SPRK izsludina konsultāciju par izmaiņām obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķinā

Drukāt
Elektroenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir veikusi izmaiņas metodikā, pēc kuras AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” aprēķinās obligātā iepirkuma un jaudas komponentes. SPRK izsludina publisko konsultāciju ar priekšlikumu iesniegšanas termiņu 23. jūlijs.

Metodikas grozījumu projekts paredz izmaiņas obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķinā atbilstoši izmaiņām Elektroenerģijas tirgus likumā, kas pieņemtas šogad 30. janvārī. Tie paredz, ka AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” koriģē izmaksas, kas rodas, iepērkot elektroenerģiju obligātā iepirkuma (OI) ietvaros, pateicoties tai ieņēmumu daļai, kuru iegūs no izcelsmes apliecinājumu tirdzniecības. Izcelsmes apliecinājums ir dokuments, kas pierāda, to no kādiem resursiem elektroenerģija ir saražota.

Metodikas grozījumu projekts paredz arī izmaiņas lietotājiem nodotās enerģijas aprēķinā, no tā izslēdzot patēriņu, kas kompensēts ar neto norēķinu sistēmas ietvarā sistēmā nodoto elektroenerģiju. Šādi grozījumi nepieciešami, jo saskaņā ar Likuma grozījumiem uz šādu elektroenerģiju obligātā iepirkuma komponente netiek attiecināta.

Papildus grozījumu projektā iekļauti divi grozījumi, kas tieši neietekmē uz obligātā iepirkuma komponenti attiecināmās izmaksas. Pirmkārt, valsts budžeta dotācija tiek attiecināta ne tikai uz izmaksām, kas rodas iepērkot elektroenerģiju, kas saražota koģenerācijā, bet arī uz izmaksām, kas rodas iepērkot elektroenerģiju, kas saražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus. Otrkārt, ievērojot Likuma grozījumos noteikto, tiek pārskatīta ražošanas energoresursu grupēšanas pieeja. Papildus veiktas arī redakcionālas izmaiņas un precizētas aprēķina formulas.

Grozījumu projektā ietvertais regulējums ietekmēs AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” un AS “Sadales tīkls”. Minētās izmaiņas neatstās ietekmi uz elektroenerģijas galalietotāju maksājumiem par obligātā iepirkuma komponentēm un jaudas komponentēm.

Metodikas grozījuma projekta plānotais spēkā stāšanās laiks – 2020.gada 15. augusts.

Ar konsultācijas dokumentu iespējams iepazīties SPRK mājaslapā. Priekšlikumus un komentārus par konsultāciju dokumentu projektu lūdzam sniegt līdz šā gada 23. jūlijam, nosūtot tos uz sprk@sprk.gov.lv.