SPRK pilnveido pieslēguma ierīkošanas procesu elektroenerģijas ražotājiem; izsludināta publiskā konsultācija

Drukāt
Elektroenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) sadarbībā ar elektroenerģijas sistēmas operatoriem – AS “Sadales tīkls” un AS “Augstsprieguma tīkls” – pilnveido regulējumu sistēmas pieslēguma izveidei elektroenerģijas ražotājiem. Pilnveidotais regulējums vienkāršos pieslēguma izveides procesu. Lai uzzinātu sistēmas dalībnieku viedokli, SPRK izsludinājusi publisko konsultāciju.

Izstrādātajā projektā noteikta kārtība jauna sistēmas pieslēguma ierīkošanai vai pieslēguma tehnisko parametru, piemēram, ampēru maiņai jau esošajiem vai potenciālajiem elektroenerģijas sistēmai* pieslēgtajiem ražotājiem.

Šobrīd, lai elektroenerģijas ražotājs varētu pieslēgt elektroenerģijas ražošanas iekārtu jebkurai sadales vai pārvades sistēmai, tam tiek izsniegtas tehniskās prasības ar derīguma termiņu divi gadi, un attiecīgajā elektroenerģijas sistēmā tiek rezervēta pieprasītā jauda. Pat ja arī ražotājs šo divu gadu laikā neuzsāk pieslēguma ierīkošanu, rezervētā jauda nav pieejama citu ražotāju pieprasījumiem.

Tas nozīmē, ja kāds cits ražotājs vēršas pie operatora ar pieteikumu rezervēt jaudu savām vajadzībām un esošā tīkla infrastruktūra, ņemot vērā rezervēto jaudu, nespēj to nodrošināt, pieslēguma pieprasītājam (ražotājam) nākas apmaksāt papildu infrastruktūras izbūvi, kas prasa papildu finansiālus ieguldījumus. Tas būtiski apgrūtina jaunu pieslēgumu izveidošanu un infrastruktūras efektīvu izmantošanu.

“Lai mazinātu šķēršļus jaunu pieslēgumu ierīkošanai un nenonāktu situācijā, ka sistēmā tiek izbūvētas papildu jaudas, kas nākotnē netiks efektīvi noslogotas, kopīgi ar sistēmas operatoriem piedāvājam regulējumā atbilstošas izmaiņas. Plānotais regulējums pilnveidos un vienkāršos pieslēguma ierīkošanas procesu, kā arī nodrošinās efektīvāku sistēmas jaudu izmantošanu,” skaidro SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola.

Jauna kārtība pieslēguma procesa realizācijai

Noteikumu projekts paredz, ka elektroenerģijas ražotājs pēc tehnisko prasību saņemšanas, rakstveidā vienojas ar sistēmas operatoru par nosacījumiem pieslēguma procesa realizēšanai. Abas puses noslēdz vienu vai vairākas vienošanās par, pirmkārt, pieslēguma nodrošināšanai nepieciešamā būvprojekta izstrādes organizēšanu, otrkārt, nepieciešamā energoapgādes objekta būvdarbu veicēja izvēli, treškārt, nepieciešamo iekārtu un materiālu piegādātāja izvēli, kā arī citām sistēmas operatora un ražotāja saistībām un tiesībām līdz pieslēguma līguma noslēgšanai.

SPRK noteikumu projektā paredz, ka sistēmas operatoram būs tiesības anulēt izsniegtās tehniskās prasības, tostarp anulēt jaudu rezervēšanu, ja netiek pildīta virkne prasību. Viena no tām – noslēgta abpusēja vienošanās par pieslēguma procesa gaitu starp sistēmas operatoru un ražotāju 60 dienu laikā pēc tehnisko prasību saņemšanas.

Vienkāršāka pieslēguma ierīkošanas kārtība

Vienkāršāka pieslēguma ierīkošanas kārtība attieksies uz tiem pieslēgumiem, kur nav nepieciešama jaunu elektroietaišu izbūve vai esošo pārbūve sistēmas operatora elektroietaisēs. Šajos gadījumos sistēmas operators 30 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas rakstveidā informē ražotāju par tehniskajām prasībām un nosūta ražotājam pieslēguma līgumu. Savukārt ražotājs noteiktajā termiņā nodrošina savas elektrostacijas un elektroietaišu izbūvi vai pārbūvi un sagatavošanu pieslēgšanai sistēmai.

Noteikumu projektā ir iekļauti arī citi precizējumi, nosacījumi, kas tostarp attiecas uz pieslēguma un pieslēgtās elektrostacijas ekspluatācijas sākšanu, kā arī uz jau pašreiz izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

Noteikumu projekts varētu stāties spēkā š.g. 15.aprīlī.

Ar konsultāciju dokumentu par sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas ražotājiem aicinām iepazīties SPRK tīmekļvietnē. Konstruktīvus priekšlikumus un komentārus par konsultāciju dokumentu projektiem lūdzam sniegt līdz š.g. 18.martam, nosūtot tos uz sprk@sprk.gov.lv.

*Elektroenerģijas pārvades vai sadales sistēma.