Tarifi

Drukāt

Korektai informācijas attēlošanai lūdzam izmantot jaunākās pārlūku versijas pārlūkiem Chrome, Safari, Firefox vai Edge

 

Korektai informācijas attēlošanai lūdzam izmantot jaunākās pārlūku versijas pārlūkiem Chrome, Safari, Firefox vai Edge

 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs aprēķina saskaņā ar Regulatora padomes lēmumu Nr.1/2 ''Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un Regulatora padomes lēmumu Nr.1/12 "Kapitāla izmaksu uzskaites un aprēķināšanas metodika".

Tarifu projektu komersants sagatavo pēc savas iniciatīvas vai pēc Regulatora pieprasījuma. Aprēķināto tarifu projektu komersants iesniedz Regulatorā kopā ar tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu, ievērojot Regulatora padomes lēmumu Nr.1/12 ''Noteikumi par tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu”.

Tarifi nosakāmi tādā apmērā, lai lietotāju veiktie tarifu maksājumi segtu ekonomiski pamatotas sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, piemēram, tarifu aprēķinam izmantoto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma rādītāji, spēkā esošā tarifa aprēķinā iekļautās izmaksas, rentabilitāte u.c., Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un pieprasīt, lai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs noteiktā termiņā iesniedz jaunu tarifu projektu kopā ar tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu.

Tarifa projekta aprēķins jāiesniedz atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikas 1. un 2.pielikumā (aprēķinot ar kapitāla atdevi - 4.pielikumā) norādītajām formām. 

Lai atvieglotu tarifu projektu apreķināšanu ir sagatavotas MS Excel datnes, kur pie katras tarifu projektu izmaksu pozīcijas ir pievienoti skaidrojumi par iekļautajām izmaksām un iesniedzamajiem pamatojošiem dokumentiem.

Kopā ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzējs iesniedz Paziņojumu par tarifa projektu (Regulatora padomes lēmums Nr.1/29 "Noteikumi par iepazīšanos ar tarifa projektu") Paziņojums par tarifu projektu.

Lai palīdzētu sagatavot ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, Regulators ir izstrādājis informatīvu materiālu - ''Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta izstrāde", kurā sniegts skaidrojums par izmaksām, kas iekļaujamas tarifu projekta aprēķinā, norādes par pamatojošajiem dokumentiem, kurus nepieciešams iesniegt kopā ar tarifu projektu, kā arī cita noderīga informācija. 

Uzmanību!

Uzsākot ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta sagatavošanu, lai saņemtu atbildes uz interesējošajiem vai neskaidrajiem jautājumiem, aicinām sazināties ar Ūdenssaimniecības nodaļas vadītāju Daci Čodari-Plaudi - tālr.: 66222344; e-pasts: dace.codare@sprk.gov.lv

Regulators izvērtē sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegto tarifu projektu un tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu 90 dienu laikā pēc tā saņemšanas. Ja Regulators konstatē, ka tarifu projekts ir aprēķināts nepareizi vai tarifus veidojošās izmaksas ir nepamatotas, Regulators 10 darba dienu laikā var uzdot sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam veikt tarifu projekta pārrēķinu vai noraidīt tarifu projektu. Regulators ir tiesīgs pieprasīt papildu informāciju vai dokumentus, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegtajā tarifu projektā un tarifus veidojošo izmaksu pamatojuma dokumentos nav pietiekamu ziņu objektīvai tarifu projekta izvērtēšanai. Regulatora pieprasīto papildu informāciju vai dokumentus sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs iesniedz Regulatora noteiktā termiņā, kas nevar būt īsāks par 10 dienām. Tarifu projekta pārrēķina laiku un Regulatora pieprasītās papildu informācijas vai dokumentu sagatavošanas laiku neieskaita tarifu projekta izvērtēšanas termiņā.

Regulators izvērtēto tarifu projektu apstiprina vai noraida 30 dienu laikā pēc tā izskatīšanas. Lēmumu, ar kuru noteikts tarifs, Regulators 10 dienu laikā pēc tā pieņemšanas publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās tīmekļvietnē.

Apstiprinātie tarifi stājas spēkā ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Informācija par Regulatorā iesniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifu projektiem, kuri patlaban tiek izvērtēti pieejama šeit.  

 

Tarifu projekta izvērtēšanas laikā Regulators organizē uzklausīšanas sanāksmi. Uzklausīšanas sanāksmes mērķis ir informēt sabiedrisko pakalpojumu lietotājus par tarifu projektu un tajā ietvertajām izmaksām, nepieciešamību mainīt tarifus, sniegt atbildes uz sabiedrisko pakalpojumu lietotāju jautājumiem un uzklausīt lietotāju ieteikumus un priekšlikumus par tarifu projektu.

Regulators aicina uzklausīšanas sanāksmēs piedalīties tarifu projekta izstrādātāju un iepazīstināt visus interesentus ar tarifu projektu, skaidrojot un pamatojot tarifu projekta nepieciešamību. Sekmīgas uzklausīšanas sanāksmes norisei, Regulators ir apkopojis sabiedrisko pakalpojumu lietotāju biežāk uzdotos jautājumus un izstrādājis ieteikumus komersantiem tarifu projekta skaidrošanai uzklausīšanas sanāksmēs.

Lai saņemtu prezentācijas veidniaicinām sazināties ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu nodaļas galveno speciālisti Ievu Rozentāli - tālr.: 67097274; e-pasts: ieva.rozentale@sprk.gov.lv

  • Iesniedzot ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs Regulatoram nosūta paziņojumu par tarifu projektu saskaņā ar Regulatora padomes lēmuma Nr.1/29 ''Noteikumi par iepazīšanos ar tarifu projektu”  1.pielikumu "Paziņojums par tarifu projektu".
  • Informāciju par aprēķināto tarifu projektu 10 dienu laikā pēc projekta iesniegšanas Regulatoram sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un savā tīmekļvietnē, ja tāda ir, kā arī nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās tīmekļvietnē. 

?Aicinām iepazīties ar sagatavoto vizuālo materiālu par tirgotāju piedāvājumā ietvertajām cenu komponentēm ?

 

?Piedāvājam izmantot arī Regulatora sagatavoto Excel veidni elektroenerģijas cenas aplēsei iesniedzamā tarifu projekta vajadzībām