Publicēts konsultāciju dokuments par nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādes tarifa un sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa aprēķināšanas metodiku

Drukāt
Atkritumu apglabāšana

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) publicējusi konsultāciju dokumentu par nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādes tarifa un sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa aprēķināšanas metodiku. Metodikas projekts izstrādāts saskaņā ar grozījumiem Atkritumu apsaimniekošanas likumā, kas paredz, ka turpmāk atkritumu apsaimniekošanas reģionālo centru sniegtais nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādes pakalpojums būs regulējams. Tas ietver arī kārtību, kādā aprēķināms atsevišķs sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs gadījumiem, ja atkritumu apsaimniekošanas reģionālais centrs apglabāšanai pieņem no nešķirotiem sadzīves atkritumiem atšķirotus un apglabājamus atkritumus.

Saskaņā ar grozījumiem Atkritumu apsaimniekošanas likumā, līdz 2024. gada 30. jūnijam pašvaldības uz līdzšinējo sadzīves atkritumu poligonu bāzes izveido atkritumu apsaimniekošanas reģionālos centrus. To sniegtais nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādes pakalpojums, kā arī no nešķirotiem sadzīves atkritumiem atšķirotu un apglabājamu atkritumu apglabāšanas pakalpojums turpmāk būs regulējami.

Metodikas projekts izstrādāts, ņemot vērā, ka atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam nešķirotu sadzīves atkritumu apstrāde ietver visas atkritumu apsaimniekošanas reģionālo centru veiktās darbības ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem pēc to pieņemšanas apglabāšanai vai lai sagatavotu tos apglabāšanai vai reģenerācijai.

Savukārt atsevišķs sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs tiek aprēķināts gadījumos, ja atkritumu apsaimniekošanas reģionālais centrs apglabāšanai savā atkritumu poligona krātuvē pieņem no nešķirotiem sadzīves atkritumiem atšķirotus un apglabājamus atkritumus. Šāda iespēja pastāv gadījumam, ja atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošās pašvaldības vienojas par kāda no pašreizējo poligonu krātuvju darbības pārtraukšanu vai iekonservēšanu uz laiku. Tādā gadījumā pēc nešķirotu sadzīves atkritumu sagatavošanas apglabāšanai apglabājamos atkritumus komersants var nodot apglabāšanai citam sava atkritumu apsaimniekošanas reģiona komersantam saskaņā ar SPRK noteiktu tarifu, tādējādi radot vienotus nosacījumus viena un tā paša reģiona atkritumu radītājiem.

Metodikas projektā noteikts, ka tarifa aprēķinā, atsevišķi izdalot, iekļaujamas uzkrājuma izmaksas nākotnes dabas resursu nodokļa segšanai par to atkritumu daudzumu, ko pēc novietošanas bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtā biogāzes ieguvei atļaujā A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai noteiktajā termiņā atšķiro no pārstrādātās vai reģenerētās atkritumu frakcijas un apglabā atkritumu poligonā. Metodikas projekts paredz arī skaidrus nosacījumus attiecībā uz pašu saražotās enerģijas pašpatēriņa izmaksu iekļaušanu tarifā, kā arī izmaksu iekļaušanu tarifā par materiālu, ko komersants pats sagatavojis no pārstrādei un apglabāšanai pieņemtiem citu klašu atkritumiem, kas pēc attiecīgas sagatavošanas izmantojami regulējamā pakalpojuma sniegšanas infrastruktūras apsaimniekošanā.

Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā tika veikti, lai realizētu Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021.–2028.gadam) noteiktos mērķus, tostarp 2035.gadā atkritumu poligonos apglabāt ne vairāk kā 10% no kopējā radītā sadzīves atkritumu daudzuma. Tie paredz būtiskas izmaiņas valsts atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, tieši ietekmējot arī esošo regulējamo sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu.

Priekšlikumus un komentārus par konsultāciju dokumentu SPRK aicina iesniegt rakstveidā, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi [email protected] līdz 2024.gada 25. jūnijam.

Ar konsultāciju dokumentu iespējams iepazīties SPRK tīmekļvietnē www.sprk.gov.lv.