Biežāk uzdotie jautājumi

Drukāt

Regulatora padomes lēmums Nr.1/12 "Noteikumi par tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu” nosaka dokumentus, kurus maksu veidojošo izmaksu/ieņēmumu pamatojumam sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs iesniedz Regulatoram vienlaikus ar maksas projektu, kas aprēķināts saskaņā ar noteikto maksas aprēķināšanas metodiku.

Katram no posteņiem šie pamatojuma dokumenti var atšķirties. Tie var būt līgumi, rēķini, komersanta uzņēmuma iekšējie uzskaites un grāmatvedības dokumenti, iekšējās kārtības noteikumi, finanšu grāmatvedības kontu apgrozījumu izdrukas u.tml., kas uzskatāmi parāda, kā veidojas attiecīgajā maksas projekta izmaksu/ieņēmumu postenī iekļautais skaitlis.

Iesniedzot maksas projektu, noteikti jāpievieno pavadvēstule, kuru paraksta sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja atbildīgās personas, kurām ir tiesības pārstāvēt iesniedzēju. Ja iespējams, būtu jānorāda arī vēlamais jaunās maksas spēkā stāšanās laiks.

Izvēloties elektroenerģijas tirgotāju, iesakām veikt iepirkuma procedūru (atklāts konkurss, sarunu procedūra u.tml.) vai tirgus izpēti ar cenu aptauju, tādējādi izvērtēšanai saņemot vairāku elektroenerģijas tirgotāju cenu piedāvājumus.

Izstrādājot iepirkuma tehnisko specifikāciju vai tirgus izpētes cenu piedāvājuma formu, aicinām ietvert nosacījumu iesniegt elektroenerģijas cenu piedāvājumu pie dažādiem nosacījumu variantiem, piemēram, piedāvāt elektroenerģijas cenu, ja elektroenerģijas tirdzniecības līgums tiek slēgts uz 1, 2 vai 3 gadiem; elektroenerģijas cenu, ja fiksētā elektroenerģijas cena tiek pārskatīta katru ceturksni, pusgadu vai gadu; elektroenerģijas cenu vienai vai vairākām laika zonām u.tml.

Lai jūs labāk orientētos sarunā ar elektroenerģijas tirgotāju, iesakām pašiem parēķināt līdzi elektroenerģijas cenas, ņemot vērā pašreizējo situāciju biržā un periodu, cik ilgi prognozējat sniegt pakalpojumu ar jauno maksu - iepazīties ar sagatavoto vizuālo materiālu par tirgotāju piedāvājumā ietvertajām cenu komponentēm un Regulatora sagatavoto Excel veidni elektroenerģijas cenas aplēsei iesniedzamā maksas projekta vajadzībām var šeit (sadaļā AKTUĀLI - Elektroenerģijas cena).

Ja izvēlaties mainīgo elektroenerģijas biržas cenu, neaizmirstiet salīdziniet piedāvātos tirdzniecības uzcenojumus.

Pirms izvēlaties izdevīgāko elektroenerģijas tirgotāja piedāvājumu, rūpīgi izvērtējiet visus līguma projekta nosacījumus. Ja līguma darbības laikā paredzamas izmaiņas iekārtu izmantošanā, jautājiet par iespēju līguma noteikumos iekļaut nosacījumu par elektroenerģijas piegādes pārtraukumiem atsevišķiem objektiem un jauniem elektroenerģijas piegādes pieslēgumiem. Pievērsiet uzmanību līguma projektā piedāvātajiem papildu pakalpojumiem, izvērtējiet to aktualitāti, lietderību un cenu. Bez ievērības neatstājiet līguma projektā ietvertos līguma izbeigšanas nosacījumus un paredzamos līgumsodus, jo arī par tiem iespējams vienoties, saskaņojot savstarpēji izdevīgus nosacījumus.

Aicinām pievērst uzmanību arī pieprasītās elektroenerģijas pieslēguma jaudas faktiskajai noslodzei, pārliecinoties, ka tā tiek noslogota iespējami efektīvi, jo obligātā iepirkuma komponenšu (OIK) maksājumi ir atkarīgi ne tikai no elektroenerģijas patēriņa apjoma, bet arī no izvēlētā pieslēguma veida un pieslēguma jaudas. Lai novērtētu pieprasītās elektroenerģijas pieslēguma jaudas noslodzi, izvērtējiet gan objektos patērēto elektroenerģiju, gan uzstādīto iekārtu tehniskajās specifikācijās norādītos darbības parametrus, piemēram, dzinēju palaišanas strāvu.

Aicinām izvērtēt arī iekārtu jaudas regulējošu risinājumu (piemēram, frekvenču pārveidotāju, mīkstās palaišanas iekārtu) ierīkošanas tehniskos un ekonomiskos ieguvumus.

Elektroenerģijas pieslēguma jaudas noslodzes efektivitātes novērtēšanas procesā nepieciešamības gadījumā jums ir iespēja vērsties arī pie AS “Sadales tīkls” konsultantiem, zvanot uz tālruņa numuru 67726000, vai piesakoties vizītē un individuāli izanalizējot nepieciešamās jaudas, ņemot vērā individuālo darba profilu.

Lai veiktu precizējumus dokumentā ar statusu "Iesniegts" vai "Pieņemts", IIAS sadaļā "Dokumentu saraksts" izvēlas nepieciešamo dokumentu, kuru jāprecizē, un, neatverot dokumentu, labajā ekrāna pusē uzklikšķina uz zilās pogas, izveido jaunu dokumenta versiju, kurā veic nepieciešamās izmaiņas.