Tarifi

Drukāt

Regulatora apstiprināto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu maksā atkritumu apsaimniekotājs, nešķirotus sadzīves atkritumus (NSA) nododot sadzīves atkritumu poligonā. 
Tarifs (EUR/t) tiek noteikts vienai NSA tonnai, ko pieņem poligonā. Tarifs iekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar NSA plūsmas apsaimniekošanu atkritumu poligona teritorijā. 
Tarifu veido divu komponenšu summa: sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma komponente + dabas resursu nodoklis (DRN) par apglabāto sadzīves atkritumu daudzumu pie spēkā esošās DRN likmes. Tarifā iekļautā DRN komponente iekļauj DRN izmaksas tikai par to pieņemtās tonnas atkritumu daudzuma daļu, kas tiek apglabāta atkritumu krātuvē (netiek aprēķināts DRN par to atkritumu daudzumu, kas pēc pieņemšanas poligonā tiek atšķirots tālākai pārstrādei un reģenerācijai). 

Informācija par sadzīves atkritumu poligonos spēkā esošajiem tarifiem attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas reģionā apkopota sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu kartē.

Info_icon_1.png Korektai informācijas attēlošanai lūdzam izmantot jaunākās pārlūku versijas pārlūkiem Chrome, Safari, Firefox vai Edge

Vēsturisko informāciju par Regulatora apstiprinātajiem sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem 2011 - 2020 skatīt šeit

Detalizētāka informācija par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa struktūru ir aplūkojama infografikā šeit.

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifi katrā atkritumu apsaimniekošanas reģionā ir atšķirīgi. Tas ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, tādiem kā: atkritumu daudzums, kas tiek nogādāts uz sadzīves atkritumu poligonu apglabāšanai; atkritumu apsaimniekošanai izmantotajām tehnoloģijām, iekārtām un tehnikas; vai atkritumi pirms apglabāšanas tiek sagatavoti apglabāšanai; kādas šķirošanas līnijas tiek izmantotas atkritumu mehāniskajai apstrādei; kāda ir atšķirotā materiāla kvalitāte un turpmākās pārstrādes iespējas; vai atkritumu poligona infrastruktūrā ir iekļautas sadzīves atkritumu pārkraušanas stacijas; tas vai atkritumu poligona operators gūst papildus ienākumus no sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma - izmantojot savākto atkritumu biogāzi, no kuras ražo elektroenerģiju un siltuma enerģiju, vai arī atšķirotajiem otrreizējās pārstrādes un reģenerācijas materiāliem, kurus realizējot var gūt guvumu, kas samazina sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma izmaksas.

Viens no galvenajiem faktoriem, kas nosaka tarifa lielumu, ir atkritumu apstrādes tehnoloģiskie risinājumi, kādus reģiona pašvaldības kopā ar poligona apsaimniekotāju izvēlējušās, lai nodrošinātu savā atkritumu apsaimniekošanas reģionā sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniegšanu.

Par tehnoloģiskajiem procesiem un to atšķirībām tarifos skatīt infografikā:

Maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādi saskaņā ar Regulatora noteiktu tarifu (iekļauj dabas resursu nodokli par faktiski apglabāto sadzīves atkritumu daudzumu) ir tikai viena daļa no kopējās nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas, kas jāmaksā atkritumu radītājam vai valdītājam. Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus, atbilstoši ekonomiski pamatotām izmaksām, apstiprina Regulators.

Otra atkritumu apsaimniekošanas maksas daļa ir pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs.

Tarifi par sadzīves atkritumu apglabāšanu tiek noteikti saskaņā ar Regulatora padomes lēmumu Nr.1/5 "Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika".

Tarifi tiek noteikti tādā apmērā, lai pakalpojuma saņēmēju veiktie maksājumi segtu sabiedriskā pakalpojuma izmaksas un nodrošinātu sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas rentabilitāti.

Tarifu projektā iekļauj tikai tās izmaksas, kas attiecas uz konkrētā pakalpojuma sniegšanu un ir ekonomiski pamatotas. Iesniedzot tarifu projektus, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam jāiesniedz tarifu projektu veidojošo izmaksu pamatojums un to apliecinoša dokumentācija.

Tarifu projektu var iesniegt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji pēc savas iniciatīvas vai Regulatora pieprasījuma. Iesniedzot tarifu projektu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir pienākums informēt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu lietotājus par tarifa izmaiņām. Likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem ir noteikta kārtība, kādā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sniedz informāciju par aprēķināto tarifu projektu:

  • 10 dienu laikā pēc projekta iesniegšanas Regulatorā informāciju publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un savā tīmekļvietnē, ja tāda ir, kā arī iesniedz to Regulatoram publicēšanai Regulatora tīmekļvietnē;
  • sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs informāciju par aprēķināto tarifu projektu nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās tīmekļvietnē.

Regulatora padomes lēmums Nr.1/40 "Noteikumi par iepazīšanos ar tarifa projektu" nosaka kārtību, kādā sabiedrisko pakalpojumu lietotāji var iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iesniegtajiem tarifu projektiem, iesniegt savus priekšlikumus un ieteikumus Regulatoram un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam.

Regulators, pēc nepieciešamības, rīko uzklausīšanas sanāksmes par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegtajiem tarifu projektiem, tādējādi nodrošinot papildu iespēju lietotājiem uzdot jautājumus, saņemt skaidrojumus un izteikt priekšlikumus par tarifu projektu.

Informācija par Regulatorā iesniegtajiem sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektiem, kuri patlaban tiek izvērtēti pieejama šeit.

Informācija par uzklausīšanas sanāksmēm