Reģistrēšana

Drukāt

Sabiedriskā pakalpojuma sniedzējam ir tiesības uzsākt pakalpojuma sniegšanu, ja tas ir reģistrēts depozīta sistēmas operatora depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojuma sniedzēju reģistrā.

Kārtību, kādā komersants reģistrējams minētajā pakalpojuma sniedzēju reģistrā nosaka 2020.gada 2.jūlija Regulatora lēmums Nr.1/9 "Vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumi depozīta iepakojuma apsaimniekošanas nozarē". Regulators veido reģistru un nodrošina tā publisku pieejamību.

Depozīta sistēmas operatora depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojuma sniedzēju reģistrs

Depozīta iepakojuma apsaimniekošanas nozarē komersantu, kurš veiks depozīta sistēmas operatora (DSO) funkcijas, t.sk. nodrošinās regulēto depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojumu, izvēlas Valsts vides dienests.

Pēc līguma noslēgšanas ar Valsts vides dienestu DSO divu nedēļu laikā jāreģistrējas Regulatorā kā regulējamā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktajā kārtībā.

Lai reģistrētos depozīta sistēmas operatora depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojumu sniedzēju reģistrā, Regulatorā jāiesniedz paziņojums par reģistrāciju saskaņā ar Vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumi depozīta iepakojuma apsaimniekošanas nozarē 1.pielikumu.

 Form_1.png Paziņojums par reģistrāciju

Komersants tiek izslēgts no reģistra, ja 

  1. no Valsts vides dienesta saņemta informācija par līguma izbeigšanu ar regulētu komersantu.
  2. komersants ir izslēgts no komercreģistra.
  3. vai ir konstatēti apstākļi, kas liecina, ka komersanta darbību vairs nav nepieciešams regulēt saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" vai nozares normatīvajiem aktiem.

Regulators, saņemot no komersanta paziņojuma par reģistrāciju, 5 darba dienu laikā elektroniski uz paziņojumā norādīto e-pasta adresi nosūta komersantam informāciju par termiņu, kādā  komersants tas tiks reģistrēts depozīta sistēmas operatora depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojuma sniedzēju reģistrā. Regulatoram ir tiesības pieprasīt komersantam precizēt paziņojumā par reģistrāciju iekļautās ziņas.

Regulators izslēdz komersantu no depozīta sistēmas operatora depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojuma sniedzēju reģistra, ja komersants ir samaksājis valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu un iesniedzis Regulatoram visu nepieciešamo informāciju saistībā ar komersanta izslēgšanas iemesliem, kā arī ar valsts nodevas aprēķinu saistīto informāciju. Regulators reģistrā ieraksta atzīmi par komersanta kā regulētā pakalpojuma sniedzēja darbības apturēšanu.

Komersantam ir jāinformē Regulators par tā nosaukuma, juridiskās adreses, darbības zonas, kā arī citu komersanta reģistrā ietverto ziņu maiņu 30 dienu laikā pēc attiecīgo izmaiņu veikšanas.