SPRK apstiprinājusi SIA “Getliņi EKO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu

Drukāt
Atkritumu apglabāšana

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un apstiprinājusi SIA “Getliņi EKO” iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu pie dažādām dabas resursu nodokļa par atkritumu apglabāšanu (DRN) likmēm. Salīdzinot ar spēkā esošo tarifu pie DRN likmes 65 EUR/t, jaunais tarifs no nākamā gada 10.janvāra par nešķirotu sadzīves atkritumu (NSA) apglabāšanu poligonā “Getliņi” būs par 87% lielāks jeb 124,60 EUR/t (pie DRN likmes 80 EUR/t).

Izvērtēšanas procesa laikā tarifs nākamajam gadam tika samazināts par 10%, salīdzinot ar sākotnēji iesniegto tarifu projektu. Savukārt no 2023.gada 1.janvāra tarifs būs 135,50 EUR/t (pie DRN likmes 95 EUR/t).

SIA “Getliņi EKO” tarifa izmaiņas saistītas gan ar DRN izmaksu pieaugumu no 2022.gada 1.janvāra un DRN proporcijas pieaugumu, gan ar kopējo izmaksu pieaugumu, lai segtu regulētā pakalpojuma izmaksas un nodrošinātu pakalpojuma sniegšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām vides aizsardzības prasībām.

Lai izpildītu Eiropas Savienības (ES) prasības, SIA “Getliņi EKO” ar ES līdzfinansējumu veica būtiskas investīcijas poligona infrastruktūrā. Proti, ES bioloģiski noārdāmo atkritumu (BNA) pārstrādei neatzīst lētās bioreaktoru tehnoloģijas, kuras poligonā “Getliņi” tiek lietotas kopš 2016.gada. Tajās ievietoto BNA pārstrādes cikls ilgst 7–15 gadus, tāpēc tarifā iekļautas uzkrājuma izmaksas DRN saistību izpildei, kas būs jāpilda pēc pārstrādes cikla beigām. Attiecīgi šogad darbs sākts poligona jaunajā pārstrādes kompleksā. Tajā BNA tiek pārstrādāti divu mēnešu laikā, iegūstot biogāzi, no kuras komersants koģenerācijas procesā ražo siltumu un elektrību, kā arī tautsaimniecībā atgriežamu komposta materiālu.

Poligonā veikti arī būtiski ieguldījumi, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Piemēram, esošo bioloģiskās attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija un darbības atjaunošana, lai samazinātu infiltrāta piesārņojuma koncentrāciju pirms to novadīšanas centralizētajos SIA “Rīgas ūdens” tīklos. Lai novērstu piesārņojumu virszemes ūdeņos, kas nonāk Daugavā, veikta konteinertipa attīrīšanas iekārtu uzstādīšanas novadgrāvī uzkrātā ūdens regulārai attīrīšanai. Bet, lai ierobežotu kaitīgo vielu izplatību ārpus poligona, uzsākta specializētā autotransporta, kas ieved poligonā atkritumus, šasijas un ritošās daļas mazgāšana.

Ņemot vērā, ka tarifā iekļautās izmaksas tiek samazinātas par ienākumu, ko komersants gūst ar NSA apsaimniekošanu tieši un netieši saistītajās nozarēs – elektroenerģijas un dārzeņu ražošana –, tad būtisku ietekmi uz tarifa pieaugumu radījušas arī izmaiņas normatīvajos aktos no šī gada 1.janvāra. Tā rezultātā SIA “Getliņi EKO” obligātā iepirkuma ietvaros var realizēt tikai 42% no saražotās elektroenerģijas (atbilstoši siltuma izmantošanas lietderībai), bet pārējā elektroenerģija jārealizē tirgū.

Pieaugušas arī piesārņojuma komponentes izmaksas, ko SIA “Getliņi EKO” maksā par kanalizācijas tīklos ievadītajiem notekūdeņiem. Tāpat palielinājušās arī izmaksas sabiedrības izglītošanai vides jautājumos, personāla un citas izmaksas regulētā pakalpojuma nodrošināšanai.

DRN proporcija starp poligonā apglabāto un pieņemto nešķiroto atkritumu daudzumu tarifā pieaugusi no 38% līdz 73%, jo papildus jāapglabā atkritumi, kas atsijāti pēc apstrādes BNA kompleksā un vairs nav derīgi tālākai pārstrādei. Arī kompleksa jauda ir ierobežota tik lielas no NSA plūsmas atšķirotās BNA frakcijas tālākai apstrādei.

“Valsts ir uzņēmusies līdz 2035.gadam poligonos apglabāt tikai 10% no valstī radītā sadzīves atkritumu daudzuma. Tādēļ atkritumu radītājiem būtu būtiski jāpalielina atkritumu dalītas vākšanas apjomi, lai atkritumi tiktu nogādāti pārstrādei un pēc iespējas mazāk tie būtu jānogādā poligonā apglabāšanai. Tā kā nešķirotie sadzīves atkritumi ir galvenā frakcija, ko nogādā atkritumu poligonos, valsts noteikusi ikgadēju DRN likmes pieaugumu, kas jāmaksā par atkritumu apglabāšanu. Līdz ar to tarifs par atkritumu apglabāšanu arvien pieaugs. Tā kā šis tarifs ir viena no atkritumu apsaimniekošanas maksas sastāvdaļām, atkritumu radītājiem ir jārēķinās ar ikgadēju maksas pieaugumu,” skaidro SPRK Ūdenssaimniecības, depozīta sistēmas un atkritumu departamenta direktore Agnese Kozlovska.

SIA “Getliņi EKO” tarifu projektu SPKR iesniedza š.g. 2.septembrī, kā arī informāciju publicēja “Latvijas Vēstnesī”. SPRK š.g. 27.septembrī rīkoja uzklausīšanas sanāksmi par tarifu projektu, kurā piedalījās SIA “Getliņi EKO” pārstāvji, sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma lietotāji un plašsaziņas līdzekļu pārstāvji. Ne uzklausīšanas sanāksmes, ne SPRK tarifu projekta izskatīšanas laikā priekšlikumi un ieteikumi netika saņemti.

Tarifu projekta izvērtēšanas laikā SPRK vairākkārt lūdza komersantam papildu informāciju, kas tika arī saņemta kopā ar izmaksu skaidrojumiem, pamatojošiem dokumentiem un precizētu tarifu projektu. Precizētajā aprēķinā ņemts vērā obligātā iepirkuma komponentes izmaksu samazinājums no 2022.gada 1.janvāra un citas izmaiņas aktuālajos līgumos.

Rezultātā tarifs ar DRN (pie DRN likmes 65 EUR/t) samazinājās par 13,13 EUR/t jeb 10%, salīdzinot ar sākotnēji iesniegto tarifu projektu. Izvērtējot tarifu, SPRK secināja, ka tas ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA “Getliņi EKO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma izmaksas.

Ar uzklausīšanas sapulces protokolu, kā arī apstiprinātā tarifa aprēķinu un SPRK lēmumu iespējams iepazīties SPRK tīmekļvietnē (Aktuāli/Sabiedrības līdzdalība/Uzklausīšanas sanāksmes), kā arī pārskatāmā veidā interaktīvajā infografikā.

SIA “Getliņi EKO” apsaimnieko lielāko cieto sadzīves atkritumu poligonu Baltijas valstīs – “Getliņi”. Poligons ir viens no modernākajiem Eiropā, šobrīd tas tiek veidots un attīstīts kā mūsdienīgs un drošs atkritumu pārstrādes centrs.

Jaunie tarifi attieksies uz Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionā radītajiem nešķirotajiem sadzīves atkritumiem, kas nonāk poligonā “Getliņi” no Rīgas, kā arī Ādažu, Mārupes, Ķekavas, Ropažu, Ogres, Siguldas (izņemot Krimuldas un Lēdurgas pagastu), Olaines, Salaspils, Saulkrastu novada un no daļas no Bauskas novada administratīvajām teritorijām – Bauskas pilsētas un Brunavas, Ceraukstes, Codes, Dāviņu, Gailīšu, Īslīces, Mežotnes, Vecsaules pagasta.

SPRK apstiprina sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu, un tā ir tikai viena no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas sastāvdaļām, ko par atkritumiem maksā iedzīvotāji. Pārējās atkritumu apsaimniekošanas maksas sastāvdaļas apstiprina pašvaldības atbilstoši līgumam starp pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju. Tādēļ atkritumu apsaimniekošanas maksa, ko atkritumu radītāji maksā par savu radīto atkritumu apsaimniekošanu katrā no Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošajām pašvaldībām, ir atšķirīga.