SPRK pieņem būtiskas izmaiņas ūdenssaimniecības nozares regulējumā

Drukāt
Ūdenssaimniecība,
Noderīgi

Elektroenerģijas cenu dinamika ir būtiski ietekmējusi ūdenssaimniecības nozari, kurā elektroenerģija tiek izmantota visu iekārtu darbībai. Reaģējot uz tirgū notiekošajiem apstākļiem, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) veikusi izmaiņas ūdenssaimniecības nozares regulējumā, apstiprinot grozījumus tarifu aprēķināšanas metodikā, izdodot vadlīnijas, pēc kurām komersants noteiks prognozēto elektroenerģijas cenu un jaunā redakcijā noteikumus, kādā veidā lietotāji var iepazīties ar komersantu aprēķinātajiem tarifu projektiem.

Elektroenerģijas cenas kopš pērnā gada otrā ceturkšņa ir būtiski pieaugušas, joprojām tām saglabājoties augstām un svārstīgām. Salīdzinājumā ar pagājušā gada oktobri cena Nord Pool biržā š.g. oktobrī pieaugusi par 43%, bet, piemēram, šogad septembrī tā bija par 64,8% augstāka nekā pērn septembrī.

“Elektroenerģijas izmaksas tarifu projektā no kopējām iekļautajām izmaksām veido vidēji 29% un attiecīgi cenas pieaugums atstāj būtisku iespaidu uz tarifu. Ar metodikas grozījumiem esam ieviesuši mehānismu, lai šajos apstākļos sabalansētu kā komersantu, tā arī lietotāju intereses – ļautu komersantiem atgūt ekonomiski pamatotas izmaksas, ja starp tarifu vērtēšanas periodiem energoresursu cenas bijušas augstākas nekā spēkā esošajā tarifā, kā arī kompensētu lietotājiem pārmaksāto, ja tās būs bijušas zemākas. Savukārt metodikā ieviestā iespēja komersantiem pašiem noteikt tarifus, ja mainījusies elektroenerģijas cena, dos iespēju operatīvi reaģēt uz elektroenerģijas izmaksu svārstībām,” stāsta SPRK Ūdenssaimniecības, depozīta sistēmas un atkritumu departamenta direktore Agnese Kozlovska.

SPRK paātrinātā kārtībā izskatīs ūdenssaimniecības komersantu pašu noteiktos tarifu projektus
Metodikas grozījumi paredz iespēju ūdenssaimniecības komersantiem sniegt SPRK izvērtēšanai pašu noteiktos tarifus, kurus SPRK izvērtēs paātrinātā kārtībā – 21 dienas laikā kopš tarifa aprēķina saņemšanas brīža. Pašu noteikto tarifu komersanti aprēķinās gadījumos, ja būs mainījusies maksa par iepirkto elektroenerģiju vai mainījušās izmaksas iepirktajiem ūdens resursiem no cita komersanta vai maksa par novadītājiem notekūdeņiem cita komersanta centralizētajā kanalizācijas sistēmā.

Šāds mehānisms nodrošinās operatīvas izmaiņas tarifos - to gan palielinot, gan samazinot atbilstoši faktiskajām izmaksām.

SPRK noteikusi, kurā gadījumā komersantam ir pienākums aprēķināt pašu noteikto tarifu. Ja aktuālā elektroenerģijas cena ir zemāka par spēkā esošajā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifā ietverto un plānotās cenas izmaiņas veido tarifa samazinājumu vairāk par 10%, komersantam ir pienākums aprēķināt jaunu pašu noteikto tarifu, kas attiecīgi būs zemāks.

Tarifi, kuri tiks apstiprināti paātrinātā kārtībā, stāsies spēkā komersanta noteiktajā laikā, bet ne agrāk kā 30 dienas pēc tarifu publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”.

Metodikas grozījumi pašu noteikto tarifu gadījumā paredz t.s. noklusējuma saskaņojumu. Proti, SPRK pieņems lēmumu, izdodot administratīvu aktu, tikai tad, ja pašu noteiktais tarifs tiks noraidīts. Pozitīva lēmuma gadījumā procesuālās ekonomijas nolūkos atsevišķs lēmums netiks izdots. Ar aktuālajiem tarifiem ikviens interesents varēs iepazīties SPRK tīmekļvietnē.

Metodikas grozījumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”.

Elektroenerģijas cenu prognozes noteikšanā ūdenssaimniecības komersantiem jāņem vērā SPRK izstrādātās vadlīnijas
Ja ūdenssaimniecības komersants iegādājas elektroenerģiju par biržas cenu, tarifu projektā vai pašu noteiktajos tarifos elektroenerģijas cenas prognoze ir jāaprēķina, ņemot vērā SPRK noteiktās vadlīnijas. Ja komersants izvēlējies citu cenu prognozēšanas principu, komersanta pienākums šajā gadījumā ir iesniegt SPRK savu detalizētu ekonomisko pamatojumu.

Pateicoties izstrādātajām vadlīnijām, tiks nodrošināta skaidra un vienota pieeja komersantu vidū, aprēķinot prognozēto elektroenerģijas cenu. Vadlīnijās aprakstītā elektroenerģijas cenas prognozēšanas kārtība atbilst līdzšinējai praksei, komersantiem prognozējot elektroenerģijas cenas ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas vajadzībām.

Vadlīnijas ir spēkā ar to apstiprināšanas brīdi.

Ar ūdenssaimniecības komersantu aprēķinātajiem pašu noteiktajiem tarifu projektiem varēs iepazīties “Latvijas Vēstnesī”
Noteikumi par iepazīšanos ar tarifu projektu ietver kārtību, kā komersants informē gan lietotājus, gan SPRK par komersanta aprēķināto pašu noteikto tarifu un kā tiek nodrošināta iespēja lietotājiem sniegt priekšlikumus vai ieteikumus.

Lietotājiem būs iespēja ar paziņojumu par iesniegto pašu noteikto tarifu iepazīties “Latvijas Vēstnesī”. Paziņojumā komersantam būs jānorāda konkrēta informācija, kas precīzi norādīta šajos noteikumos, piemēram, tarifu izmaiņu pamatojums, tarifa palielinājums vai samazinājums (%) salīdzinājumā ar spēkā esošo, tarifa spēkā stāšanās datums u.c. informācija.

Lietotājs ar komersanta pašu noteiktajiem tarifiem varēs iepazīties SPRK tīmekļvietnē sadaļā “Iesniegtie tarifu projekti”.