Biežāk uzdotie jautājumi

Drukāt

Lai varētu nodarboties ar dabasgāzes tirdzniecību, reģistrācijai dabasgāzes tirgotāju reģistrā, komersantam ir nepieciešams iesniegt Regulatoram paziņojumu par dabasgāzes tirgotāja reģistrāciju (Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumu enerģētikas nozarē 5.pielikums).

Komersantam ir pienākums reģistrēties Dabasgāzes tirgotāju reģistrā, ja komersants plāno;

• uzsākt nodarboties ar dabasgāzes tirdzniecību galalietotājiem Latvijas Republikas teritorijā;

• tirgot (iepirkt pārdošanai un pārdot) dabasgāzi virtuālajā tirdzniecības punktā vai Inčukalna pazemes gāzes krātuvē gadījumos, kad darījuma otra puse ir Latvijas Republikā reģistrēts tirgotājs un darījuma vieta ir norādīta Latvijas Republikas teritorija.

Atbilstoši Komerclikuma 25.panta astotajai daļai ārvalsts komersantam ir tiesības atvērt Latvijā savas pārstāvniecības, taču pārstāvniecība nav juridiskā persona, un tai nav tiesību veikt komercdarbību Latvijā. Komerclikuma izpratnē pārstāvniecības uzdevums parasti ir tirgus izpēte, klientu piesaiste, informācijas apmaiņa u.tml. Ja pārstāvniecība sāk veikt komercdarbību (tās atrašanās vietā, tās īpašnieka vārdā tiek slēgti darījumi), tā faktiski kļūst par filiāli un komersantam ir pienākums to kā filiāli pieteikt ierakstīšanai komercreģistrā vai piesakot reģistrācijai Valsts ieņēmumu dienestā pastāvīgo pārstāvniecību Latvijas Republikā.

Lai lietotājam būtu iespēja ērti salīdzināt dabasgāzes tirgotāju piedāvājumus un izvērtēt ar dabasgāzes piegādi saistītās kopējās izmaksas, dabasgāzes tirgotājiem tirdzniecības piedāvājumā ieteicams atsevišķi norādīt izmaksu komponentes, kas visiem tirgotājiem ir vienādas (sistēmas pakalpojuma tarifi, nodokļi) un tās komponentes, kas katram ir atšķirīgas:

• dabasgāzes cena par vienu vienību, vai tās noteikšanas kārtību, tajā skaitā:

  • dabasgāzes kā resursa cena (atspoguļo cenu pasaules tirgū);
  • izmaksas par nodrošināšanos pret piegādes un finanšu riskiem (uzglabāšanas pakalpojums, finanšu instrumentu iegāde);
  • izmaksas par dabasgāzes transportēšanu līdz Latvijai;
  • administratīvās izmaksas (tirgotāja uzcenojums).

• maksa par pārvades sistēmas pakalpojumu – izejas punktu Latvijas lietotāju apgādei (regulēts tarifs, visiem viens);

• maksa par sadales sistēmas pakalpojumu (regulēts tarifs, visiem viens);

• akcīzes nodoklis (visiem viens);

• pievienotās vērtības nodoklis (visiem viens).

Ievērojot to, ka normatīvie akti nenosaka dabasgāzes tirdzniecības piedāvājumu saturu, dabasgāzes tirgotāji var izvēlēties arī citu dabasgāzes tirdzniecības piedāvājuma izteikšanas veidu, piemēram, norādot kopējās dabasgāzes izmaksas par kilovatstundu vai konkrētā lietotāja mēneša vidējo dabasgāzes patēriņu gazificētajā objektā, atsevišķi norādot, kādas izmaksas dabasgāzes tirdzniecības piedāvājumā ietvertas. Tomēr neatkarīgi no veida, kā dabasgāzes tirgotājs formulējis piedāvājumu, lietotājam būtu jāizvērtē, kādas izmaksas ir ietvertas dabasgāzes tirdzniecības piedāvājumā. Ja lietotājam no dabasgāzes tirdzniecības piedāvājuma nav saprotams, kādas iepriekš minētās ar dabasgāzes piegādi saistītās izmaksas ietver attiecīgais dabasgāzes tirdzniecības piedāvājums, lietotājam ir tiesības dabasgāzes tirgotājam pieprasīt papildu informāciju.

Regulatora “Noteikumi par tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu” nosaka dokumentus, kurus tarifus veidojošo izmaksu pamatojumam sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs iesniedz Regulatoram vienlaikus ar tarifu projektu, kas aprēķināts saskaņā ar noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku.

Dažādām izmaksu pozīcijām tie var atšķirties. Jāiesniedz līgumi, rēķini, grāmatvedības kontu apgrozījuma izdrukas u.c. – tā, lai tiktu uzskatāmi parādīts, kā veidojas attiecīgā izmaksu pozīcija.

Iesniedzot tarifu projektu, noteikti jāpievieno pavadvēstule, kuru paraksta sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja atbildīgās personas papīra formā vai elektroniski, kurām ir tiesības pārstāvēt iesniedzēju, un jānorāda plānotais tarifs, tarifa darbības teritorija un vēlamais tarifa spēkā stāšanās laiks.

Aicinām ar informācijas pieprasījuma dokumentiem iepazīties Regulatora tīmekļvietnē – Komersantiem/Dabasgāze /Pienākumi pret regulatoru