SPRK apstiprinājusi tarifu aprēķināšanas metodikas dabasgāzes sadales sistēmas un elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumiem

Drukāt
Elektroenerģija,
Dabasgāze

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi divas jaunā redakcijā izstrādātās tarifu aprēķināšanas metodikas – dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumam un elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumiem. Izmaiņas bija nepieciešamas, nodrošinot sistēmas operatoru pielāgošanos energoresursu tirgū iepriekš nepieredzētajai cenu dinamikai.

“Atzinīgi novērtējam komersantu aktīvo iesaisti, publisko konsultāciju laikā paužot savus viedokļus un priekšlikumus, rodot līdzsvarotus risinājumus metodiku pilnveidē. Izmaiņas abās metodikās bija jo īpaši būtiskas, lai pielāgotos energoresursu tirgū iepriekš nepieredzētajai cenu dinamikai, ko ietekmējuši ģeopolitiskie notikumi un globālās tendences ekonomikā. Metodiku jaunā redakcija nodrošinās nekontrolējamo ārējo apstākļu mazināšanu uz sistēmas operatoru darbību un elektroenerģijas un dabasgāzes lietotāju iespējām saņemt kvalitatīvus un drošus pakalpojumus nākotnē,” skaidro SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola.

Metodikas attiecas uz elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoru AS “Augstsprieguma tīkls” un dabasgāzes sadales sistēmas operatoru AS “Gaso”.

Metodikās, salīdzinot ar iepriekš spēkā esošo, būtiskākās izmaiņas ir attiecībā uz regulatīvā rēķina pārvaldības kārtību, t.i., uz ieņēmumu un nekontrolējamo izmaksu starpību uzskaiti un to ietveršanu nākamā tarifu perioda tarifos. Jaunais regulējums paredz iespēju attiecīgās izmaksu un ieņēmumu korekcijas ietvert tarifos ātrāk. Šī pieeja ļauj izvairīties no lieliem izmaksu vai ieņēmumu starpību uzkrājumiem un nodrošina, ka arī dinamiskos energoresursu tirgu apstākļos, tarifi atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, un nenotiek straujas tarifu izmaiņas.

No abām metodikām izslēgtas sadaļas par kapitāla izmaksu aprēķinu, ņemot vērā, ka paralēli šo metodiku publiskajām konsultācijām norisinājās konsultācija arī par normatīvo aktu “Kapitāla izmaksu uzskaites un aprēķināšanas metodika”, kas attiecas arī uz sistēmas operatoriem elektroenerģijas un dabasgāzes nozarē. Pēc konsultācijas ir apstiprināta un stājusies spēkā “Kapitāla izmaksu uzskaites un aprēķināšanas metodika”, plašāk SPRK tīmekļvietnē.

Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika

Metodiku bija svarīgi izstrādāt jaunā redakcijā, lai pilnveidotu elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku pirms AS “Augstsprieguma tīkls” tarifu projekta iesniegšanas nākamajam regulatīvajam periodam no 2023.gada 1.janvāra.

Ņemot vērā dinamiskos apstākļus energoresursu tirgū, jaunā metodika paredz iespēju daļu no elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora uzkrātajiem pārslodzes ieņēmumiem, par kuriem nav pieņemts lēmums kapitālieguldījumu finansēšanai, novirzīt tarifu samazināšanai. Līdz ar to tas radīs samazinošu iespaidu uz elektroenerģijas pārvades tarifu pieaugumu jau no 2023.gada 1.janvāra.

Pārslodzes ieņēmumi rodas situācijās, kur divās blakus esošās tirdzniecības zonās (Latvijā un Igaunijā vai Latvijā un Lietuvā) ir atšķirīgas elektroenerģijas vairumtirgus cenas. Eiropas regulējums nosaka, ka šādi ieņēmumi vispirms izmantojami, lai mazinātu starpsavienojumu sastrēgumus, taču to uzkrāto pārslodzes ieņēmumu daļu, kuru sistēmas operators nevar efektīvi izmantot starpsavienojumu jaudas saglabāšanā vai uzlabošanā, regulatīvā iestāde (proti, šajā gadījumā SPRK) var atļaut izmantot pārvades tarifu mazināšanai.

Būtiskākās izmaiņas konsultācijas laikā – ievērojot nozares pārmaiņas saistībā ar decentralizētu elektroenerģijas ražošanu, mainās arī tas, kā izmantojam elektroenerģijas sistēmu. Aktīvie lietotāji, kā arī aktīvā elektroenerģijas ražošana sadales sistēmas līmenī, nozīmē, ka pārvades sistēma ne tikai nodod saviem sistēmas lietotājiem elektroenerģiju, bet to arī saņem. Lai dotu iespēju sistēmas operatoram pēc iespējas precīzāk attiecināt izmaksas uz dažādiem sistēmas lietotājiem, metodika gala redakcijā paredz, ka sistēmas lietotāji (tas iekļauj arī sistēmas operatorus un ražotājus) norēķinās ar pārvades sistēmas operatoru saskaņā ar pieslēguma līgumā vai sistēmas pakalpojuma līgumā noteikto tehnisko jaudu, nevis pēc transformatoru uzstādītās jaudas.

Dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika

Ne tikai dinamiskie apstākļi energoresursu tirgū, bet arī augstie inflācijas rādītāji un izmaiņas bruto algas līmenī ietekmē dabasgāzes sadales sistēmas operatora ekonomiskās darbības rādītājus. Ievērojot augstās dabasgāzes cenas un pāreju uz videi draudzīgākiem energoresursiem, dabasgāzes patēriņš Latvijā un reģionā pakāpeniski samazinās, ietekmējot arī sistēmas pakalpojuma sniedzējus. Līdz ar to metodikas izstrāde jaunā redakcijā bija būtiska, lai veicinātu pakalpojuma pieejamību un kvalitāti atbilstoši jaunajām tirgus vajadzībām.

Vienlaikus tas nozīmē, ka izmaiņas varētu ietekmēt arī visus dabasgāzes sadales sistēmas lietotājus līdz arī nākamo tarifu periodu no 2023.gada 1.janvāra.

Jaunā metodika arī paredz, ka dabasgāzes sadales sistēmas operatoram uz nākamo tarifu periodu ir iespēja iesniegt koriģētu iepriekšējo trīs gadu vidējo lietotājiem nodotās dabasgāzes daudzuma apmēru. Šādas izmaiņas nepieciešamas, ņemot vērā, ka straujais dabasgāzes cenu pieaugums ir ietekmējis dabasgāzes lietotāju paradumus un patēriņa struktūru. Attiecīgi tas savukārt ietekmējis dabasgāzes sadales sistēmas operatora iespējas atgūt atļautos ieņēmumus, jo tie noteikti pie vēsturiskajām apjoma prognozēm, kas vairs neatbilst faktiskajai patēriņa struktūrai.

Būtiskākās izmaiņas konsultāciju laikā – dabasgāzes sadales metodika tika papildināta ar jaunu punktu, kas dod iespēju sadales sistēmas operatoram pārskatīt tarifu struktūru, starp tarifu periodiem savlaicīgi veicot konsultācijas ar lietotājiem. Šādas izmaiņas bija nepieciešamas, lai nodrošinātu sistēmas operatora finanšu stabilitāti un lietotāju aizsardzību no straujām tarifu izmaiņām starp tarifu periodiem, kas saistītas ar lietotāju dabasgāzes lietošanas paradumu maiņu, ņemot vērā straujo energoresursu cenu pieaugumu.

Abas publiskās konsultācijas par metodikām norisinājās no š.g. 14.jūlija līdz 1.augustam, savukārt 12.augustā notika viedokļu saskaņošanas sanāksme kurā tika uzklausīti komersantu viedokļi par metodiku projektiem. Kopumā konsultāciju laikā saņemti 25 komentāri un priekšlikumi. No tiem astoņi ņemti vērā, septiņi netika ņemti vērā, bet par desmit sniegts viedoklis. Ar viedokļu apkopojumu iespējams iepazīties SPRK tīmekļvietnē (elektroenerģija; dabasgāze).

Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likumu elektroenerģijas pārvades sistēmas operators sniedz elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumus par SPRK noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis elektroenerģijas pārvades sistēmas operators saskaņā ar SPRK noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku, ja ir saņemta SPRK atļauja. Savukārt saskaņā ar Enerģētikas likumu dabasgāzes sadales sistēmas operators sniedz dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumu par SPRK noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis dabasgāzes sadales sistēmas operators saskaņā ar SPRK noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku, ja ir saņemta SPRK atļauja.

Pirms SPRK kompetencē esošu normatīvo aktu izdošanas, kā arī par tiem SPRK kompetencē esošajiem jautājumiem, par kuriem nepieciešams izzināt attiecīgās regulējamās nozares tirgus dalībnieku viedokli, SPRK veic publiskās konsultācijas. To ietvaros SPRK savā tīmekļvietnē publisko sagatavoto konsultāciju dokumentu un aicina tirgus dalībniekus, kā arī interesentus iesniegt komentārus un priekšlikumus. Pērn SPRK kopumā veica 35 publiskās konsultācijas.