SPRK izsludina publisko konsultāciju par elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku

Drukāt
Elektroenerģija

Lai pilnveidotu elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku pirms AS “Augstsprieguma tīkls” tarifu projekta iesniegšanas nākamajam regulatīvajam periodam no 2023.gada 1.janvāra, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izstrādājusi elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku jaunā redakcijā. Izsludināta publiskā konsultācija, kas norisināsies līdz š.g. 1.augustam.

“Ņemot vērā energoresursu tirgū novērojamo iepriekš nepieredzēto cenu dinamiku, ko ietekmējuši ģeopolitiskie notikumi un globālās tendences ekonomikā, jaunā metodika paredzēs iespēju daļu no elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora uzkrātajiem pārslodzes ieņēmumiem, par kuriem nav pieņemts lēmums kapitālieguldījumu finansēšanai, novirzīt tarifu samazināšanai. Līdz ar to tas atstātu mazāku ietekmi uz elektroenerģijas pārvades tarifu pieaugumu jau no 2023.gada 1.janvāra,” skaidro SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola, norādot, ka kopš 2020.gada spēkā esošajā metodikā, noteikts, ka uzkrātie pārslodzes ieņēmumi novirzāmi jaunu aktīvu iegādes vai izveides finansēšanai.

Pārslodzes ieņēmumi rodas situācijās, kur divās blakus esošās tirdzniecības zonās (Latvijā un Igaunijā vai Latvijā un Lietuvā) ir atšķirīgas elektroenerģijas vairumtirgus cenas. Eiropas regulējums nosaka, ka šādi ieņēmumi vispirms izmantojami, lai mazinātu starpsavienojumu sastrēgumus, taču to uzkrāto pārslodzes ieņēmumu daļu, kuru sistēmas operators nevar efektīvi izmantot starpsavienojumu jaudas saglabāšanā vai uzlabošanā, regulatīvā iestāde (proti, šajā gadījumā SPRK) var atļaut izmantot pārvades tarifu mazināšanai. Attiecīgi regulatīvā iestāde var izvēlēties veidu, kā tarifu samazināšana tiek sasniegta.

Salīdzinot ar spēkā esošo metodiku, būtiskākās izmaiņas ir arī attiecībā uz regulatīvā rēķina pārvaldības kārtību, t.i., uz ieņēmumu un izmaksu starpību uzskaiti un to ietveršanu nākamā perioda tarifos. Jaunais regulējums paredz iespēju tarifu korekcijas, kas nepieciešamas ārēju un nekontrolējamu apstākļu dēļ ietvert tarifos ātrāk. Šī pieeja ļauj izvairīties no lieliem izmaksu vai ieņēmumu starpību uzkrājumiem un nodrošina, ka arī dinamiskos energoresursu tirgu apstākļos, tarifi atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

Papildus metodikas jaunajā redakcijā iestrādāti arī citi precizējumi, lai nodrošinātu skaidrāku metodisko ietvaru. Piemēram, ņemot vērā, ka pārvades sistēmas operatora pienākums ir sniegt drošus sabiedriskos pakalpojumus par ekonomiski pamatotām izmaksām un lai arī ilgtermiņā operators varētu nodrošināt efektīvu pakalpojuma sniegšanu, regulējumā pilnveidota efektivitātes koeficienta noteikšana. Šīs izmaiņas nosaka, ka, iesniedzot jaunu tarifu projektu, pārvades sistēmas operators jau ietver plānoto efektivitātes koeficientu nākamajam regulatīvajam periodam. Šis regulējums palīdzēs nākotnes izmaksu samazinājumu radītos ieguvumus lietotājiem iegūt jau no regulatīvā perioda sākuma.

Paralēli elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikas publiskajai konsultācijai izsludināta arī konsultācija par normatīvo aktu “Kapitāla izmaksu uzskaites un aprēķināšanas metodika”. Tajā grozījumi ir par plānotajām izmaiņām attiecībā uz regulējamo aktīvu bāzes vērtības noteikšanu tarifu vajadzībām, kapitāla atdeves aprēķinu, kā arī pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojuma, norakstījumu aprēķināšanu un uzskaiti. Šīs metodikas mērķis ir vienotu principu ieviešana kapitāla izmaksu uzskaitē un aprēķināšanā regulējamās nozarēs. Līdz ar to no elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikas izņemtas laukā sadaļas par kapitāla izmaksu aprēķinu.

Ar konsultāciju dokumentu par elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku iespējams iepazīties SPRK tīmekļvietnē. Priekšlikumus un komentārus par noteikumu projektu lūdzam SPRK iesniegt līdz š.g. 1.augustam, nosūtot tos uz [email protected]

Saskaņā ar Enerģētikas likumu elektroenerģijas pārvades sistēmas operators sniedz elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumus par SPRK noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis elektroenerģijas pārvades sistēmas operators saskaņā ar SPRK noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku, ja ir saņemta SPRK atļauja. SPRK arī nosaka tarifu vai tarifu augšējās robežas aprēķināšanas un noteikšanas metodiku, kā arī tarifu vai tarifu augšējās robežas piemērošanas kārtību, ja nozares speciālie likumi neparedz citus tarifu noteikšanas principus.

Pirms SPRK kompetencē esošu normatīvo aktu izdošanas, kā arī par tiem SPRK kompetencē esošajiem jautājumiem, par kuriem nepieciešams izzināt attiecīgās regulējamās nozares tirgus dalībnieku viedokli, SPRK veic publiskās konsultācijas. To ietvaros SPRK savā tīmekļvietnē publisko sagatavoto konsultāciju dokumentu un aicina tirgus dalībniekus, kā arī interesentus iesniegt komentārus un priekšlikumus. Pērn SPRK kopumā veica 35 publiskās konsultācijas.