Normatīvie akti elektroenerģijas nozarē

Drukāt
 • 713/2009 - Ar ko izveido Energoregulatoru sadarbības aģentūru - regula latviešu valodā, regula angļu valodā 
 • 714/2009 - Par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā un par Regulas (EK) Nr. 1228/2003 atcelšanu - regula latviešu valodā, regula angļu valodā
 • 1227/2011 - Par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību - regula latviešu valodā, regula angļu valodā
 • 347/2013 - Ar ko nosaka Eiropas energoinfrastruktūras pamatnostādnes un atceļ Lēmumu Nr. 1364/2006/EK, groza Regulu (EK) Nr. 713/2009, Regulu (EK) Nr. 714/2009, Regulu (EK) Nr. 715/2009 - regula latviešu valodā, regula angļu valodā
 • 1316/2013 - Ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, groza Regulu (ES) Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (EK) Nr. 680/2007 un Regulu (EK) Nr. 67/2010 - regula latviešu valodā, regula angļu valodā
 • 2019/943 - Par elektroenerģijas iekšējo tirgu - regula latviešu valodā, regula angļu valodā  
 • 543/2013 - Par datu iesniegšanu un publicēšanu elektroenerģijas tirgos un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 714/2009 I pielikuma grozīšanu - regula latviešu valodā, regula angļu valodā
 • 1348/2014 - Par datu ziņošanu, īstenojot 8. panta 2. punktu un 8. panta 6. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1227/2011 par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību - regula latviešu valodā, regula angļu valodā
 • 2015/1222 - Ar ko izveido jaudas piešķiršanas un pārslodzes vadības vadlīnijas - regula latviešu valodā, regula angļu valodā  
 • 2016/631 - Ar ko izveido tīkla kodeksu par ģeneratoriem piemērojamajām tīkla pieslēguma prasībām - regula latviešu valodā , regula angļu valodā
 • 2016/1388 - Ar ko izveido tīkla kodeksu par pieprasījuma pieslēgumu - regula latviešu valodā, regula angļu valodā
 • 2016/1447 - Ar ko izveido tīkla kodeksu par tīkla pieslēguma prasībām, kuras piemērojamas augstsprieguma līdzstrāvas sistēmām un līdzstrāvas sistēmai pieslēgtiem elektroenerģijas parka moduļiem - regula latviešu valodā, regula angļu valodā
 • 2016/1719 - Ar ko izveido nākotnes jaudas piešķiršanas vadlīnijas - regula latviešu valodā, regula angļu valodā
 • 2016/89 - Ar ko attiecībā uz Savienības kopīgu interešu projektu sarakstu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 347/2013 - regula latviešu valodā, regula angļu valodā
 • 2017/1485 -  Ar ko izveido elektroenerģijas pārvades sistēmas darbības vadlīnijas - regula latviešu valodā, regula angļu valodā
 • 2017/2195 - Ar ko izveido elektroenerģijas balansēšanas vadlīnijas - regula latviešu valodā, regula angļu valodā
 • 2017/2196 -  Ar ko  izveido tīkla kodeksu par ārkārtas un atjaunošanas stāvokli elektrosistēmā - regula latviešu valodā, regula angļu valodā 
 • 2009/72/EK - Par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/54/EK atcelšanu - direktīva latviešu valodā, direktīva angļu valodā
 • 2012/27/ES - Par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) Nr.2019/944 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un ar ko groza Direktīvu 2012/27/ES energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK - direktīva latviešu valodā, direktīva angļu valodā
 • 2009/28/EK - Par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK - direktīva latviešu valodā, direktīva angļu valodā
 • 2019/944/EK - Par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un ar ko groza Direktīvu 2012/27/ES - direktīva latviešu valodā, direktīva angļu valodā