP

Drukāt

No 2015. gada 17. marta visiem elektroenerģijas tirgus dalībniekiem, kuri iesaistās Eiropas Savienības (ES) enerģijas vairumtirgus darījumos, ir jāreģistrējas Energoregulatoru sadarbības aģentūras (ACER) izveidotā centralizētā Eiropas tirgus dalībnieku reģistrā (CEREMP). Tā ir jauna kārtība elektroenerģijas tirgus dalībnieku reģistrācijai un enerģijas vairumtirgus uzraudzībai ES, kas stājas spēkā, lai sekmīgi ieviestu Regulu par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību (REMIT).

Saskaņā ar REMIT par tirgus dalībnieku tiek uzskatīta ikviena fiziska vai juridiska persona – tostarp pārvades sistēmu operatori –, kas veic darījumus, tostarp izdod tirdzniecības rīkojumus, vienā vai vairākos enerģijas vairumtirgos un kurai saskaņā ar REMIT ir pienākums iesniegt ACER informāciju par darījumiem enerģijas vairumtirgū.

Tirgus dalībnieki reģistrējas tajā dalībvalstī, kurā tie ir reģistrēti vai dzīvo. Ja tirgus dalībnieki nav reģistrēti vai nedzīvo ES, tad reģistrējas tajā dalībvalstī, kurā tie darbojas. Tirgus dalībnieki reģistrējas tikai vienā valsts regulatīvajā iestādē. Tirgus dalībniekam, kurš minētajā reģistrā jau ir reģistrējies citā dalībvalstī, nav jāveic atkārtota reģistrācija Latvijā.

Tirgus dalībnieki CEREMP reģistrā iesniedz reģistrācijas pieteikumu pirms tie veic darījumu, par kuru saskaņā ar REMIT ir jāziņo ACER. Pieteikums paredz sniegt informāciju, kas saistīta ar tirgus dalībnieku, informāciju par fiziskām personām, kas saistītas ar tirgus dalībnieku, datus, kas norāda uz patieso labuma guvēju, datus par tirgus dalībnieka korporatīvo struktūru un deleģētajām pusēm, kas ziņo tirgus dalībnieka vārdā.

Turpmāk reģistrētajiem tirgus dalībniekiem ir jāsniedz informācija par ikvienām izmaiņām, kas notikušas attiecībā uz reģistrācijas pieteikumā sniegto informāciju, kā arī regulāri jāatjauno informācija, lai tā būtu aktuāla.

Tirgus dalībniekam, kurš ir reģistrējies CEREMP reģistrā, ir pienākums:

  • sākot no 2015.gada 7.oktobra uzsākt ziņošanu par standartlīgumiem (“standartlīgums” ir līgums, kas attiecas uz vairumtirdzniecības energoproduktu, kuru atļauts tirgot organizēta tirgus vietā neatkarīgi no tā, vai darījums faktiski notiek minētajā tirgus vietā vai ne (Īstenošanas regulas 2.panta 2.punkts)).

  • sākot no 2016.gada 7.aprīļa uzsākt ziņošanu par nestandarta līgumiem (“nestandarta līgums” ir līgums, kas attiecas uz jebkuru vairumtirdzniecības energoproduktu, kurš nav iekļauts standartlīgumā (Īstenošanas regulas 2.panta 3.punkts)).

Lai reģistrētos CEREMP reģistrā, lūdzu, spiediet šeit: REĢISTRĒTIES CEREMP REĢISTRĀ

Visu ES dalībvalstu publiski pieejamais CEREMP reģistrā reģistrēto tirgus dalībnieku saraksts aplūkojams ACER mājas lapā: https://www.acer-remit.eu/portal/european-register

Par CEREMP reģistra plānotu vai neplānotu pieejamību var pārliecināties šeit: https://www.acer-remit.eu/portal/system-status