Funkcijas, stratēģija, rīcības plāns

Drukāt

Likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktas šādas Regulatora funkcijas:

  1. aizstāv lietotāju intereses un veicina sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību;
  2. nosaka tarifu aprēķināšanas metodiku;
  3. nosaka tarifus, ja nozaru speciālie likumi neparedz citu tarifu noteikšanas kārtību;
  4. licencē sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu vai reģistrē sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju;
  5. izskata strīdus šajā likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā;
  6. sekmē konkurenci regulējamās nozarēs un uzrauga sabiedrisko pakalpojumu atbilstību licences nosacījumiem, noteiktām kvalitātes un vides aizsardzības prasībām, tehniskajiem noteikumiem, standartiem, kā arī līgumu noteikumiem;
  7. sniedz regulējamo nozaru atbildīgajām ministrijām pēc to pieprasījuma informāciju un priekšlikumus par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas jautājumiem;
  8. informē sabiedrību par savu darbību un arī par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbību sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā;
  9. pilda citas funkcijas, kas noteiktas nozaru speciālajos likumos.
 

Sākot ar 2020. gadu, Regulators šajā sadaļā publicē stratēģiskās prioritātes katram nākamajam gadam, aizstājot ar līdzšinējo rīcības plāna formātu tabulas veidā.


Profesionalitāte (darīt lietas pareizi)

Balstoties uz mūsu zināšanām un pieredzi, mēs iedziļināmies risināmo jautājumu būtībā, sniedzam priekšlikumus, argumentējam savu viedokli, meklējam līdzsvarotākos risinājumus, sniedzam skaidrojumus saprotamā veidā un izvērtējam rezultātus.

Sadarbība (strādāt vienojošam mērķim)

Mēs strādājam kopīgu mērķu labā, skatāmies uz jautājumiem plašāk, iesaistot Latvijas un starptautiskas organizācijas, iedzīvotājus, kolēģus, uzklausām dažādus viedokļus, cienām un pieņemam atšķirīgu skatījumu un redzējumu, esam savstarpēji atklāti un uzticamies viens otram.

Atbildība (pamanīt un izdarīt)

Mēs pildām solījumus, meklējam efektīvākos risinājumus, izrādām iniciatīvu, atzīstam savas kļūdas, ikviens pieņemam izsvērtus lēmumus un uzņemamies atbildību par savu rīcību un rezultātiem.

Attīstība (izmantot pilnā mērā savu potenciālu)

Mēs nepārtraukti meklējam iespēju uzlabot sniegumu, kopā mācāmies viens no otra un kļūdas uztveram kā iespēju. Mēs uzticamies savām spējām, atbalstām un ieviešam inovācijas. Strādājam un iedvesmojamies komandas darbā un konstruktīva atgriezeniska saite ir kā pamats izaugsmei.