SPRK apstiprina jaunu darbības stratēģiju turpmākajiem pieciem gadiem

Drukāt
Atkritumu apglabāšana,
Depozīta sistēma,
Noderīgi,
Siltumenerģija,
Elektroniskie sakari,
Elektroenerģija,
Dabasgāze,
Pasts,
Ūdenssaimniecība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) līdzšinējais stratēģijas darbības cikls ir sekmīgi noslēdzies, kam seko jauns attīstības posms. Rūpes par sabiedrisko pakalpojumu lietotāju labklājības veicināšanu mainīgos tirgus apstākļos, Eiropas zaļā kursa ietekme uz regulējamo nozaru attīstību, ir vieni no būtiskākajiem izaicinājumiem. Ievērojot to, SPRK ir izstrādājusi jaunu darbības stratēģiju 2022.-2026. gadam.

SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola: “Mērķtiecīga virzība uz Eiropas zaļo kursu un klimatneitralitāti veicina pārmaiņas visās regulējamās nozares. Globālo procesu ietekme ir jūtama arī Latvijā – digitalizācija rada potenciālu jauniem pakalpojumiem, bet tehnoloģiju pieejamība – iespējas elektroenerģijas patērētājam vienlaicīgi būt arī ražotājam, savukārt mērķtiecīga virzība uz klimatneitralitāti stimulē aktīvāku tehnoloģiju nomaiņu. Šīs pārmaiņas pieprasa attīstību veicinoša regulējuma izstrādi, tostarp tarifu procesu pielāgošanu dinamiskām tirgus izmaiņām. Attiecīgi jaunajā stratēģijā esam likušu būtisku uzsvaru uz ilgtspējīgu, efektīvu tirgus darbību un infrastruktūru, digitalizācijas veicināšanu, kā arī mērķtiecīgu regulēšanas praksi un augstu lietotāju pratību, pie kā strādāsim turpmākos piecus gadus.”

Jaunajā darbības stratēģijā noteikti trīs stratēģiskie mērķi, savukārt katram mērķim – trīs būtiskākie uzdevumi, kā arī noteikti snieguma rādītāji, kas ļaus novērtēt kopējo mērķu izpildi un darbības ietekmi uz tirgu.

Izstrādājot jauno stratēģiju, tika apzinātas arī iestādes pamatvērtības: Profesionalitāte; Sadarbība; Atbildība; Attīstība, kā arī pārskatīta iestādes vīzija un misija.

SPRK ieceres turpmākajiem pieciem gadiem


1. mērķis – Augsta lietotāju pratība efektīvi izmantot savas tiesības un gūt maksimālo labumu no tirgus
Izglītots un aktīvs lietotājs ne vien efektīvāk spēj izmantot savas tiesības, lai saņemtu maksimālo labumu no tirgus, bet vienlaikus sekmē tirgus attīstību. Lai ikviens sabiedrisko pakalpojumu lietotājs varētu pieņemt uz tirgus datiem balstītas izvēles, SPRK nodrošinās, lai nepieciešamie dati ir savlaicīgi sagatavoti, saprotami un viegli pieejami. Piemēram, ērti salīdzināmai informācijai par elektronisko sakaru pakalpojumu tarifiem SPRK attīstīs tiešsaistē pieejamu tarifu salīdzināšanas rīku, kas atbilstoši klienta paradumiem ļaus izvēlēties izdevīgākos pakalpojumu piedāvājumus.

2. mērķis – Ilgtspējīgs un efektīvs tirgus un infrastruktūra
SPRK sekmēs konkurenci sabiedrisko pakalpojumu tirgos, novēršot barjeras, veidojot ģeogrāfiski plašākus tirgus un nodrošinot vienlīdzīgu piekļuvi tīkliem. Vienlaikus tiks atbalstītas ilgtspējīgas investīcijas tīklu infrastruktūrā, nodrošinot optimālu tīklu lietošanu un efektīvu tīklu pārvaldību.

Ņemot vērā faktu, ka digitalizācija nodrošina potenciālu jaunu pakalpojumu ienākšanai tirgū, kā arī sniedz lietotājiem iespēju labāk salīdzināt pieejamos pakalpojumus, SPRK jaunās stratēģijas periodā pievērsīs īpašu uzmanību tam, lai pakalpojumu sniedzēju vidū tiktu veicināta digitalizācija. SPRK atbalstīs arī zemu izmešu tehnoloģiju ieviešanu par ekonomiski pamatotām izmaksām.

3. mērķis – Atbildīga un mērķtiecīga regulēšanas prakse
SPRK nodrošinās inovācijas atbalstošu un uz stimuliem balstītu regulējošo vidi, piemēram, ieviešot ieņēmumu griestu metodes, regulatīvo rēķinu u.c. dinamiskai tirgus situācijai atbilstošus tarifu regulēšanas rīkus un metodes ne vien enerģētikas nozarē, bet arī citās regulējamās nozarēs.

SPRK veiks arī plašāku datu apkopošanu un analīzi, un nodrošinās informācijas pieejamību komersantiem un lietotājiem, tajā skaitā veicot ietekmes novērtējumus un uz risku izvērtēšanu balstītu tirgus uzraudzības pieeju, lai nodrošinātu efektīvu lēmumu pieņemšanas procesu.

Lai sasniegtu nospraustos mērķus, SPRK īpaši lielu vērību pievērsīs darbinieku kompetenču un prasmju attīstībai, kas ir inovatīvu ideju īstenošanas un veiksmīgas pārmaiņu vadības priekšnosacījums.

*Stratēģijas izstrāde ilga sešus mēnešus. Procesa gaitā SPRK organizēja 22 tikšanās ar ārējiem sadarbības partneriem – nozaru uzņēmumiem, nevalstiskajām organizācijām un valsts iestādēm, tostarp SPRK Konsultatīvo padomi, kopumā saņemot 36 priekšlikumus un ieteikumus. SPRK augsti novērtē gan SPRK darbinieku, gan iesaistīto dalībnieku aktīvo dalību stratēģijas izstrādes procesā.

Ar SPRK darbības stratēģijas kopsavilkumu aicinām iepazīties šeit.