Struktūra

Drukāt

Regulatora struktūru nosaka likums "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem". Saskaņā ar likumu Regulatora sastāvā ir padome, kurā ietilpst Saeimas ieceltais priekšsēdētājs un četri locekļi, un izpildinstitūcija, kas ir pakļauta padomei.

Regulatora lēmējinstitūcija ir padome, kura Regulatora vārdā pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, kas ir saistoši sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem.

Regulatora izpildinstitūcija pilda padomes sekretariāta un ekspertu funkcijas, lai sagatavotu jautājumus un dokumentus izskatīšanai padomes sēdē un īstenotu padomes pieņemtos lēmumus un izdotos administratīvos aktus.

Regulatora struktūrshēmu nosaka padome.