Regulators atkārtoti izsludina publisko konsultāciju par izmaiņām atļautās peļņas noteikšanā regulētajiem uzņēmumiem

Drukāt
Dabasgāze

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome plāno ieviest būtiskas izmaiņas kārtībā, kas nosaka peļņas līmeni regulētajiem uzņēmumiem. Regulators izstrādājis grozījumus Kapitāla atdeves likmes aprēķināšanas metodikā atkārtotai publiskai konsultācijai. Regulators aicina tirgus dalībniekus paust viedokli, priekšlikumus iesniedzot līdz 2. augustam.

Izvērtējot pirmajā konsultāciju posmā izteiktos tirgus dalībnieku priekšlikumus, Metodikas projektā veikti precizējumi saistībā ar kapitāla atdeves likmes piemērošanu. Metodika papildināta ar skaidrojumu, kas precizē pārvērta un nepārvērtēta aktīva definīciju. Vienlaikus regulējama ieviešanai Regulators noteicis pārejas periodu līdz 2020.gada 31.decembrim. Saistībā ar veiktajiem precizējumiem nepieciešams veikt atkārtotu publisko konsultāciju ar tirgus dalībniekiem.

Grozījumu mērķis ir diferencēt pieeju atļauto ieņēmumu līmeņa noteikšanā regulējamās nozarēs, tādējādi veicinot ekonomiski pamatotu un uz kapitāla tirgus principiem balstītu investīciju piesaisti un atgūšanu.

Ņemot vērā tirgus dalībnieku izteiktās bažas par regulējuma piemērošanas sarežģītību, Metodikas grozījumu projekts paredz arī alternatīvu pieeju, kas ir administratīvi vienkāršāka. Līdz ar to Regulators publiskai konsultācijai piedāvā divas pieejas, kā turpmāk regulētiem komersantiem piemērot kapitāla atdeves likmi:

  1. diferencēta vidējās svērtās kapitāla atdeves likmes piemērošana;
  2. vienas vidējās svērtās kapitāla atdeves likmes piemērošana komersantam/nozarei.

Pirmā pieeja (diferencēta vidējās svērtās kapitāla atdeves likmes piemērošana) ir iepriekš konsultētā versija, kas papildināta ar definīciju, par to, kas ir pārvērtēts un nepārvērtēts aktīvs, vienlaikus, nosakot pārejas periodu. Šī pieeja paredz tirgus dalībniekam nodalīt un atsevišķi uzskaitīt pārvērtētus un nepārvērtētus pamatlīdzekļus un nemateriālos ieguldījumus, katram no tiem piemērojot atšķirīgu kapitāla atdeves likmi. Savukārt otrā pieeja (vienas vidējās svērtās kapitāla atdeves likmes piemērošana komersantam/nozarei) nodrošina vienkāršāku kārtību. Proti, tirgus dalībniekiem nav jāveic atsevišķa uzskaite atkarībā no novērtēšanas veida. Tas nozīmē, ka nozares ietvaros visi regulētie komersanti piemēro vienu kapitāla atdeves likmi.

Šis ir otrais publiskās konsultācijas posms, kurā ikvienam tirgus dalībniekam ir iespēja izteikt savus priekšlikumus, komentārus un ierosinājumus par Regulatora sagatavotās Metodikas projekta divām piemērošanas pieejām – Konsultāciju dokuments par grozījumiem kapitāla atdeves likmes aprēķināšanas metodikā. Tirgus dalībnieki ir aicināti izteikt viedokli par to, kura no pieejām tiem ir atbilstošāka.

Priekšlikumus un komentārus par Metodikas projektu lūdzam Regulatoram iesniegt rakstveidā, vai elektroniskā formā, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv. Kapitāla atdeves likme tiek izmantota tarifu aprēķinā kapitāla izmaksu noteikšanai.

Kapitāla atdeve ir uzņēmuma atļautās rentabilitātes rādītājs, kas tiek noteikts balstoties uz datiem par pakalpojumu sniegšanā veiktajiem ieguldījumiem, pašu un aizņemtā kapitāla izmaksām. Regulētiem komersantiem ir svarīgi nodrošināt prognozējamu atdevi no izmantotā kapitāla, lai sabalansētu taisnīgu rentabilitāti un spēju piesaistīt finanšu resursus ieguldījumu finansēšanai ilgtermiņā.