Reģistrēšana/licencēšana

Drukāt

Siltumenerģijas apgādes pakalpojums var būt gan regulējams, gan neregulējams:

 • siltumenerģijas ražošana ir regulējama, ja visu komersanta iekārtu uzstādītā siltuma jauda ir lielāka par 1 MW un komersanta kopējais centralizētajā siltumapgādes sistēmā nodotais siltumenerģijas apjoms pārsniedz 5000 MWh/gadā;
 • siltumenerģijas pārvade un sadale ir regulējama, ja siltumenerģija tiek nodota mājsaimniecības lietotājiem un ja kopējais pārvadītās un sadalītās siltumenerģijas apjoms pārsniedz 5000 megavatstundu gadā, izņemot gadījumus, ja autonomā ražotāja vai neatkarīgā ražotāja saražoto siltumenerģiju piegādā līdz regulējamā siltumapgādes sistēmas operatora siltumtīkliem;
 • siltumenerģijas tirdzniecība ir regulējama, ja tirgoto siltumenerģiju piegādā pa regulējamā siltumapgādes sistēmas operatora siltumtīkliem.

Regulēšanas kritēriji ir noteikti normatīvajos aktos - Ministru kabineta izdotajos noteikumos Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem”.

Ja siltumenerģijas apgādes pakalpojums neatbilst kritērijiem, tad tas nav regulējams, un tādā gadījumā par pakalpojuma sniegšanas nosacījumiem pakalpojuma sniedzējs un lietotājs savstarpēji vienojas bez Regulatora starpniecības.

Pakalpojuma sniedzējam ir jāreģistrējas Siltumenerģijas ražotāju reģistrā, ja pakalpojuma sniedzējs nodarbojas ar regulējama siltumenerģijas ražošanas pakalpojuma sniegšanu, kas atbilst iepriekš minētajiem regulēšanas kritērijiem.

Pakalpojuma sniedzējam ir jāsaņem siltumenerģijas pārvades un sadales licence (Siltumapgādes pakalpojuma sniedzēju pārvades un sadales licenču saraksts), ja pakalpojuma sniedzējs nodarbojas ar regulējamu siltumenerģijas pārvades un sadales pakalpojumu sniegšanu, kas atbilst iepriekš minētajiem regulēšanas kritērijiem (Ministru kabineta noteikumi Nr.664 "Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi").

Pakalpojuma sniedzējam ir jāreģistrējas Siltumenerģijas tirgotāju reģistrā, ja pakalpojuma sniedzējs nodarbojas ar regulējamu siltumenerģijas tirdzniecības pakalpojumu sniegšanu, kas atbilst iepriekš minētajiem regulēšanas kritērijiem.

Reģistrēšanās siltumenerģijas ražotāju vai tirgotāju reģistrā notiek atbilstoši Regulatora izdotajam lēmumam Nr.1/3 "Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumi enerģētikas nozarē". 

Info_icon_1.pngLūdzam pievērst uzmanību tam, ka atbilstoši Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumu enerģētikas nozarē 3.punktam, komersants paziņojumam par reģistrāciju elektroenerģijas vai siltumenerģijas ražotāju reģistrā pievieno dokumentu, kas apliecina elektrostacijas vai siltumenerģijas ražošanas objekta nodošanu ekspluatācijā.

Lai reģistrētos siltumenerģijas ražotāju reģistrā, pakalpojuma sniedzējam ir jāaizpilda un jāiesniedz regulatoram paziņojums par siltumenerģijas ražotāja reģistrāciju (iesnieguma forma: Paziņojums par siltumenerģijas ražotāja reģistrāciju (3.pielikums))

Lai reģistrētos siltumenerģijas tirgotāju reģistrā, pakalpojuma sniedzējam ir jāaizpilda un jāiesniedz regulatoram paziņojums par siltumenerģijas tirgotāja reģistrāciju (iesnieguma forma: Paziņojums par siltumenerģijas tirgotāja reģistrāciju (4.pielikums)).

Info_icon_1.pngPakalpojuma sniedzējam, kurš ražo siltumenerģiju koģenerācijas procesā ir jāreģistrējas:

Lai saņemtu, grozītu vai anulētu licenci siltumenerģijas pārvadei un sadalei pakalpojumu sniedzējam ir jāiesniedz regulatoram attiecīgs iesniegums licences saņemšanai, grozīšanai vai anulēšanai atbilstoši Ministru kabineta izdotajiem noteikumiem Nr.664 "Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi, kas ir papildināts ar attiecīgajā iesnieguma formā minētajiem pielikumiem (5.un 6.pielikums)

Iesniegumu formas:

Form_1.pngiesniegums licences saņemšanai (2.pielikums);

Form_1.pngiesniegums licences nosacījumu grozīšanai (3.pielikums);

Form_1.pngiesniegums licences anulēšanai (4.pielikums);

Form_1.pnginformācija par komersanta darbību (5.pielikums);

Form_1.pngplānotais tehniskais nodrošinājums (6.pielikums).

Iesniegumu paraksta persona (viena vai vairākas personas vai arī pilnvarotā persona), kurai saskaņā ar Uzņēmuma reģistra datiem ir paraksta tiesības. Pilnvarotās personas paraksta gadījumā dokumentiem jāpievieno arī attiecīga pilnvara par paraksta tiesībām.

Info_icon_1.pngLicences termiņš saskaņā ar Enerģētikas likumu ir 20 gadi. Aizpildot iesnieguma sadaļu par licences darbības termiņu, lūdzam ņemt to vērā.

Pievienojot Iesniegumā norādīto dokumentu kopijas, tās apliecināmas atbilstoši Ministru kabineta izdoto noteikumu Nr.558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

Ja pakalpojuma sniedzējs izbeidz regulējamā pakalpojuma sniegšanu, tam ir jāaizpilda un jāiesniedz paziņojums par darbības izbeigšanu. 

Form_1.pngPaziņojums par darbības izbeigšanu (Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumu enerģētikas nozarē 6.pielikums)

Info_icon_1.pngRegulators 30 dienu laikā no attiecīgā iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par licences izsniegšanu, licences nosacījumu grozīšanu, licences anulēšanu (atcelšanu) vai lēmumu par atteikumu izsniegt licenci.

Licencēto siltumapgādes pārvades un sadales komersantu saraksts un licences:

 1. Aizkraukles novada pašvaldības SIA "AIZKRAUKLES SILTUMS" Licence Nr.E23036; Licence Nr.E23051
 2. SIA "Aizputes komunālais uzņēmums" Licence Nr.E23002
 3. SIA "AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI" Licence Nr.E23045/1
 4. SIA "ĀDAŽU NAMSAIMIEKS" Licence Nr.E23009
 5. SIA "BABĪTES SILTUMS" Licence Nr.E23081
 6. SIA "Baložu komunālā saimniecība" Licence Nr.E52001; Licence Nr.E53001
 7. AS "BALVU ENERĢIJA" Licence Nr.E23072
 8. SIA "BAUSKAS SILTUMS" Licence Nr.S2-001
 9. SIA "BROCĒNU SILTUMS" Licence Nr.11
 10. SIA "Cēsu siltumtīkli" Licence Nr.E23007
 11. PAS "Daugavpils siltumtīkli" Licence Nr.E23057
 12. SIA "Dobeles enerģija" Licence Nr.E23070 
 13. SIA "ETO" Licence Nr.E23041
 14. SIA "Fortum Jelgava" Licence Nr.E23042/1
 15. SIA "GROBIŅAS NAMSERVISS" Licence Nr. E23065/2
 16. SIA "Iecavas siltums" Licence Nr.SO-08
 17. SIA "Ilūkstes siltums" Licence Nr.E23077
 18. Ikšķiles novada pašvaldības SIA "Ikšķiles māja" Licence Nr.E23013
 19. SIA "JAUNTUKUMS" Licence Nr.E23022
 20. SIA "Jēkabpils siltums" Licence Nr.E23053
 21. SIA "Jūrmalas siltums" Licence Nr.E23060
 22. SIA "KALTESS" Licence Nr. E23035
 23. SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" Licence Nr.E23069
 24. SIA "KĀRSAVAS NAMSAIMNIEKS" Licence Nr.E23075
 25. SIA "KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" Licence Nr.E23076 
 26. SIA "Kokneses Komunālie pakalpojumi" Licence Nr.E23006/1
 27. SIA "Komunālserviss TILDe" Licence Nr.E23078
 28. SIA "Krāslavas nami" Licence Nr.E23064
 29. SIA "KULDĪGAS SILTUMTĪKLI" Licence Nr.E23056
 30. SIA "Ķekavas nami" Licence Nr.23080
 31. SIA "LIELVĀRDES REMTE" Licence Nr.E23017
 32. SIA "LIEPĀJAS ENERĢIJA" Licence Nr.60 
 33. SIA "LIMBAŽU SILTUMS" Licence Nr.E23055
 34. SIA "LĪVĀNU SILTUMS" Licence Nr.E23061
 35. SIA "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS" Licence Nr.S2006-07 
 36. SIA "Madonas Siltums" Licence Nr.E23068/1 
 37. AS "Mārupes komunālie pakalpojumi" Licence Nr.E23010
 38. Ogres novada pašvaldības SIA „MS siltums” Licence Nr.E23030/2
 39. SIA "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" Licence Nr.E23011/1
 40. PSIA "NORMA K" Licence Nr.E 23082
 41. SIA "Ogres Namsaimnieks”  Licence Nr.E23074
 42. AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" Licence Nr.E23063
 43. SIA "OŠUKALNS" Licence Nr.40.3-11
 44. SIA "Ozolnieku KSDU" Licence Nr.E23067/1 
 45. SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi" Licence Nr.E23015 
 46. SIA "PREIĻU ENERĢĒTIKA" Licence Nr.E23043
 47. SIA "PREIĻU SAIMNIEKS" Licence Nr.35.30-052
 48. SIA "Priekules siltumtīkli" Licence Nr.E23039
 49. ZS “PRIEŽMALES” Licence Nr.E23049
 50. AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" Licence Nr.E23052
 51. AS "Rīgas kuģu būvētava" Licence Nr.E23018
 52. AS "Rīgas siltums" Licence Nr.E23054/2
 53. PSIA "RŪJIENAS SILTUMS" Licence Nr.S-011
 54. SIA "SABIEDRĪBA MĀRUPE" Licence Nr.E23019
 55. SIA "Salaspils Siltums" Licence Nr.E23058
 56. SIA "SALDUS SILTUMS" Licence Nr.E23066
 57. SIA "Saulkrastu komunālserviss" Licence Nr.E23026
 58. SIA "SECES KOKS" Licence Nr.E23047 
 59. AS "SIMONE" Licence Nr.E23059/1
 60. SIA "SM Energo" Licence Nr.E23021
 61. SIA "Talsu BIO-ENERĢIJA" Licence Nr.23071
 62. SIA "TALSU NAMSAIMNIEKS" Licence Nr.E23027
 63. SIA "Tukuma siltums" Licence Nr.E 2063
 64. SIA "Valkas Namsaimnieks" Licence Nr.S-041
 65. SIA "Valmieras ūdens" Licence Nr.E23028/1
 66. SIA "Vangažu Namsaimnieks" Licence Nr.E23023/1
 67. PSIA "Ventspils siltums" Licence Nr.E23003
 68. SIA "VIDZEMES ENERĢIJA" Licence Nr.E23034
 69. SIA "VILKME" Licence Nr.E23032/1
 70. SIA "VIĻĀNU SILTUMS" Licence Nr.S2009-08
 71. SIA "VNK Serviss" Licence Nr. E23079/1
 72. SIA "Wesemann-Sigulda" Licence Nr.54
 73. SIA "ZEIFERTI" Licence Nr.E23073
Komersanta informācijas ievades un apstrādes sistēma (IIAS)