SPRK apstiprina grozījumus sistēmas pieslēguma izveides procesa vienkāršošanā elektroenerģijas ražotājiem

Drukāt
Elektroenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) sadarbībā ar elektroenerģijas pārvades un sadales sistēmas operatoriem pilnveidojusi regulējumu sistēmas pieslēguma izveidei elektroenerģijas ražotājiem. Jaunais regulējums, kas būs spēkā no š.g. 1.maija, vienkāršos pieslēguma izveides procesu.

“Gandarījums, ka kopā ar sistēmas operatoriem izdevies nonākt pie vienota redzējuma šķēršļu mazināšanā jaunu pieslēgumu ierīkošanai, izvairoties arī no sistēmā izbūvētām papildu jaudām, kas netiek efektīvi noslogotas. Pilnveidotais un vienkāršotais pieslēguma ierīkošanas process turpmāk nodrošinās efektīvāku sistēmas jaudu izmantošanu,” skaidro SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola.

Jauna kārtība pieslēguma procesa realizācijai
Saskaņā ar jaunajiem grozījumiem elektroenerģijas ražotājam pēc tehnisko prasību saņemšanas, 60 dienu laikā rakstveidā jāvienojas ar sistēmas operatoru par nosacījumiem pieslēguma procesa realizēšanai. Abām pusēm jānoslēdz vienu vai vairākas vienošanās par:

  1. pieslēguma nodrošināšanai nepieciešamā būvprojekta izstrādes organizēšanu;
  2. nepieciešamā energoapgādes objekta būvdarbu veicēja izvēli;
  3. nepieciešamo iekārtu un materiālu piegādātāja izvēli;
  4. citām sistēmas operatora un ražotāja saistībām un tiesībām līdz pieslēguma līguma noslēgšanai.

Sistēmas operatoram būs tiesības anulēt izsniegtās tehniskās prasības, tostarp anulēt jaudu rezervēšanu, ja netiek pildītas prasības, ko nosaka noslēgtā savstarpējā vienošanās.

Savukārt SPRK publiskās konsultācijas laikā grozījumi papildināti ar jaunu punktu. Tas noteic, ka atkārtota pieteikuma gadījumā tādam ražotājam, kas pēc tehnisko prasību saņemšanas ir atsaucis pieteikumu pieslēguma ierīkošanai vai sistēmas operators anulējis tam izsniegtās tehniskās prasības, sistēmas operatoram ir tiesības izsniegt tehniskās prasības ilgākā laika posmā (līdz sešiem mēnešiem), nevis 60 dienu laikā.

Vienkāršāka pieslēguma ierīkošanas kārtība
Vienkāršāka pieslēguma ierīkošanas kārtība attieksies uz tiem pieslēgumiem, kur nav nepieciešama jaunu elektroietaišu izbūve vai esošo pārbūve sistēmas operatora elektroietaisēs. Šajos gadījumos sistēmas operators 30 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas rakstveidā informē ražotāju par tehniskajām prasībām un nosūta ražotājam pieslēguma līgumu. Savukārt ražotājs noteiktajā termiņā nodrošina savas elektrostacijas un elektroietaišu izbūvi vai pārbūvi un sagatavošanu pieslēgšanai sistēmai.

Grozījumos iekļauti arī citi precizējumi un nosacījumi, kas tostarp attiecas uz pieslēguma un pieslēgtās elektrostacijas ekspluatācijas sākšanu, kā arī uz jau pašreiz izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

Izsludinātās grozījuma projekta publiskās konsultācijas laikā, kas ilga no š.g. 3. līdz 18.martam, viedokļus SPRK iesniedza AS “Augstsprieguma tīkls” un AS “Latvenergo”. Š.g. 6.aprīlī, piedaloties arī sistēmas lietotājiem un sistēmas operatoriem, norisinājās saskaņošanas sanāksme, kurā SPRK sniedza skaidrojumu un viedokli par iesniegtajiem priekšlikumiem.

Ar lēmumu iespējams iepazīties SPRK tīmekļvietnē.

Jau ziņots, ka saskaņā ar šobrīd spēkā esošo regulējumu, kuru aizstās jaunie grozījumi, lai elektroenerģijas ražotājs varētu pieslēgt elektroenerģijas ražošanas iekārtu jebkurai sadales vai pārvades sistēmai, tiek izsniegtas tehniskās prasības ar derīguma termiņu divi gadi, un attiecīgajā elektroenerģijas sistēmā tiek rezervēta pieprasītā jauda. Pat ja arī ražotājs šo divu gadu laikā neuzsāk pieslēguma ierīkošanu, rezervētā jauda nav pieejama citu ražotāju pieprasījumiem. Tas, savukārt, līdz šim būtiski apgrūtināja jaunu pieslēgumu izveidošanu un infrastruktūras efektīvu izmantošanu.