Reģistrācija CEREMP

Drukāt

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 25.oktobra regulas Nr.1227/2011 par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību (REMIT) 9.panta 1.punktu tirgus dalībnieki, kuri iesaistās enerģijas vairumtirgus darījumos, par kuriem ir jāziņo  Energoregulatoru sadarbības aģentūrai (ACER) atbilstoši REMIT 8.panta 1.punktam, reģistrējas attiecīgās valsts regulatīvajā iestādē (Latvijā – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā).

Tirgus dalībnieki reģistrējas tajā dalībvalstī, kurā tie ir reģistrēti vai dzīvo, vai, ja tie nav reģistrēti vai nedzīvo Eiropas Savienībā, – dalībvalstī, kurā tie darbojas. Tirgus dalībnieki reģistrējas tikai vienā valsts regulatīvajā iestādē. Dalībvalstis neprasa vēlreiz reģistrēties tirgus dalībniekam, kurš jau ir reģistrēts citā dalībvalstī.

No 2015. gada 17. marta visiem dabasgāzes tirgus dalībniekiem, kuri iesaistās Eiropas Savienības (ES) enerģijas vairumtirgus darījumos, ir jāreģistrējas ACER izveidotā centralizētā Eiropas tirgus dalībnieku reģistrā (CEREMP). Tā ir jauna kārtība dabasgāzes tirgus dalībnieku reģistrācijai un enerģijas vairumtirgus uzraudzībai ES, kas stājas spēkā, lai sekmīgi ieviestu REMIT Regulu.

Saskaņā ar REMIT par tirgus dalībnieku tiek uzskatīta ikviena fiziska vai juridiska persona – tostarp pārvades sistēmu operatori –, kas veic darījumus, tostarp izdod tirdzniecības rīkojumus, vienā vai vairākos enerģijas vairumtirgos un kurai saskaņā ar REMIT ir pienākums iesniegt ACER informāciju par darījumiem enerģijas vairumtirgū.

CEREMP reģistrācijas pieteikums

Tirgus dalībnieki CEREMP reģistrā iesniedz reģistrācijas pieteikumu pirms tie veic darījumu, par kuru saskaņā ar REMIT ir jāziņo ACER. Pieteikums paredz sniegt šādu informāciju:

  • informāciju, kas saistīta ar tirgus dalībnieku;
  • informāciju par fiziskām personām;
  • datus, kas norāda uz patieso labuma guvēju;
  • datus par tirgus dalībnieka korporatīvo struktūru un deleģētajām pusēm, kas ziņo tirgus dalībnieka vārdā.

Turpmāk reģistrētajiem tirgus dalībniekiem ir jāsniedz informācija par ikvienām izmaiņām, kas notikušas attiecībā uz reģistrācijas pieteikumā sniegto informāciju, kā arī regulāri jāatjauno informācija, lai tā būtu aktuāla.

Tirgus dalībniekam, kurš ir reģistrējies CEREMP reģistrā, ir pienākums:

  • sākot no 2015.gada 7.oktobra uzsākt ziņošanu par standartlīgumiem (“standartlīgums” ir līgums, kas attiecas uz vairumtirdzniecības energoproduktu, kuru atļauts tirgot organizēta tirgus vietā neatkarīgi no tā, vai darījums faktiski notiek minētajā tirgus vietā vai ne (Īstenošanas regulas 2.panta 2.punkts).
  • sākot no 2016.gada 7.aprīļa uzsākt ziņošanu par nestandarta līgumiem (“nestandarta līgums” ir līgums, kas attiecas uz jebkuru vairumtirdzniecības energoproduktu, kurš nav iekļauts standartlīgumā (Īstenošanas regulas 2.panta 3.punkts).

Lai reģistrētos CEREMP reģistrā, lūdzu, spiediet šeit: REĢISTRĒTIES CEREMP REĢISTRĀ