SPRK apstiprinājusi izmaiņas kapitāla izmaksu uzskaites un aprēķināšanas kārtībā

Drukāt
Elektroenerģija,
Dabasgāze,
Pasts,
Ūdenssaimniecība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi jaunu kārtību tam, kā turpmāk regulējamie komersanti aprēķinās kapitāla izmaksas un veiks regulējamo aktīvu (pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu) uzskaiti. Turpmāk būs vienota kapitāla izmaksu uzskaites metodika, kas attieksies uz sistēmas operatoriem elektroenerģijas un dabasgāzes nozarē, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem un universālā pasta pakalpojuma sniedzēju.

Jaunā metodika attieksies uz elektroenerģijas pārvades operatoru (AS “Augstsprieguma tīkls”) un sadales operatoriem (AS “Sadales tīkls” un pārējiem regulētajiem sadales sistēmas operatoriem), dabasgāzes pārvades, uzglabāšanas operatoru (AS “Conexus Baltic Grid”) un sadales operatoru (AS “Gaso”), universālā pasta pakalpojuma sniedzēju (VAS “Latvijas Pasts”) un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem.

Jaunā kārtība izstrādāta, ņemot vērā ģeopolitisko apstākļu un citu faktoru ietekmi uz makroekonomisko situāciju, tai skaitā augsto inflāciju. Proti, ekonomikai atgūstoties no Covid-19 ierobežojumu radītajām sekām un uzsākoties karadarbībai Ukrainā, būtiski mainījusies ekonomikas attīstība gan globālā mērogā, gan Latvijā. Viens no iemesliem grozījumu nepieciešamībai skaidrojams tieši ar netipiskajiem makroekonomiskajiem apstākļiem, kad novērojams straujš patēriņa cenu pieaugums.

“Publiskās konsultācijas laikā, kurā aicinājām izteikt viedokļus par izstrādāto jauno kārtību, tika rasts līdzsvarots risinājums atbilstoši patērētāju un pakalpojumu sniedzēju interesēm. Pāreja uz vienotu kapitāla izmaksu uzskaites metodiku nodrošinās vienlīdzīgas iespējas visiem regulētiem komersantiem sacensties par kapitāla piesaisti atbilstoši savas komercdarbības riska profilam, kā arī dos iespēju nākotnē efektīvi reaģēt uz makroekonomiskiem apstākļiem,” skaidro SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola, norādot, ka jaunā metodika spēkā stājās š.g. 1.septembrī, bet attiecīgi jaunās kapitāla atdeves likmes 2023.gadam SPRK noteiks līdz š.g. 30.septembrim. Tās tiks piemērotas, aprēķinot tarifu projektus, kuru spēkā stāšanās plānota 2023.gadā.

Vienlaikus A.Ozola arī norāda, ka tarifu pieaugums jaunās kārtības dēļ 2023.gadā nav sagaidāms.

Kapitāla izmaksu uzskaites un aprēķināšanas metodika paredz vairākas izmaiņas attiecībā uz regulējamo aktīvu, kā arī nolietojuma uzskaiti un kapitāla atdeves aprēķināšanu.

Regulējamo aktīvu uzskaite

Regulējamie aktīvi ir pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi, ko komersants izmanto regulējamā pakalpojuma sniegšanā. Metodika paredz noteikt vienotu pieeju aktīvu iekļaušanai regulējamo aktīvu bāzes (RAB) uzskaitē. Piemēram, metodikā ir skaidri noteikts, kuri aktīvi ir iekļaujami uzskaitē, kuri – nav, kā arī, kādas atkāpes ir pieļaujamas saskaņā ar Eiropas Regulu prasībām. Metodika paredz tarifu noteikšanas vajadzībām neņemt vērā regulējamo aktīvu pārvērtēšanas vērtības, ko daļa komersantu līdz šim izmantoja. Šajā gadījumā, lai novērtētu regulējamo aktīvu vērtību, komersants izmantos aktīvu vērtību, kas nofiksēta uz 2021.gada 31.decembri. Papildus jaunais regulējums dod iespēju vienādot dažādās pieejas investīciju iekļaušanai RAB vērtībā. Nozarēs, kurās, nosakot atļautos ieņēmumus, ņem vērā ieņēmumu (izdevumu) korekcijas, paredzēta arī “ex-post” pieeja atgūt pilnas kapitāla izmaksas par investīciju projektiem, kuri īstenoti regulatīvā perioda laikā.

Kapitāla atdeves aprēķināšana

Iepriekš spēkā esošais regulējums paredz kapitāla atdeves likmes (WACC) piemērošanu reālā (elektroenerģijas, dabasgāzes nozarēs un universālā pasta pakalpojumu sniedzējs) un nominālā (ūdenssaimniecības un siltumenerģijas nozarēs) izteiksmē. Jaunā metodika paredz, ka kapitāla atdeves aprēķināšanā, sākot ar 2025.gadu, piemēro WACC tikai nominālā izteiksmē. Šāda pieejas maiņa nodrošinās, ka komersanti saņem un lietotāji sedz tādas kapitāla izmaksas, kas atbilst faktiski veiktajām investīcijām.

Nolietojuma uzskaite

SPRK ir konstatējusi dažādas pieejas aktīvu lietderīgā kalpošanas laika noteikšanā. Proti, novērots, ka vienādiem vai līdzīgiem aktīviem kalpošanas laiki noteikti atšķirīgi, vai arī komersanti nosaka īsāku kalpošanas laiku, lai arī aktīvs ir darba spējīgs un izmantojams pakalpojuma sniegšanā. Lai to risinātu, SPRK ir apkopojusi informāciju par komersantu pamatlīdzekļu uzskaiti un klasificējusi aktīvus vienādu vai līdzīgu aktīvu grupās, kam noteikti minimālie lietderīgie kalpošanas laiki. Turpmāk komersantiem būs jāpiemēro vienota nolietojuma aprēķina metode – lineārā.

Publiskā konsultācija par Kapitāla izmaksu uzskaites un aprēķināšanas metodiku norisinājās no š.g. 14. līdz 28.jūlijam, kuras laikā SPRK saņēma priekšlikumus un komentārus no deviņiem tirgus dalībniekiem. Savukārt 20. un 26. jūlijā tika rīkoti semināri, lai iepazīstinātu visu nozaru komersantus ar izstrādāto jauno kārtību, kā arī notika divas saskaņošanas sanāksmes 5. un 23.augustā. Ar viedokļu apkopojumu iespējams iepazīties SPRK tīmekļvietnē.