Komersantu pienākumi

Drukāt

Sistēmas operatora pienākums ir sniegt pakalpojumus saskaņā ar apstiprinātajiem tarifiem un līguma nosacījumiem. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina atbildes sniegšanu uz lietotāju rakstveida iesniegumiem un sūdzībām 30 dienu laikā pēc iesnieguma vai sūdzības saņemšanas.

Dabasgāzes komersantiem, kuri ir saņēmuši Regulatora licenci vai ir reģistrēti reģistrā kādā no regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem, ir regulāri jāinformē Regulators par savu darbību, atbilstoši Regulatora lēmumam Nr.1/42 "Informācijas iesniegšanas vispārīgie noteikumi" un Regulatora lēmumam Nr.1/36 "Informācijas iesniegšanas noteikumi enerģētikas nozarē".

Regulatoram, pildot likumā Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem noteiktās funkcijas, ir tiesības pieprasīt un netraucēti saņemt savu uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju neatkarīgi no tās slepenības pakāpes. Informāciju regulators var pieprasīt sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, lietotājiem, valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī amatpersonām.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam (komersantam) regulatora pieprasītā informācija jāsniedz Regulatora noteiktajā laikā un kārtībā.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam jānodrošina Regulatoram iespēja brīvi iegūt:

  • jebkuru informāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem;

  • nepieciešamo informāciju par cita veida komercdarbību;

  • iespēju iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja grāmatvedības dokumentiem.

Tāpat sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam jānodrošina Regulatoram iespēja veikt sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas funkciju izpildei nepieciešamo pārbaudi un kontroli, kā arī iespēju piekļūt iekārtām un mēraparātiem.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar likumu Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem maksā valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu. 

Likums paredz, ka 2019. gadā valsts nodevu minimālajā apmērā 200 euro maksās visi regulētie komersanti, kuri sniedz sabiedrisko pakalpojumu, arī, ja neto apgrozījums no regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas (neto apgrozījums) ir 0 euro, kā arī tie komersanti, kuru neto apgrozījums 2017. gadā ir bijis mazāks par 100 000 euro.

Savukārt visiem komersantiem, kuru neto apgrozījums 2017. gadā ir bijis lielāks par 100 000 euro, 2019.gadā būs jāmaksā valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu 0,2 procentu apmērā no komersanta sniegtā attiecīgā sabiedriskā pakalpojuma veida neto apgrozījuma aizpagājušajā kalendārajā gadā (tas ir 2017. gadā). Līdz šim valsts nodevas maksājumu komersanti aprēķināja no pagājušā gada apgrozījuma.

Valsts nodevu kalendāra gadā sadala četrās vienādās daļās. Pirmais valsts nodevas maksājums jāveic līdz 10. janvārim, otrais – līdz 10. aprīlim, trešais – līdz 10. jūlijam, ceturtais – līdz 10. oktobrim.

Nodevas aprēķins: 1.pielikums. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu aprēķins gadam