SPRK apstiprinājusi sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus sadzīves atkritumu poligonā “Križevņiki”

Drukāt
Atkritumu apglabāšana

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un apstiprinājusi SIA “ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu pie dažādām dabas resursu nodokļa par atkritumu apglabāšanu (DRN) likmēm. Salīdzinot ar 2018.gadā apstiprināto, jaunais tarifs par nešķirotu sadzīves atkritumu (NSA) apglabāšanu atkritumu poligonā “Križevņiki” no š.g. 20.marta būs par 15% lielāks jeb 83,46 EUR/t (pie DRN likmes 80,00 EUR/t).

Savukārt no 2023.gada 1.janvāra tarifs būs 90,50 EUR/t (pie DRN likmes 95,00 EUR/t).

Jaunie tarifi (atbilstoši spēkā esošajam atkritumu apsaimniekošanas reģionālajam iedalījumam) attieksies uz Rēzeknes valstspilsētu, kā arī Rēzeknes un Ludzas novada pašvaldībām.

Tarifa izmaiņas saistītas ar sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma komponentes pieaugumu par 40%, salīdzinot ar 2018.gadā apstiprināto tarifu. Apglabāšanas komponenti veidojošās izmaksas pieaugušas galvenokārt saistībā ar veiktajām investīcijām pamatlīdzekļu iegādē un atjaunināšanā, lai nodrošinātu sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniegšanu. Līdz ar ekonomikās situācijas izmaiņām valstī un pasaulē, pieaugušas arī transporta un iekārtu ekspluatācijas izmaksas, kā arī personāla izmaksas. Savukārt DRN izmaksu sadaļā plānots samazinājums saistībā ar prognozēto apglabātā atkritumu apjoma samazinājumu par 6%.

SIA “ALAAS” tarifu projektu SPRK iesniedza 2021.gada 12.oktobrī. Tā Izvērtēšanas laikā priekšlikumi un ieteikumi ne SPRK, ne SIA “ALAAS” netika saņemti. SPRK vairākkārt lūdza komersantam papildu informāciju, kas tika arī saņemta kopā ar izmaksu skaidrojumiem, pamatojošiem dokumentiem un precizētu tarifu projektu.

Sākotnēji iesniegtais tarifu projekts bija izstrādāts, pamatojoties uz 2020.gada faktiskajām, 2021.gada plānotajām izmaksām un apsaimniekoto atkritumu apjomu. Tarifu projekta vērtēšanas laikā notikušas vairākas izmaiņas, kas attiecīgi iekļautas precizētajā aprēķinā. Piemēram, aktualizētas degvielas izmaksas atbilstoši 2021.gada faktiskajam degvielas patēriņam, tehnikas noslodzei un jaunajiem degvielas piegādes nosacījumiem, precizēts izmaksu attiecināšanas modelis, veiktas izmaiņas elektroenerģijas izmaksās atbilstoši jaunajam pakalpojuma līgumam un obligātā iepirkuma un jaudas komponentes samazinājumam no š.g. 1.janvāra, kā arī precizētas atkritumu poligona slēgšanas un rekultivācijas izmaksas.

Attiecīgi sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma komponente (raksturo izmaksas vienas atkritumu poligonā pieņemtās NSA tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanai) ir par 0,12 EUR/t jeb 0,26% lielāka, salīdzinot ar sākotnēji iesniegto tarifu projekta aprēķinu.

Tā rezultātā komersants, salīdzinot ar sākotnēji SPRK vērtēšanai iesniegto, sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu ar DRN (pie DRN likmes 80 EUR/t) palielināja par 0,06 EUR/t jeb 0,1%.

SPRK, izvērtējot tarifu projektu un tā pamatojumu, secināja, ka tarifs ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA “ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma izmaksas. Ar SPRK lēmumu iespējams iepazīties SPRK tīmekļvietnē, bet pārskatāmā veidā par SIA “ALAAS” uzzināt interaktīvajā infografikā.