Regulatora pienākumi

Drukāt

Sabiedriskā pakalpojuma sniedzējam ir tiesības uzsākt pakalpojuma sniegšanu, ja tas ir reģistrēts depozīta sistēmas operatora depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojuma sniedzēju reģistrā. Kārtību, kādā komersants reģistrējams minētajā pakalpojuma sniedzēju reģistrā nosaka 2020.gada 2.jūlija Regulatora lēmums Nr.1/9 "Vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumi depozīta iepakojuma apsaimniekošanas nozarē". Regulators veido reģistru un nodrošina tā publisku pieejamību.

Atbilstoši likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktajai kārtībai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegto noteiktā kārtībā aprēķināto maksas projektu un projekta aprēķinā iekļauto izmaksu/ieņēmumu pamatojumu Regulators izvērtē 90 dienu laikā pēc tā saņemšanas.

Ja Regulators konstatē, ka maksas projekts ir aprēķināts nepareizi vai maksas projekta aprēķinu veidojošās izmaksas/ieņēmumi ir nepamatoti, Regulators 10 darbadienu laikā var uzdot sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem veikt maksas projekta pārrēķinu vai noraidīt iesniegto maksas projektu.

Regulators ir tiesīgs pieprasīt arī papildu informāciju vai pamatojuma dokumentus, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegtajā maksas projektā un maksu projekta aprēķinu veidojošo izmaksu/ieņēmumu pamatojuma dokumentos nav pietiekamu ziņu objektīvai aprēķinātās maksas projekta apstiprināšanai vai noraidīšanai. Maksas projekta pārrēķina termiņu un Regulatora pieprasītās papildu informācijas vai dokumentu iesniegšanas termiņu neieskaita 90 dienu maksas projekta izvērtēšanas termiņā. Izvērtētais maksas projekts tiek apstiprināts vai noraidīts 30 dienu laikā pēc tā izvērtēšanas.

 

Lietotāju sūdzības tiek izskatītas un atbildes sniegtas 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Regulatora kompetencē ir izskatīt sistēmas dalībnieku iesniegtās sūdzības attiecībā uz depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojumu, kas tiek sniegts depozīta iepakotājiem. Ik gadu Regulators apkopo informāciju par iesniegtajām sabiedrisko pakalpojumu lietotāju sūdzībām.

Pārskati par depozīta iepakojuma apsaimniekošanas pakalpojumu lietotāju iesniegumiem.

Sūdzības un jautājumus attiecībā uz galalietotājiem, kas iegādājas dzērienus depozīta iepakojumā, kā arī jautājumus par depozīta sistēmu, depozīta pieņemšanas punktiem, depozīta maksas atmaksas kupona izmantošanu, u.tml., lūdzam uzdot DSO tīmekļvietnē speciāli jautājumiem paredzētā vietnē, vai rakstot uz SIA Depozīta Iepakojuma Operators e-pasta adresi [email protected], vai arī sazinoties ar DSO, izmantojot DSO norādīto kontaktinformāciju uz depozīta iepakojuma pieņemšanas automātiem. 

Atbilstoši Iepakojuma likuma 18.18 pantam Regulatoram jāizskata potenciālās domstarpības, kas varētu rasties starp DSO un tirgotājiem vai dzērienu iepakotājiem (ražotājiem un importētājiem) saistībā ar depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksu, ar kuru DSO tirgotājiem kompensē to izmaksas saistībā ar depozīta iepakojuma pieņemšanu no dzērienu patērētājiem.

Par depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksas lielumu, kas jānosaka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktu metodiku, savā starpā vienojas DSO un tirgotāji vai to pārstāvošās organizācijas. Šīs apsaimniekošanas maksas izmaksas veido lielāko daļu no depozīta sistēmas dalības maksas izmaksām. Regulators domstarpību risināšanā tiks iesaistīts tad, ja iesaistītās puses strīdus nevēlēsies risināt tiesas ceļā.

Regulatora 2020.gada 2.jūlija lēmums Nr.1/10 "Domstarpību par depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksu izskatīšanas noteikumi" noteic domstarpību izskatīšanas kārtību, informāciju, kas Regulatorā iesniedzama iesniedzējam un atbildētājam, kā arī domstarpību izskatīšanas maksājuma apmēru, maksāšanas kārtību un termiņu.