SPRK neiebilst AS “Conexus” plānotajiem cauruļvadu remontdarbiem apgādes drošības uzlabošanai

Drukāt
Dabasgāze

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir izvērtējusi situāciju saistībā ar gāzesvada Vireši – Tallina remontdarbu veikšanu. Īstermiņa apgrūtinājumi dabasgāzes piegādei no Latvijas uz Igauniju un Somiju ir iespējami, bet plānotie rezultāti nodrošinās ilgtermiņa ieguvumus Baltijas valstīm un Somijai.

No 2020. gada 1. līdz 31. maijam Latvijas dabasgāzes pārvades sistēmas operators AS “Conexus Baltic Grid” plāno veikt remontdarbus gāzesvada Vireši-Tallina posmā, Latvijas teritorijā netālu no Valmieras. Būvdarbu rezultātā tiks uzlabota apgādes drošība. Būvdarbu grafiku nosaka AS “Conexus Baltic Grid”.

Plānotie remontdarbi ir daļa no Eiropas Komisijas apstiprināta kopīgu interešu projekta dabasgāzes jomā “Latvijas – Lietuvas starpsavienojuma uzlabošana”. Šis projekts ietilpst Baltijas enerģētikas tirgus starpsavienojuma plānā, kas paredz infrastruktūras uzlabojumus, lai novērstu trīs Baltijas valstu un Somijas izolētību un atkarību no viena piegādātāja, stiprinātu iekšējā tīkla infrastruktūru un palielinātu piegāžu diversifikāciju un drošību Baltijas jūras reģionā.

SPRK konstatē, ka, AS “Conexus Baltic Grid”, izvēloties remontdarbu īstenošanas laiku un tehnisko risinājumu, ir ņēmusi vērā remontdarbu ietekmi uz apgādes drošību, apkārtējo vidi, kā arī sistēmas pakalpojumu tarifiem.

Remontdarbu laikā būs nepieciešams ierobežot dabasgāzes plūsmu virzienā uz Igauniju, bet Baltijas tirgus lietotāju dabasgāzes apgāde remontdarbu laikā netiks traucēta.

“Dabasgāzes pārvades sistēmas remontdarbi posmā Vireši – Tallina ir kritiski nepieciešami gan Latvijas, gan Baltijas reģiona lietotāju drošai apgādei, ņemot vērā maģistrālā gāzesvada noslodzes būtisku palielināšanos kopš šā gada janvāra. Noslodzes palielināšanās skaidrojama ar vienotā Somijas-Igaunijas-Latvijas dabasgāzes tirgus darbības uzsākšanu un plānotie remontdarbi ir stratēģiski nozīmīgi tirgus darbības stiprināšanai ilgtermiņā,” skaidro SPRK padomes locekle Rota Šņuka.

SPRK vērtēja gan apgādes drošības, gan ietekmes uz tirgu aspektus, tostarp laika izvēli remontdarbu īstenošanai.

No apgādes drošības aspekta būtiskākie argumenti remontdarbu veikšanai ir saistīti ar pārvades sistēmas operatora konstatētiem augsta riska gāzesvada defektiem, kuri potenciāli var radīt avārijas situācijas un apgādes pārtraukumus. Noslodzes pieaugums un plānotā gāzes spiediena paaugstināšana šajā gāzesvadā ir uzskatāms par minēto risku pastiprinošu efektu.

Savukārt saistībā ar ietekmi uz tirgu SPRK konstatē, ka remontdarbu veikšanai izvēlēts laiks, kad samazinās dabasgāzes patēriņš apkures vajadzībām, līdz ar to mazinās arī ietekme uz tirgu, tai skaitā nodrošinot Valmieras pilsētas patērētājus ar stabilu gāzapgādi. Vienlaikus sagaidāmas zemākas dabasgāzes plūsmas, jo 30. aprīlī noslēdzas dabasgāzes izņemšanas sezona Inčukalna pazemes gāzes krātuvē.

Vērtējot ietekmi uz tirgu, SPRK ņēma vērā arī faktisko situāciju – būtisku dabasgāzes cenu samazinājumu. Tomēr, ņemot vērā augsto tirgus cenas prognozēšanas nenoteiktības līmeni, SPRK ieskatā, remontdarbu plānošanā nav iespējams vadīties no cenu prognozēm. Proti, cenu prognozes ir ar augstas mainības risku, un situācija tirgū var strauji mainīties, savukārt remontdarbu plānošana ir mazāk elastīgs process, kas jāveic savlaicīgi.

Savlaicīgas plānošanas pienākums izriet no Igaunijas un Latvijas pārvades sistēmas operatoru izstrādātajiem vienotās dabasgāzes pārvades ieejas-izejas sistēmas lietošanas noteikumiem.1 AS “Conexus Baltic Grid” par plānotajiem remontdarbiem tirgus dalībniekus ir informējusi saskaņā ar regulējumā noteikto – 42 dienas pirms remontdarbu uzsākšanas. Vienlaikus SPRK pozitīvi novērtē un atbalsta tirgus dalībnieku ciešāku sadarbību remontdarbu plānošanā, kurai nevajadzētu aprobežoties tikai ar pastāvošajā regulējumā noteikto.

Lai mazinātu iespējamos riskus saistībā ar tehnoloģiskiem padeves ierobežojumiem Igaunijas virzienā, SPRK aicina tirgus dalībniekus izvērtēt nepieciešamību izmantot tirgū balstītus risinājumus, piemēram, mijmaiņas darījumus.

[1] https://www.vestnesis.lv/op/2020/81.2