Komersantu pienākumi

Drukāt

Elektroenerģijas komersantiem, kuri ir reģistrēti elektroenerģijas ražotāju, tirgotāju reģistros vai ir saņēmuši regulatora licenci kādā no regulējamiem veidiem, ir pienākums regulāri informēt regulatoru par savu darbību atbilstoši šādiem normatīvajiem aktiem:

 

Elektroenerģijas komersantiem pastāvīgi ir jāuztur kārtībā savas elektroiekārtas, elektroietaises, kas paredzētas sabiedriskā pakalpojuma nodrošināšanai, veicot regulāru elektroiekārtu apkalpošanu, apkopi un remontu, tādējādi nodrošinot lietotājiem atbilstošu elektroenerģijas pakalpojuma kvalitāti.

Vienlaikus Regulators ir tiesīgs pieprasīt un netraucēti saņemt no sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, kā arī no komersanta amatpersonām šo uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju neatkarīgi no tās slepenības pakāpes.

Sistēmas operatora  pienākums ir sniegt pakalpojumus saskaņā ar apstiprinātajiem tarifiem un līguma nosacījumiem.

Sistēmas operatoram ir pienākums nodrošināt atbilstošu sistēmas pakalpojumu kvalitāti. Ja lietotājam netiek nodrošināta normatīvajos aktos un standartos, kas nosaka sprieguma kvalitātes raksturlielumus, noteiktajām kvalitātes prasībām atbilstoša elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu kvalitāte, sistēmas operators piemēro pazeminātu elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu tarifu.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina atbildes sniegšanu uz lietotāju rakstveida iesniegumiem un sūdzībām 15 dienu laikā pēc iesnieguma vai sūdzības saņemšanas. Ja iesnieguma vai sūdzības izskatīšanai ir nepieciešama papildu pārbaude vai būtiska papildu informācija, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina atbildes sniegšanu 30 dienu laikā pēc iesnieguma vai sūdzības saņemšanas.

Pakalpojumu sniegšanas prasības elektroenerģijas nozarē reglamentē šādi normatīvie akti:

Elektroenerģijas sistēmas vadības un lietošanas kārtību, elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora, sadales sistēmas operatora un tirgus dalībnieku darbības un pienākumus regulē Tīkla kodekss elektroenerģijas nozarē

Tīkla kodeksā ir noteikts, kā pārvades sistēmas operators sniedz sistēmas pakalpojumus un nodrošina balansēšanu un stabilu elektroenerģijas sistēmas darbības režīmu saskaņā ar taisnīguma, atklātības un vienlīdzības principiem, kā arī kritēriji un kārtība kā pārvades sistēmas operators var pieprasīt garantijas no tirgus un elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem, lai nodrošinātu maksājumus par sistēmas pakalpojumiem, palīgpakalpojumiem un obligātā iepirkuma komponenti un jaudas maksājumu.