Reģistrēšana

Drukāt

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji netiek licencēti, bet tiek reģistrēti ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

Likums par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem paredz, ka Regulators nosaka sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas vispārējās atļaujas noteikumus, kas ir saistoši visiem reģistrētajiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, kuru darbību nepieciešams regulēt un kuriem saskaņā ar regulējamo nozaru speciālajiem normatīvajiem aktiem nav vajadzīga licence.

Regulators ar lēmumu Nr.1/14 ''Vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumi ūdenssaimniecības nozarē'' apstiprināja vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumus ūdenssaimniecības nozarē, kas nosaka prasības ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas kārtībai. 

Regulators veido ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistru un nodrošina tā publisku pieejamību.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrs

Lai reģistrētos ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrā, Regulatorā jāiesniedz paziņojums par reģistrāciju saskaņā ar vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumiem ūdenssaimniecības nozarē (1.pielikums).

Form_1.png Paziņojums par reģistrāciju

Ja komersants izbeidz sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus, tas nosūta Regulatoram paziņojumu par darbības izbeigšanu saskaņā ar vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumiem ūdenssaimniecības nozarē (2.pielikums).

Form_1.png Paziņojums par darbības izbeigšanu

Regulators pēc paziņojuma par reģistrāciju saņemšanas 5 darba dienu laikā elektroniski nosūta uz paziņojumā par reģistrāciju komersanta norādīto e-pasta adresi informāciju par termiņu, kādā  komersants tiks reģistrēts ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrā, informāciju par Regulatora lēmuma pārsūdzības iespēju un tiesībām uzsākt sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu, ja noteiktajā termiņā nav saņemts Regulatora lēmums par atteikumu reģistrēt komersantu.

Regulators izslēdz ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju no reģistra:

  • pēc komersanta paziņojuma par darbības izbeigšanu saņemšanas (2.pielikums), ja komersants ir samaksājis valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu un iesniedzis Regulatoram ar valsts nodevas aprēķinu saistīto informāciju. Ja komersants uz paziņojuma par darbības izbeigšanu iesniegšanas brīdī nav samaksājis valsts nodevu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, Regulators pieņem lēmumu, kurā komersantam nosaka pienākumu samaksāt valsts nodevas parādu.
  • ja komersants ir izslēgts no komercreģistra vai, ja ir konstatēti apstākļi, kas liecina, ka komersanta darbību vairs nav nepieciešams regulēt saskaņā ar Likumu par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem vai citiem nozares normatīvajiem aktiem. 
  • ja komersants ir atkārtoti pārkāpis vispārējās atļaujas noteikumus. 

Regulators reģistrā ieraksta atzīmi par komersanta saimnieciskās darbības apturēšanu.

Regulatoram ir tiesības pieprasīt komersantam precizēt paziņojumā par reģistrāciju un paziņojumā par darbības izbeigšanu iekļautās ziņas. Paziņojums par reģistrāciju un paziņojums par darbības izbeigšanu tiek uzskatīts par iesniegtu dienā, kad Regulators ir saņēmis visu nepieciešamo informāciju.

Paziņojumu paraksta persona, kurai saskaņā ar Uzņēmuma reģistra datiem ir paraksta tiesības.

Ja paziņojumu iesniedz elektroniski, tam pievieno paziņojumu pamatojošo dokumentu elektroniskas kopijas, kas apliecinātas ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 

Komersantam ir jāinformē Regulators par tā nosaukuma, darbības zonas, kā arī citu komersantu reģistrā ietverto ziņu maiņu 30 dienu laikā pēc attiecīgo izmaiņu veikšanas.