Tīklu kodeksi

Drukāt

Funkcionējoši elektroenerģijas tirgi, jo īpaši elektroenerģijas pārvades sistēmas tīkli un citi aktīvi, kas saistīti ar elektroenerģijas piegādi, ir būtiski sabiedrības drošībai, ekonomikas konkurētspējai un Eiropas Savienības (ES) pilsoņu labklājībai. Iepriekš Eiropas pārrobežu elektroenerģijas pārvades tīklu pārvaldība notika saskaņā ar valstu līmenī izstrādātiem noteikumiem, kas regulēja pārvades sistēmas operatoru darbību un noteica, kā tirgus dalībniekiem tiek nodrošināta piekļuve  pārrobežu pārvades tīkliem. 

Līdz ar starpvalstu savienojumu pieaugumu Eiropas Savienības iekšējā elektroenerģijas tirgū palielinājās nepieciešamība pēc ES mēroga noteikumiem, lai efektīvi pārvaldītu elektroenerģijas plūsmas. Tādēļ tika izstrādāti noteikumi, kas pazīstami kā tīkla kodeksi un vadlīnijas, kuri ir juridiski saistošas ​​Eiropas Komisijas īstenošanas regulas. Kopumā 8 Eiropas Komisijas īstenošanas aktos, kas pieņemti, papildinot Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (EK) Nr. 714/2009 par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā un par Regulas (EK) Nr. 1228/2003 atcelšanu, ir noteikti elektroenerģijas pārrobežu tirgus darījumu un sistēmas darbības pārvaldības principi.

Elektroenerģijas tīkla kodeksi un vadlīnijas aptver šādas jomas:

 1. tīkla pieslēgumu prasības;
 2. tīkla darbības nosacījumi;
 3. vienots elektroenerģijas tirgus ietvars.

Cita starpā, tīkla kodeksi un vadlīnijas nosaka kādus noteikumu, metodiku vai citu dokumentu priekšlikumus trīs minētajās jomās jāizstrādā pārvades sistēmas operatoriem (PSO) vai nominētajiem elektroenerģijas tirgus operatoriem (NETO) un jāiesniedz kompetentajām regulatīvajām iestādēm apstiprinājuma saņemšanai. Ņemot vērā normatīvo aktu un dokumentu piemērošanas mērogu, priekšlikumu apstiprināšanai var būt nepieciešams:

 1.  visu regulatīvo iestāžu apstiprinājums;
 2.  iesaistītā reģiona visu regulatīvo iestāžu apstiprinājums vai;
 3.  katras iesaistītās dalībvalsts regulatīvās iestādes individuāls apstiprinājums.

Ja regulatīvās iestādes savā starpā nevar vienoties par iesniegtā priekšlikuma apstiprināšanu, lēmumu par to pieņem Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER).

KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/1222 ar ko izveido jaudas piešķiršanas un pārslodzes vadības vadlīnijas nosaka sīki izstrādātas vadlīnijas par starpzonu jaudas piešķiršanu un pārslodzes vadību nākamās dienas un tekošās dienas tirgos, tostarp prasības attiecībā uz tādu kopīgu metodiku izstrādi, ar kurām nosaka starp tirdzniecības zonām vienlaikus pieejamās jaudas apjomus, kā arī kritērijus efektivitātes novērtēšanai un kārtību, kādā pārskata noteiktās tirdzniecības zonas.

Vadlīnijas stājās spēkā 2015.gada 14.augustā.

Latvijas regulatīvā iestāde individuāli apstiprināja:

Baltijas jaudas aprēķināšanas reģiona regulatīvās iestādes apstiprināja:

Visas ES regulatīvās iestādes apstiprināja:

 • Visu NETO tirgus sasaistes operatora plānu - plāns latviešu valodā, plāns angļu valodā;        

 • Visu PSO ražošanas un slodzes datu ieguves metodiku - metodika angļu valodā;

 • Visu PSO kopējā tīkla modeļa metodiku - metodika angļu valodā;

 • Visu PSO priekšlikumu par nākamās dienas tirgum rezervētās jaudas garantēšanas termiņu - priekšlikums angļu valodā;

 • Visu NETO priekšlikumu par produktiem, kurus NETO var ņemt vērā vienotā nākamās dienas tirgus sasaistīšanā - priekšlikums latviešu valodā, priekšlikums angļu valodā;

 • Visu NETO priekšlikumu par produktiem, kurus NETO var ņemt vērā vienotā tekošās dienas tirgus sasaistīšanā - priekšlikums latviešu valodā, priekšlikums angļu valodā;

 • Visu NETO rezerves risinājumu metodiku - metodika latviešu valodā, metodika angļu valodā.

ACER apstiprināja:

KOMISIJAS REGULA (ES) 2016/1719, ar ko izveido nākotnes jaudas piešķiršanas vadlīnijas nosaka sīki izstrādātus noteikumus par starpzonu jaudas piešķiršanu nākotnes tirgos, par kopīgu metodiku, kā noteikt ilgtermiņa starpzonu jaudu, par Eiropas līmeņa vienotas piešķiršanas platformas izveidi, kurā tiek piedāvātas ilgtermiņa pārvades tiesības, un par iespēju ilgtermiņa pārvades tiesības atgriezt vēlākai nākotnes jaudas piešķiršanai vai tirgus dalībniekiem nodot šīs ilgtermiņa pārvades tiesības citiem tirgus dalībniekiem.

Vadlīnijas stājās spēkā 2016.gada 17.oktobrī.

Latvijas regulatīvā iestāde izstrādāja:

 • Novērtējumu par elektroenerģijas nākotnes tirgus pietiekamas riska nodroses izdevībām Latvijas tirdzniecības zonā saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1719 30.panta 3. un 4.punktu - novērtējums latviešu valodā.

 • Novērtējumu par elektroenerģijas nākotnes tirgus pietiekamas riska nodroses izdevībām Latvijas tirdzniecības zonā saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1719 30.panta 8.punktu - novērtējums latviešu valodā.

Latvijas regulatīvā iestāde individuāli apstiprināja:

 • Lēmumu par Latvijas - Lietuvas tirdzniecības zonas robežas ilgtermiņa starpzonu riska nodrosi - lēmums latviešu valodā;

 • Lēmumu par Igaunijas - Latvijas tirdzniecības zonas robežas virzienā uz Igauniju ilgtermiņa starpzonu riska nodrosi - lēmums latviešu valodā.

Baltijas jaudas aprēķināšanas reģiona regulatīvās iestādes apstiprināja:

 • Reģiona PSO priekšlikumu par Baltijas elektroenerģijas jaudas aprēķināšanas reģiona reģionālās un tirdzniecības zonas robežas specifisko pielikumu - priekšlikums angļu valodā;

 •  Reģiona PSO priekšlikumu par ilgtermiņa pārvades tiesību reģionālo koncepciju - priekšlikums angļu valodā;

 • Reģiona PSO metodiku ilgtermiņa starpzonu jaudas koordinētai sadalīšanai starp dažādiem ilgtermiņa laikposmiem - metodika angļu valodā.

Visas regulatīvās iestādes apstiprināja:

 • Visu PSO metodiku par vienotās piešķiršanas platformas izveidi un tās izveides izmaksu sadali - metodika angļu valodā;

 • Visu PSO metodiku par ražošanas un slodzes datu ieguvi attiecībā uz nākamās dienas un tekošās dienas laikposmiem - metodika angļu valodā;

 • Visu PSO metodiku par pārslodzes ieņēmumu sadalīšanu - metodika angļu valodā;

 • Visu PSO metodiku par kopējo tīkla modeli - metodika angļu valodā.

ACER apstiprināja:

 • Visu Eiropas PSO priekšlikumu par ilgtermiņa pārvades tiesību saskaņotajiem piešķiršanas noteikumiem - priekšlikums angļu valodā.

KOMISIJAS REGULA (ES) 2017/2195, ar ko izveido elektroenerģijas balansēšanas vadlīnijas definē ES mēroga tehniskos, darbības un tirgus noteikumus, ar ko regulē elektroenerģijas balansēšanas tirgu darbību. Regula nosaka noteikumus par balansēšanas jaudas iepirkumu, balansēšanas enerģijas aktivizāciju un balansatbildīgo pušu finansiālajiem norēķiniem. Tā arī prasa, lai tiktu izstrādātas saskaņotas metodikas, kā balansēšanas nolūkiem piešķirama starpzonu pārvades jauda. Šādi noteikumi palielinās īstermiņa tirgu likviditāti, ļaujot paplašināt pārrobežu tirdzniecību un efektīvāk izmantot esošo tīklu balansēšanas enerģijas nolūkiem. Tā kā balansēšanas enerģijas solījumi konkurēs ES mēroga balansēšanas platformās, Regulai būs pozitīva ietekme arī uz konkurenci un lietotāju izmaksu samazināšanu.

Vadlīnijas stājās spēkā 2017.gada 18.decembrī.

Latvijas regulatīvā iestāde individuāli apstiprināja:

ACER apstiprināja:

 • Priekšlikums, ar ko nosaka cenas balansēšanas enerģijai un starpzonu jaudai, ko izmanto balansēšanas enerģijas apmaiņai vai nebalansa ieskaita procesa īstenošanai - ACER lēmums angļu valodā, pielikums I - angļu valodā;

 • Priekšlikums attiecībā uz Eiropas platformu apmaiņai ar balansēšanas enerģiju no frekvences atjaunošanas rezervēm ar manuālu aktivizāciju - ACER lēmums angļu valodā, pielikums I - angļu valodā;

 • Priekšlikums attiecībā uz Eiropas platformu apmaiņai ar balansēšanas enerģiju no frekvences atjaunošanas rezervēm ar automātisku aktivizāciju - ACER lēmums angļu valodā, pielikums I - angļu valodā.

 • Priekšlikums attiecībā uz Eiropas platformu nebalansa ieskaita procesam - ACER lēmums angļu valodā, pielikums I - angļu valodā.

 • Priekšlikums attiecībā uz balansēšanas jaudas standarta produktiem frekvences atjaunošanas rezervēm un aizvietošanas rezervēm - ACER lēmums angļu valodā, pielikums I angļu valodā.

 • Metodika, kā klasificējami balansēšanas enerģijas solījumu aktivizācijas nolūki - ACER lēmums angļu valodā, pielikums I - angļu valodā.

 • Priekšlikums attiecībā uz starpzonu jaudas kooptimizēta piešķiršanas procesa metodiku - ACER lēmums angļu valodā, pielikums I - angļu valodā.

 • Priekšlikums par kopīgiem norēķinu noteikumiem, kas piemērojami visām nodomātām energijas apmaiņām - ACER lēmums angļu valodā, pielikums I - angļu valodā.

 • Priekšlikums, kurā sīkāk norāda un saskaņo nebalansa norēķinu elementus - ACER lēmums angļu valodā, pielikums I - angļu valodā.

 • Baltijas CCR zonas PSO priekšlikums par uz tirgu balstītu starpzonu jaudas piešķiršanas procesu līdzsvarošanas jaudas apmaiņu Baltijas CCR reģionam - ACER lēmums angļu valodā, pielikumi angļu valodā.

 

Baltijas elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru AS "Elering", AS "Augstsprieguma tīkls" un AB "LITGRID" ziņojums par balansēšanu laika periodam no 2017. gada 18. decembra līdz 2019. gada 18. decembrim angļu valodā.

Baltijas elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru AS "Elering", AS "Augstsprieguma tīkls" un AB "LITGRID" ziņojums par balansēšanu laika periodam no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 1. janvārim angļu valodā.

Piešķirto atkāpju registrs (saskaņā ar Regulas 62.panta 11.punktu)

KOMISIJAS REGULAS (ES) 2017/1485, ar ko izveido elektroenerģijas pārvades sistēmas darbības vadlīnijas, mērķis ir nodrošināt tīklu darbības drošumu, frekvenci, kvalitāti un resursu efektīvu izmantošanu savstarpēji savienotās Eiropas Savienības elektroenerģijas sistēmās. Regulā tiek noteiktas prasības un principi, kas attiecas uz darbības drošību, noteikumi un atbildības sadalījums elektroenerģijas sistēmas darbību koordinācijai un datu apmaiņai starp elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem. Tāpat Regula nosaka arī prasības par nepieciešamajām apmācībām un sertifikāciju sistēmas operatoru darbiniekiem. Kā nozīmīgas Regulā noteiktās izmaiņas salīdzinājumā ar pašreizējo kārtību saistītas ar reģionālo drošības koordinatoru izveidi. Reģionālo drošuma koordinatoru uzdevumi būs veltīti, lai pārvades jaudu aprēķināšanas reģionā tiktu sekmēta dinamiska elektroenerģijas sistēmas darbība, lai maksimāli tiktu izmantotas pieejamās pārrobežu pārvades jaudas un būtu nodrošināta efektīva plānošana tīkla darbības pārtraukumu gadījumos. Latvijas gadījumā, jaudu aprēķināšanas reģions iekļauj šādas tirdzniecības zonu robežas - Igaunija-Latvija; Latvija-Lietuva; Igaunija-Somija; Lietuva-Zviedrija un Lietuva-Polija.

Vadlīnijas stājās spēkā 2017.gada 14.septembrī.

Latvijas regulatīvā iestāde individuāli apstiprināja:

Baltijas jaudas aprēķināšanas reģiona regulatīvās iestādes apstiprināja:

 • Baltijas jaudas aprēķina reģiona PSO kopīgie noteikumi reģionālās darbības drošības koordinēšanai - priekšlikums latviešu valodā, priekšlikums angļu valodā.

Visas ES regulatīvās iestādes apstiprināja:

ACER apstiprināja:

 • Priekšlikums, kā koordinē darbības drošības analīzi – ACER lēmums angļu valodā, pielikums I - angļu valodā;

 • Priekšlikums, kā novērtēt elektroenerģijas ražošanas moduļu, pieprasījumietaišu un tīkla elementu būtiskumu atvienojumu koordinācijas ziņā, kuri atrodas pārvades sistēmā vai sadales sistēmā, tostarp slēgtās sadales sistēmās – ACER lēmums angļu valodā, pielikums I - angļu valodā.

KOMISIJAS REGULA (ES) 2016/631, ar ko izveido tīkla kodeksu par ģeneratoriem piemērojamajām tīkla pieslēguma prasībām, nosaka prasības attiecībā uz elektroenerģijas ražošanas ietaišu – sinhronu elektroenerģijas ražošanas moduļu, elektroenerģijas parka moduļu un atkrastes elektroenerģijas parka moduļu – tīkla pieslēgumu starpsavienotai sistēmai. Tādējādi tas palīdz nodrošināt godīgas konkurences apstākļus iekšējā elektroenerģijas tirgū, nodrošina sistēmas drošību un atjaunojamo energoresursu integrāciju un veicina elektroenerģijas tirdzniecību Savienības mērogā. Lai visā Savienībā būtu vienlīdzīgi konkurences apstākļi, šajā regulā arī noteikti pienākumi, ar ko nodrošina, ka sistēmu operatori pārredzamā un nediskriminējošā veidā lietderīgi izmanto elektroenerģijas ražošanas ietaišu spējas.

Tīkla kodekss stājies spēkā 2016.gada 17.maijā.

Latvijas regulatīvā iestāde individuāli apstiprināja:

KOMISIJAS REGULA (ES) 2016/1388, ar ko izveido tīkla kodeksu par pieprasījuma pieslēgumu nosaka prasības attiecībā uz tīkla pieslēgumu, kas piemērojamas pārvades sistēmai pieslēgtām pieprasījumietaisēm, pārvades sistēmai pieslēgtām sadales ietaisēm, sadales sistēmām, tostarp slēgtām sadales sistēmām, pieprasījumvienībām, ko nolūkā nodrošināt pieprasījumreakcijas pakalpojumus attiecīgajiem sistēmu operatoriem un attiecīgajiem pārvades sistēmas operatora izmantoto pieprasījumietaisi vai slēgtu sadales sistēmu. Regula palīdz nodrošināt godīgas konkurences apstākļus iekšējā elektroenerģijas tirgū, nodrošina sistēmas drošību un atjaunojamo energoresursu integrāciju un veicina elektroenerģijas tirdzniecību Eiropas Savienības mērogā.

Tīkla kodekss stājies spēkā 2016.gada 7.septembrī.

Latvijas regulatīvā iestāde individuāli apstiprināja:

KOMISIJAS REGULĀ (ES) 2017/2196, ar ko izveido tīkla kodeksu par ārkārtas un atjaunošanas stāvokli elektrosistēmā, noteiktas kopīgas minimālās prasības un principi, lai aizsargātu tīkla darbības drošību, novērstu incidentu izplatīšanos vai saasināšanos nolūkā izvairīties no plaša mēroga traucējuma un atslēguma stāvokļa elektrosistēmās. Papildus tam, tiek noteikti nosacījumi efektīvai un ātrai elektrosistēmas darbības atjaunošanai no ārkārtas vai atslēguma stāvokļa.

Tīkla kodekss stājies spēkā 2017.gada 18.decembrī.

KOMISIJAS REGULA (ES) 2016/1447, ar ko izveido tīkla kodeksu par tīkla pieslēguma prasībām, kuras piemērojamas augstsprieguma līdzstrāvas sistēmām un līdzstrāvas sistēmai pieslēgtiem elektroenerģijas parka moduļiem, nosaka prasības augstsprieguma līdzstrāvas sistēmām (HVDC sistēmām) un līdzstrāvas sistēmām pieslēgtu elektroenerģijas parka moduļu (DC sistēmu) tīkla pieslēgumiem. Regula palīdz nodrošināt godīgas konkurences apstākļus iekšējā elektroenerģijas tirgū, nodrošina sistēmas drošību un atjaunojamo energoresursu integrāciju un veicina elektroenerģijas tirdzniecību Eiropas Savienības mērogā. Lai visā Eiropas Savienībā būtu vienlīdzīgi konkurences apstākļi, šajā regulā arī noteikti pienākumi, ar ko nodrošina, ka sistēmu operatori pārredzamā un nediskriminējošā veidā lietderīgi izmanto HVDC sistēmu un DC sistēmai pieslēgtu elektroenerģijas parka moduļu spējas.

Tīkla kodekss stājies spēkā 2016.gada 28.septembrī.

Latvijas regulatīvā iestāde individuāli apstiprināja:

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/943 par elektroenerģijas iekšējo tirgu.

Regula stājās spēkā 2019.gada 25.jūnijā.

Regula paredz noteikumus, ar kuriem nodrošina iekšējā eketroenerģijas tirgus darbību un ietver prasības, kas saistītas ar atjaunojamo energoresursu enerģijas veidu attīstību un vides politiku, it seviški īpašus noteikumus par konkrētiem atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanas ietaišu veidiem, kuri attiecas uz atbildību par balansēšanu, dispečēšanu un pārdispečēšanu, kā arī jaunas ražošanas jaudas CO2 emisiju robežvērtību, ja uz šādu jaudu attiecas pagaidu pasākumi, lai nodrošinātu resursu pietiekamības  vajadzīgo līmeni, proti, jaudas mehānismus.

 

 • 2021.gada 30.jūnijā AS "Augstsprieguma tīkls" iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisisjai Ziņojumu par pārdispečēšanu saskaņā ar Regulas (ES) 2019/943 13.panta 4.punktu par 2020.gadu.

Intersenti ar Ziņojumu par pārdispečēšanu var iepazīties šeit.

Baltijas elektroenerģijas PSO darbības zonā pārdispečēšanas mehānismi līdz 2020.gadam un arī 2020.gadā netika izmantoti, līdz ar to dati nav pieejami.

 

 • On June 2021 JSC "Augstsprieguma tīkls" submitted to the Public Utilities Commission Report on Redispatching in accordance with Article 13(4) of Regulation (EU) 2019/943 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the internal market in electricity in 2020.

Report on Redispatching is available here.

 

 • 2022.gada 12.aprīlī AS "Augstsprieguma tīkls" iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Ziņojumu par pārdispečēšanu saskaņā ar Regulas (ES) 2019/943 13.panta 4.punktu par 2021,gadu. Baltijas elektroenerģijas PSO darbības zonā pārdispičēšanas mehānismi 2021.gadā netika izmantoti, līdz ar to dati nav pieejami.

Intersenti ar Ziņojumu par pārdispečēšanu var iepazīties šeit.

 

 • On April 12 2022 JSC "Augstsprieguma tīkls" submitted to the Public Utilities Commission the report on Redispatching in accordance with Article 13(4) of Regulation (EU) 2019/943 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the internal market in electricity in 2021. 

The Report is available here.