Komersantu pakalpojumi

Drukāt
DCP_Midstream101_Icons_What-type-of-plants-does-dcp-have.png
Clients_1.png
important_1.png
Registration_2_0.png

Siltumenerģijas ražošanu katlumājās un koģenerācijas stacijās

Clients_1.png

Siltumenerģijas pārvadi un sadali pa siltumtīkliem

important_1.png

Siltumenerģijas tirdzniecību lietotājiem

  • Siltumenerģijas apgādes pakalpojums ir regulējams, ja kopējais siltumenerģijas apjoms ir lielāks par 5000 MWh/gadāRegulēšanas kritēriji detalizēti ir aprakstīti normatīvajos aktos (Ministru kabineta izdotajos noteikumos Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem”).
  • Siltumenerģijas apgādes pakalpojums nav regulējams, ja kopējais siltumenerģijas apjoms ir mazāks par 5000 MWh/gadā. Šādos gadījumos par pakalpojuma sniegšanas nosacījumiem pakalpojuma sniedzējs un lietotājs savstarpēji vienojas ar līgumu.

Info_icon_1.pngDaudzdzīvokļu ēkā siltumenerģijas lietotājs ir visa dzīvokļu īpašnieku kopība, tātad visi ēkas dzīvokļu īpašnieki kopā kā vienota vienība.

Siltumenerģijas izmantošana ēkas iekšienē – apkures nodrošināšana, karstā ūdens sagatavošana, ventilācijas nodrošināšana nav regulējams siltumenerģijas apgādes pakalpojums, bet ēkas pārvaldīšanas (apsaimniekošanas) darbība.

Info_icon_1.pngRegulējams siltumenerģijas apgādes pakalpojums tiek sniegts līdz siltumapgādes sistēmas piederības robežai. Tā ir siltumtīklu un ēkas iekšējās siltumapgādes sistēmas piederības un atbildības dalījuma robeža starp siltumenerģijas piegādātāju un lietotāju. Parasti piederības robeža ir siltumtrases ievads ēkā pirms siltumenerģijas skaitītāja.

Ka_darbojas_centralizeta_siltumapgade.jpg

Siltumapgādes pakalpojumam ir jābūt nodrošinātam atbilstošā kvalitātē. Obligātās prasības siltumenerģijas apgādes pakalpojuma kvalitātei ir noteiktas normatīvajos aktos (Ministru kabineta izdotajos noteikumos Nr.876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi”). Līgumā par siltumenerģijas piegādi piegādātājs un lietotājs var papildus atrunāt arī citas, noteikumos nereglamentētas pakalpojumu kvalitātes prasības.

Info_icon_1.pngSabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir jānodrošina sabiedrisko pakalpojumu lietotājiem nepārtraukti, droši un kvalitatīvi sabiedriskie pakalpojumi līdz sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas robežai, par regulatora apstiprinātajiem siltumapgādes pakalpojumu tarifiem.

Siltumenerģija lietotājam tiek piegādāta saskaņā ar piegādātāja un lietotāja noslēgto līgumu par siltumenerģijas piegādi un normatīvajiem aktiem (Ministru kabineta izdotajos noteikumos Nr.876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi”). Ja līgums par siltumenerģijas piegādi nav noslēgts, siltumenerģiju lietot aizliegts.

Info_icon_1.png Līgumā būtu jāatrunā vismaz:

  • līguma priekšmets;
  • siltumapgādes sistēmas piederības robeža;
  • lietotāja pienākumi un tiesības;
  • pakalpojuma sniedzēja pienākumi un tiesības;
  • norēķinu kārtība par piegādāto siltumenerģiju;
  • temperatūras grafiks.

Info_icon_1.pngNorēķini par piegādāto siltumenerģiju ir jāveic atbilstoši piegādātās siltumenerģijas daudzumam, ko nosaka pēc siltumenerģijas skaitītāju rādījumiem. Siltumenerģijas skaitītāji piegādātās siltumenerģijas daudzumu uzskaita enerģijas vienībās – megavatstundās (MWh).

Info_icon_1.pngNorēķini par siltumenerģiju tiek veikti saskaņā ar Regulatora apstiprinātiem tarifiem. Tos var apskatīt sadaļā "Tarifi"