Starptautiskā sadarbība

Drukāt

Regulators, pārstāvot Latviju, sadarbojas ar citu valstu regulatoriem visās regulējamo sabiedrisko pakalpojumu nozarēs. Vienlaikus Regulators aktīvi darbojas vairākās starptautiskās organizācijās, kuru uzdevums ir nodrošināt iekšējā tirgus drošu un ilgtspējīgu attīstību, tostarp veicot tirgus saskaņotu uzraudzību, sniegt priekšlikumus Eiropas Savienības (ES) tiesību aktu izstrādē regulēšanas jautājumos, dalīties ar regulēšanas pieredzi, kā arī sniegt atbalstu dažādu regulēšanas jautājumu risināšanā starptautiskā mērogā, sekmējot Regulatora darbību Latvijā.

Eiropas Savienības regulatoru organizāciju kopīgie pamatmērķi ir iekšējo tirgu attīstība un uzraudzība, pakalpojumu kvalitāte, piekļuves tīkliem un pārrobežu funkciju nodrošināšana, ES tiesību normu īstenošana saskaņā ar regulatoru kompetenci, kā arī citi specifiski mērķi katrai atsevišķai nozarei.

Eiropas Savienības regulatoru organizācijas 

Regulators aktīvi līdzdarbojas:

 • Eiropas Enerģētikas regulatoru padomē CEER;
 • Energoregulatoru sadarbības aģentūrā ACER;
 • Eiropas Elektronisko sakaru un pasta regulatoru organizācijās (IRG, BEREC, ERGP);
 • Eiropas Ūdenssaimniecības nozares regulatoru kontakttīklā (WAREG);
 • WAREG sadzīves atkritumu regulatoru darba grupā (WASTE-REG).

Eiropas Komisija

Regulators aktīvi iesaistās Eiropas Komisijas organizētajās darba grupās enerģētikas un elektronisko sakaru nozarēs:

 • Elektrības koordinācijas grupā (European Commissions Electricity Coordination Group);
 • Elektrības starpreģionālajā grupā (European Commissions cross-regional group for electricity);
 • Gāzes starpreģionālajā grupā (European Commissions cross-regional group for gas);
 • Komunikāciju komitejā (European Commission Communications Committee - COCOM).
Funkcionējoša Eiropas vienotā tirgus pamatā ir reģionālo tirgu attīstība, tāpēc reģionālā sadarbība ir pastāvīga Regulatora prioritāte. 

energy (3).pngENERĢĒTIKA 

Ar Eiropas Komisijas iniciatīvu 2006. gadā tika aizsākts tā dēvētais reģionālo iniciatīvu process, lai Eiropas Savienības enerģētikas tirgu veidotu, vispirms attīstot un vienojot reģionālos tirgus. Tika izveidoti septiņi reģionālie elektroenerģijas un trīs reģionālie gāzes tirgi un nozīmēti katra reģiona koordinatori. Regulators bija nozīmēts par Baltijas elektroenerģijas reģionālās iniciatīvas (Latvija, Lietuva, Igaunija) koordinatoru. Pēc ERGEG (Eiropas Elektrības un gāzes regulatoru grupa) darbības izbeigšanas 2011. gada maijā reģionālo iniciatīvu procesu pārņēma ACER. Reģionālo iniciatīvu procesu vada regulatori, sadarbojoties ar pārvades sistēmas operatoriem un citiem tirgus dalībniekiem, kā arī Eiropas Komisiju.

Šobrīd Baltijas reģionālie Elektroenerģijas un Gāzes tirgus forumi rotācijas kārtībā notiek katrā no trīs Baltijas valstīm. Būtiski, ka Baltijas reģionālās iniciatīvas procesā jau no tā pirmsākumiem ir iesaistīti visu trīs Baltijas valstu regulatori, operatori, energouzņēmumi, ministrijas, kā arī uzaicinātie Ziemeļvalstu regulatori, operatori, biržas un citu valstu pārstāvji atkarībā no dienaskārtības jautājumiem.

Līdzās šīm iniciatīvām Regulators ir aktīvs dalībnieks reģionālajos procesos, kuri izriet no ES tiesību aktu regulatoriem deleģētajiem pienākumiem.

 • Lai īstenotu ar REMIT (ES Regula Nr.1227/2011 par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību) uzlikto pienākumu veikt vairumtirgu uzraudzību, Regulators ir noslēdzis vairākus saprašanās memorandus:
 1. starp ACER un valstu regulatoriem par sadarbību saskaņā ar Regulu (ES) Nr.1227/2011;
 2. starp ACER un valstu regulatoriem par informācijas apmaiņu saskaņā ar Regulu (ES) Nr.1227/2011;
 3. ar ACER par Eiropas centralizētā enerģētikas tirgus dalībnieku reģistra (CEREMP) izmantošanu. 
 • Lai uzraudzītu elektroenerģijas vairumtirgu, īpaši biržu darbību, 2018. gada jūnijā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu regulatori parakstīja vienošanos par Ziemeļvalstu un Baltijas valstu Enerģētikas vairumtirgus uzraudzības uzraudzības padomes izveidi (N-BRC). 
 • Lai pieņemtu saskaņotus reģionālos lēmumus par Baltijas jaudu aprēķina reģionu atbilstoši CACM (ES Regula Nr. 2015/1222, ar ko izveido jaudas piešķiršanas un pārslodzes vadības vadlīnijas), Regulators 2017.gadā parakstīja saprašanās memorandu ar Igaunijas, Lietuvas, Somijas un Polijas regulatoriem.
 • Lai risinātu ar reģionālā gāzes tirgus izveidi saistītos jautājumus, tostarp tos, kas izriet no ES tīkla kodeksiem un vadlīnijām (ES Regula Nr. 2017/460), Regulators aktīvi darbojas Reģionālajā Gāzes tirgus koordinācijas grupā.

infographic (14)_0.pngELEKTRONISKIE SAKARI UN PASTS 

BALTREG 

Ikgadējas Latvijas, Lietuvas un Igaunijas elektronisko sakaru un pasta regulatoru darba sanāksmes par visaktuālākajiem nozares jautājumiem, sniedzot padziļinātu informāciju un priekšlikumus ikdienas darbam.

NB Reg

Pēc Regulatora iniciatīvas 2003. gadā notika pirmā kopējā trīs Baltijas valstu un Ziemeļvalstu regulatoru (NORDREG) tikšanās par elektronisko sakaru tirgus attīstību. Ar savstarpējās sadarbības memorandu, kas parakstīts 2018. gada 24. maijā, ir izveidots Ziemeļvalstu un Baltijas valstu Elektronisko sakaru regulatoru tīkls (NB Reg) un notiek ikgadējās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu elektronisko sakaru un pasta regulatoru augsta līmeņa tikšanās, lai pārrunātu reģionam aktuālus jautājumus.

udens.pngŪDENSSAIMNIECĪBA

Baltijas valstu regulatoru sadarbība

Ūdenssaimniecības nozarē Latvijas, Igaunijas un Lietuvas regulatori tiekas Baltijas Elektroenerģijas un Gāzes tirgus forumu ietvarā vai citā formātā. Kopīgās tikšanās laikā regulatori detalizēti analizē un vērtē konkrētus nozares regulēšanas jautājumus, lai pēc tam praktiski piemērotu gūtās atziņas.

Divpusējā regulatoru sadarbība ir viena no visefektīvākajām sadarbības formām, lai padziļināti risinātu specifiskus un aktuālus regulēšanas jautājumus. Pēc nepieciešamības regulators ierosina un organizē šādas divpusējas tikšanās vai atsaucas citu regulatoru aicinājumam. Tāpat Regulatora ekspertu kompetence un zināšanas par nozaru regulēšanas jautājumiem ir augstu novērtēta, Regulatora eksperti iespēju robežās ir iesaistījušies vairākos sadarbības projektos.

Regulators ir vairāku starptautisko organizāciju dalībnieks, kā arī vienlaikus Enerģētikas regulatoru reģionālās asociācijas līdzdibinātājs. Regulatora eksperti piedalās un iesaistās darba grupās par regulēšanas jautājumu problemātikām, lai rastu kopīgu risinājumu tiem jautājumiem, kas ir kopīgi vairāku pasaules valstu regulatoriem. 

energy (4).pngENERĢĒTIKA

ERRA (Enerģētikas regulatoru reģionālā asociācija)

Apvieno enerģētikas regulatorus no dažādiem pasaules reģioniem. Tās dibināšanā un regulēšanas pieredzes nodošanā svarīga nozīme bija NARUC (ASV sabiedrisko pakalpojumu regulatoru asociācija). ERRA ir oficiāli reģistrēta 2001. gadā. Regulators ir viens no šīs organizācijas dibinātājiem. Regulators aktīvi darbojas ERRAs pastāvīgajās darba grupās, tostarp kā Tarifu/ Cenu (pastāvīgā) komitejas priekšsēdētāja vietnieks. Regulatora priekšsēdētājs kopš 2016. gada ir ERRA prezidija loceklis un turpinās pildīt šos pienākumus līdz 2020. gada maijam.

ICER (Enerģētikas regulatoru starptautiskā konfederācija)

Dibināta 2009. gada oktobrī Pasaules Enerģētikas regulatoru foruma laikā, regulatoriem paredzot, ka enerģētikas jautājumi kļūs arvien aktuālāki un, ka  nepieciešama arvien ciešāka ekspertu sadarbība regulēšanas jautājumu risināšanā. ICER biedri ir sešu kontinentu enerģētikas regulatoru asociācijas, tostarp CEER un ERRA, kuras biedrs ir Regulators. ICER darbs pārsvarā tiek organizēts virtuāli; ir izveidota arī starptautiskā enerģētikas regulēšanas tīkla tīmekļa platforma (http://icer-regulators.net/).

energy (5).pngELEKTRONISKIE SAKARI 

ITU (Starptautiskā Telesakaru savienība)

Regulators piedalās ITU organizētajos pasākumos atkarībā no dienaskārtības. Vienlaikus Regulators sniedz savas uzkrātās zināšanas un pieredzi elektronisko sakaru regulēšanas jautājumos dažādu reģionu pārstāvjiem par pakalpojumu kvalitāti, ierobežotajiem resursiem, regulatoru nozīmi tirgu uzraudzībā, autorizāciju režīmu un citiem regulēšanas aspektiem.

EaPeReg Network (Austrumu partnerības Elektronisko sakaru regulatoru tīkls)

2014. gada 26. septembrī Regulators parakstīja saprašanās memorandu ar BEREC, kuras biedrs ir Regulators, un EaPeReg Network. Tā mērķis ir veicināt ekonomisko attīstību partnervalstīs, atbalstot šo valstu elektronisko sakaru tirgu un nostiprinot ilgtermiņa sadarbību starp ES un Austrumu partnerības valstīm šajā nozarē. Regulators aktīvi iesaistās EaPeReg: tā eksperti regulāri uzstājas EaPeReg pasākumos, un Regulators 2016. gadā un 2019. gadā ir izvēlēts par EaPeReg līdzpriekšsēdētāju.

energy (9).pngPASTS

UPU (Pasaules Pasta savienība)

Regulators piedalās UPU kongresos, kur pauž Latvijas viedokli nozares regulēšanas jautājumos. UPU kongresi notiek reizi četros gados un apvieno sevī visas pasaules pasta nozares dalībniekus.

energy (10).pngCITI

OECD NER (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Ekonomisko regulatoru kontakttīkls)

Regulators aktīvi darbojas 2014. gadā izveidotājā NER Regulatoru kontakttīklā, tādējādi atbalstot Latvijas sadarbību ar OECD, kas ir viena no Latvijas ārpolitikas prioritātēm. 2015. gadā tika uzsākta OECD Regulatora darbības vērtēšana (peer review), kas noslēdzās 2016. gada septembrī, sniedzot rekomendācijas Regulatora turpmākajai darbībai gan no institucionālās stiprināšanas aspekta, gan par regulēšanas jautājumiem. Regulators uzsāka ieteikumu ieviešanu un turpina pilnveidot Regulatora darbu. OECD rekomendācijas ir arī nostiprinātas likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem". 2021. gada jūnijā sekmīgi noslēdzās OECD darbs pie Regulatora darbības vērtējuma, atspoguļojot progresu Regulatora darbības attīstībā pēc 2016. gada. Ar OECD vērtējumu aicinām iepazīties OECD mājaslapā

Enerģētika 

Tīmekļvietne Organizācijas nosaukums latviešu valodā Organizācijas nosaukums angļu valodā

CEER.png

Eiropas Enerģētikas Regulatoru padome Council of European Energy Regulators

ACER.png

Energoregulatoru sadarbības aģentūra Agency for the Cooperation of Energy Regulators

ERRA.jpg

Enerģētikas Regulatoru Reģionālā asociācija Energy Regulators Regional Association

nordpool_blue_rgb.jpg

Ziemeļvalstu regulatīvā padome  Nordpool Spot Regulatory Council 

ICER.png

Enerģētikas Regulatoru starptautiskā konfederācija International Confederation of Energy Regulators

estonia.png

Igaunijas Konkurences padome Estonian Competition Authority

Lithuania.png

Lietuvas Nacionālā cenu un enerģijas kontroles komisija National Commission for Energy Control and Prices

Elektroniskie sakari 

Tīmekļvietne  Organizācijas nosaukums latviešu valodā Organizācijas nosaukums angļu valodā

CEPT-logo-small.png

Eiropas Pasta un Telekomunikāciju Administrāciju konference European Conference of Postal and Telecommunicaions Administration

IRG_0.png

Eiropas Neatkarīgo Regulatoru grupa Independent Regulators Group

BEREC.png

Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestāde The Body of European Regulators for Electronic Communications

ecc-logo-1.png

Elektronisko sakaru komiteja Electronic Communications Committee

logo-ce-horizontal-en-quadri-hr.jpg

Eiropas Komisijas Komunikāciju komiteja Commission Communications Committee

eapareg.png

Austrumu partnerības Elektronisko sakaru regulatoru tīkls Eastern partnership Electronic Communications Regulators Network

ITU.png

Starptautiskā Telesakaru savienība International Telecommunication Union

est.png

Patērētāju aizsardzības un Tehniskās uzraudzības pārvalde Consumer Protection and Technical Regulatory Authority

0.png

Lietuvas Komunikāciju regulators  The Communications Regulatory Authority of the Republic of Lithuania

Pasts

Tīmekļvietne  Organizācijas nosaukums latviešu valodā  Organizācijas nosaukums angļu valodā 

ergp_logo_official_rgb_resize_50680.jpg

Pasta pakalpojumu Eiropas regulatoru grupa European Regulators Group for Postal Services

CEPT-logo-small_2.png

Eiropas Pasta un Telekomunikāciju Administrāciju konference European Conference of Postal and Telecommunications Administration

cerp_logo-1.png

Pasta Regulēšanas komiteja European Committee for Postal Regulation

upuLogotypeEn.png

Pasaules Pasta savienība Universal Postal Union

0.png

Lietuvas Komunikāciju regulators  The Communications Regulatory Authority of the Republic of Lithuania

estonia.png

Igaunijas Konkurences padome  Estonian Competition Authority

Ūdenssaimniecība 

Tīmekļvietne  Organizācijas nosaukums latviešu valodā Organizācijas nosaukums angļu valodā 

wareg.jpg

Eiropas Ūdenssaimniecības nozares regulatoru asociācija Association of European Water Regulators

Citi 

Tīmekļvietne  Organizācijas nosaukums latviešu valodā Organizācijas nosaukums angļu valodā 

OECD_logo_new.svg_.png

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Ekonomisko regulatoru tīkls The OECD Network of Economic Regulators

logo-ce-horizontal-en-quadri-hr.jpg

Eiropas Komisijas Enerģētikas ģenerāldirektorāts The European Commission Directorate General for Energy

logo-ce-horizontal-en-quadri-hr.jpg

Eiropas Komisijas Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāts The European Commission Direcotrate General for Communications Networks, Content and Technology

logo-ce-horizontal-en-quadri-hr.jpg

Eiropas Komisijas Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāts The European Commission Directorate General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship adn SMEs

logo-ce-horizontal-en-quadri-hr.jpg

Eiropas Komisijas mobilitātes un transporta ģenerāldirektorāts The European Commission Directorate General for Mobility and Transport

logo-ce-horizontal-en-quadri-hr.jpg

Eiropas Komisijas konkurences ģenerāldirektorāts The European Commission Directorate General for Copetition

UNECE Logo Landscape-blue-no background-vect.gif

ANO Eiropas Ekonomikas komisijas Enerģētikas komiteja United Nations Economic Commission for Europe

Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas regulatori, kuri uzrauga enerģētikas nozari, ir parakstījuši sadarbības memorandu, kurā atrunāta savstarpējā sadarbība Baltijas valstu elektroenerģijas sistēmas sinhronizācijas ar kontinentālo Eiropu procesa atbalstam.

Plašāk: Sadarbības memorands par sinhronizāciju ar kontinentālo Eiropu procesa atbalstam (angļu valodā). 

ERGP logo.jpg ERGP apkopojums par pasākumiem, kas pieņemti attiecībā uz pasta pakalpojumiem Eiropas Savienības valstīs un citviet.