Funkcijas, stratēģija, rīcības plāns

Drukāt

Likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktas šādas Regulatora funkcijas:

  1. aizstāv lietotāju intereses un veicina sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību;
  2. nosaka tarifu aprēķināšanas metodiku;
  3. nosaka tarifus, ja nozaru speciālie likumi neparedz citu tarifu noteikšanas kārtību;
  4. licencē sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu vai reģistrē sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju;
  5. izskata strīdus šajā likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā;
  6. sekmē konkurenci regulējamās nozarēs un uzrauga sabiedrisko pakalpojumu atbilstību licences nosacījumiem, noteiktām kvalitātes un vides aizsardzības prasībām, tehniskajiem noteikumiem, standartiem, kā arī līgumu noteikumiem;
  7. sniedz regulējamo nozaru atbildīgajām ministrijām pēc to pieprasījuma informāciju un priekšlikumus par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas jautājumiem;
  8. informē sabiedrību par savu darbību un arī par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbību sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā;
  9. pilda citas funkcijas, kas noteiktas nozaru speciālajos likumos.

Profesionalitāte (darīt lietas pareizi)

Balstoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulators) zināšanām un pieredzi, jautājumi tiek risināti pēc būtības, sniegti priekšlikumi, argumentēts viedoklis, meklēti līdzsvarotākie risinājumi, sniegti skaidrojumi saprotamā veidā un izvērtēti rezultāti.

Sadarbība (strādāt vienojošam mērķim)

Regulators strādā kopīgu mērķu labā, skatās uz jautājumiem plašāk, iesaistot Latvijas un starptautiskas organizācijas, iedzīvotājus un kolēģus, uzklausa dažādus viedokļus, ciena un pieņem atšķirīgu skatījumu un redzējumu, ir atklāts, uzticams un pieejams.

Atbildība (pamanīt un izdarīt)

Regulators pilda solījumus, meklē efektīvākos risinājumus, izrāda iniciatīvu, atzīst savas kļūdas, pieņem izsvērtus lēmumus un uzņemas atbildību par savu rīcību un rezultātiem.

Attīstība (izmantot pilnā mērā savu potenciālu)

Regulators nepārtraukti meklē iespēju uzlabot sniegumu, mācās un problēmsituācijas uztver kā iespēju. Regulators atbalsta un ievieš inovācijas, strādā un iedvesmojas komandas darbā, kur konstruktīva atgriezeniskā saite ir pamats izaugsmei.