Tarifi

Drukāt

Sabiedrisko pakalpojumu tarifus regulējamās nozarēs sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji aprēķina saskaņā ar noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku un pēc savas iniciatīvas vai regulatora pieprasījuma iesniedz tai aprēķināto tarifu projektus kopā ar tarifu aprēķina projektā minēto tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu.

Regulators izvērtē sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegto noteiktā kārtībā aprēķināto tarifu projektu un tarifu aprēķina projektā minēto tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu 90 dienu laikā pēc tā saņemšanas. Ja regulators konstatē, ka tarifu projekts ir aprēķināts nepareizi vai tarifu aprēķina projektā minētās tarifus veidojošās izmaksas ir nepamatotas, tas 10 darbdienu laikā var uzdot sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam veikt tarifu projekta pārrēķinu vai noraidīt tarifu projektu.

Tarifi nosakāmi tādā apmērā, lai lietotāju izdarītie tarifu maksājumi segtu ekonomiski pamatotas sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti, ja nozares speciālie likumi neparedz citus tarifu noteikšanas principus. Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, piemēram, rentabilitāte, regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un pieprasīt, lai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs noteiktā termiņā iesniedz aprēķināto tarifu projektu kopā ar tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu.

Atbilstoši Enerģētikas likuma 15.panta 1.1 daļai sistēmas operators var saskaņā ar Regulatora apstiprināto tarifu aprēķināšanas metodiku noteikt tarifus pats, ja Regulators ir devis tam atļauju. Tarifu projekta izvērtēšanas kārtība noteikta tarifu aprēķināšanas metodikā.

Pārvades sistēma ietver tīklus un iekārtas, kuru spriegums ir 110 un vairāk kilovoltu un kas tiek izmantoti elektroenerģijas pārvadei līdz sadales sistēmai vai lietotājiem, kuri ir pieslēgti pie pārvades sistēmas. Latvijā ir viens pārvades sistēmas operators - AS "Augstsprieguma tīkls”, kas no 2023.gada 1. jūlija piemēro ar Regulatora padomes 2023.gada 22.maija lēmumu Nr.64 "Par akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifiem" apstiprinātos diferencētos tarifus. 

Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu diferencētie tarifi (spēkā no 2024.gada 1.janvāra) 

Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifi:

- AS "Sadales tīkls" tarifi - Regulatora padomes 2023.gada 22.maija lēmums Nr.65 - spēkā līdz 31.12.2023

- AS "Sadales tīkls" tarifi - 2023.gada 29.novembra paziņojums par tarifu - spēkā no 2024.gada 1.janvāra 

SIA "Riga Port Electric" (iepriekš - SIA "RTO Elektrotīkli") tarifi - Regulatora padomes 2021. gada 5. augusta lēmums Nr.82, tarifi spēkā līdz 2023.gada 31.decembrim

SIA "Riga Port Electric"   - 2023.gada 29.novembra paziņojums par tarifu, spēkā no 2024.gada 1.janvārim

SIA "Latvijas dzelzceļš" tarifi - Regulatora padomes 2013.gada 20.marta lēmums Nr.57

SIA "Vats" tarifi - Regulatora padomes 2023.gada 2.novembra padomes lēmums Nr.122, spēkā no 2023.gada 3.decembra

SIA "TLA DĀRZEŅI" tarifi – Regulatora padomes 2004.gada 7.aprīļa lēmums Nr.103

SIA "GERIANTS" tarifi – Regulatora padomes 2008.gada 15.oktobra lēmums Nr.327

Regulators izvērtē sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegto tarifu projektu un tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu 90 dienu laikā pēc tā saņemšanas. Ja Regulators konstatē, ka tarifu projekts ir aprēķināts nepareizi vai tarifus veidojošās izmaksas ir nepamatotas, Regulators 10 darba dienu laikā var uzdot sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam veikt tarifu projekta pārrēķinu vai noraidīt tarifu projektu. Regulators ir tiesīgs pieprasīt papildu informāciju vai dokumentus, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegtajā tarifu projektā un tarifus veidojošo izmaksu pamatojuma dokumentos nav pietiekamu ziņu objektīvai tarifu projekta izvērtēšanai. Regulatora pieprasīto papildu informāciju vai dokumentus sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs iesniedz Regulatora noteiktā termiņā, kas nevar būt īsāks par 10 dienām. Tarifu projekta pārrēķina laiku un Regulatora pieprasītās papildu informācijas vai dokumentu sagatavošanas laiku neieskaita tarifu projekta izvērtēšanas termiņā.

Regulators izvērtēto tarifu projektu apstiprina vai noraida 30 dienu laikā pēc tā izskatīšanas. Lēmumu, ar kuru noteikts tarifs, Regulators 10 dienu laikā pēc tā pieņemšanas publicē oficiālajā izdevumā ''Latvijas Vēstnesis''.

Apstiprinātie tarifi stājas spēkā ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Tarifu projekta izvērtēšanas laikā Regulators organizē uzklausīšanas sanāksmi. Uzklausīšanas sanāksmes mērķis ir informēt sabiedrisko pakalpojumu lietotājus par tarifu projektu un tajā ietvertajām izmaksām, nepieciešamību mainīt tarifus, sniegt atbildes uz sabiedrisko pakalpojumu lietotāju jautājumiem un uzklausīt lietotāju ieteikumus un priekšlikumus par tarifu projektu.

Regulators aicina uzklausīšanas sanāksmēs piedalīties tarifu projekta izstrādātāju un iepazīstināt visus interesentus ar tarifu projektu, skaidrojot un pamatojot tarifu projekta nepieciešamību. Sekmīgas uzklausīšanas sanāksmes norisei, Regulators ir apkopojis sabiedrisko pakalpojumu lietotāju biežāk uzdotos jautājumus un izstrādājis ieteikumus komersantiem tarifu projekta skaidrošanai uzklausīšanas sanāksmē.

Elektroenerģijas obligātais iepirkums un garantētā maksa par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu ir valsts noteikts atbalsta mehānisms elektroenerģijas ražotājiem, paredzot tā finansēšanu no elektroenerģijas galalietotāju maksājumiem un valsts budžeta.

Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumam atbalstu īsteno publiskais tirgotājs SIA ''Enerģijas publiskais tirgotājs''. Publiskais tirgotājs iepērk elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros no elektroenerģijas ražotajiem, maksā garantēto maksu par elektrostacijās uzstādīto jaudu, sedz balansēšanas izmaksas, veic atbalsta maksājumus energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem, nodrošina obligātā iepirkuma funkciju administrēšanu, kā arī veic darījumus ar elektroenerģijas ražotāju saražotās elektroenerģijas, kuri izmanto obligātā iepirkuma tiesības vai tiesības saņemt garantēto maksu, izcelsmes apliecinājumiem. Šīs publiskā tirgotāja izmaksas sedz visi elektroenerģijas galalietotāji kā obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu maksājumu.

No 2022.gada 1.janvāra obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu vidējā vērtība ir 7,55 EUR/MWh. Informācija par to, kuri komersanti ir saņēmuši valsts noteikto atbalstu, ir skatāma Būvniecības valsts kontroles biroja tīmekļvietnē (sadaļā - Lēmumi).

No 2022.gada 1.janvāra:

• obligātā iepirkuma komponente no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā ir 0,00020 EUR/kWh jeb 0,20 EUR/MWh;

• obligātā iepirkuma komponente no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo izmantojot atjaunojamos energoresursus ir 0,00176 EUR/kWh jeb 1,76 EUR/ MWh.

Jaudas komponente atkarīga no katra lietotāja elektrības pieslēguma sprieguma pakāpes (skatīt pievienotajā lēmumā). Līdz ar to kopējais galalietotāju maksājums, kas diferencēts pēc pieslēguma jaudām, lietotājiem ar vienādu elektroenerģijas patēriņu, var būt atšķirīgs.

Lēmums par obligātā iepirkuma un jaudas komponenetēm no 2022.gada 1.janvāra

Vairāk par vēsturisko OIK skatīt šeit.