Regulators veic izmaiņas kārtībā, kā tiek aprēķināti dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojumu tarifi

Drukāt
Dabasgāze

Lai nodrošinātu vienotā Somijas, Igaunijas un Latvijas dabasgāzes tirgus izveidi, sākot no 2020. gada, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) veic izmaiņas kārtībā, kā tiek aprēķināti dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojumu tarifi  - “Dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika”. Līdz ar to Regulators aicina tirgus dalībniekus paust viedokli par plānotajā izmaiņām metodikā, kā arī par iespējamiem alternatīviem risinājumiem sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķinu metodiku pilnveidošanā. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš - līdz 2019. gada 13. jūnijam.

Metodikas projekts sagatavots, ņemot vērā Reģionālā dabasgāzes tirgus attīstības plānā, kā arī normatīvajos aktos[1] noteiktās prasības attiecībā uz dabasgāzes pārvades pakalpojumiem un to tarifu noteikšanas principiem. Tāpat tajā ietvertas prasības attiecībā uz noteikumiem par ieejas-izejas sistēmām, kas aptver vairākas dalībvalstis, kurās darbojas vairāki dabasgāzes pārvades sistēmas operatori.

Regulators, ņemot vērā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas un Valsts kontroles ieteikumus, Metodikas projektā iestrādājis stimulējošās regulācijas elementus, lai veicinātu dabasgāzes pārvades sistēmas operatora efektīvāku darbību.

Lai veicinātu un radītu prognozējamāku un pārskatāmāku darbības vidi Metodikas projektā iestrādāta norma, ka regulatīvā perioda un tarifu perioda ilgums ir trīs gadi un Regulators līdz katra regulatīvā perioda sākuma gada 15.janvārim var pieņemt lēmumu par citu regulatīvā perioda vai tarifu perioda ilgumu.

Plašāk par plānotajiem grozījumiem - Konsultāciju dokumentā par dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku.

Metodikas projekta plānotais spēkā stāšanās laiks – 2019. gada 21. jūnijs.

Priekšlikumus un komentārus par Metodikas projektu lūdzam Regulatoram iesniegt rakstveidā, kā arī elektroniskā formā, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv līdz 2019.gada 13.jūnijam.

2018. gada 14. novembrī Somijas, Igaunijas un Latvijas regulatīvās iestādes parakstīja Saprašanās memorandu par sadarbību un koordinētu darbību, veidojot Somijas, Igaunijas un Latvijas dabasgāzes tirgu. Līdz ar to visām iesaistītajām pusēm ir jānodrošina nepieciešamais regulējums, lai, sākot no 2020. gada, savu darbību varētu uzsākt reģionālais dabasgāzes tirgus.

 

[1] Enerģētikas likums, likums “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”, Regula Nr.2017/460