Publicēts 2021.gada pārskats jaunā formātā

Drukāt
Atkritumu apglabāšana,
Depozīta sistēma,
Noderīgi,
Siltumenerģija,
Elektroniskie sakari,
Elektroenerģija,
Dabasgāze,
Pasts,
Ūdenssaimniecība

?Lasīt SPRK gada pārskatu 2021.

Alda Ozola,
SPRK priekšsēdētāja

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) 2021.gads bijis pārmaiņu un izaicinājumu pilns. SPRK apritēja 20 gadi regulējošās vides attīstībā, darbu sāka jauna SPRK vadība, tika izstrādāta darbības stratēģija 2022.–2026.gadam, savukārt regulējamās nozarēs līdztekus ierastajiem darbiem bijuši vēsturiski notikumi, prasot gan komersantu un patērētāju, gan tiesiskā ietvara veidotāju un SPRK pielāgošanos jaunajai situācijai.

Pērn janvārī SPRK vadītāja pilnvaras beidzās Rolandam Irklim, kurš būtisku ieguldījumu sabiedrisko pakalpojumu nozaru regulējuma attīstībā sniedzis desmit gadu garumā. Vasarā tiku ievēlēta SPRK vadītājas amatā līdz 2028.gadam. Līdz ar mani darbu sāka arī padome jaunā sastāvā – darbu padomē turpina Rota Šņuka, Imants Mantiņš un Intars Birziņš, bet no jauna padomē ievēlēta Anna Upena. Padomes locekļiem pirmo reizi ir atšķirīgs pilnvaru termiņš, kas turpmāk nodrošinās pakāpeniskumu padomes sastāva nomaiņā, tādējādi ļaujot labāk pārnest zināšanas un nodrošināt padomes profesionalitāti.

Pirms iepriekšējās SPRK stratēģijas darbības cikla noslēguma jau augustā SPRK sāka darbu pie stratēģijas izstrādes 2022.–2026.gadam, iesaistot arī sadarbības partnerus – asociācijas, komersantus un Konsultatīvās padomes pārstāvjus. Decembrī SPRK pabeidza izstrādāt stratēģiju, un šā gada janvārī tā tika apstiprināta.

Būtiskākie izaicinājumi, kuriem stratēģijas izstrādē pievērsta īpaša uzmanība, – rūpes par sabiedrisko pakalpojumu lietotāju labklājības veicināšanu mainīgos tirgus apstākļos un Eiropas zaļā kursa ietekme uz regulējamo nozaru attīstību. Turpmākajos gados paredzamas izmaiņas elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanā un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas jomās. Tādēļ SPRK ar savu darbību tarifu noteikšanas metodikā jādod nepieciešamie signāli virzībai uz atjaunojamo energoresursu plašāku izmantošanu un aprites ekonomikas principu iedzīvināšanu praksē. Šajos apstākļos SPRK izaicinājums visnotaļ būs līdzsvara nodrošināšana starp tautsaimniecības, patērētāju un komersantu interesēm.

Lai pielāgotos dinamiskajām pārmaiņām regulējamās nozarēs, SPRK turpināja darbu pie ekspertu kompetenču stiprināšanas un iestādes iekšējo procesu pilnveidošanas – visi organizācijai svarīgie procesi veiksmīgi nodrošināti attālināti, pilnībā pārejot uz elektronisko dokumentu apriti un lēmumu pieņemšanu attālinātās padomes sēdēs.

Regulators ir ņēmis vērā pētījumu centra SKDS aptaujas rezultātus, izvērtējot gan sabiedrības, gan regulējamo komersantu viedokļus. Kopš 2020.gada regulators piedalās arī “Ilgtspējas indeksā”, kas ļauj pilnveidot darbības principus un uz tiem skatīties plašāk. Ilgtspējas veicināšana regulējamās nozarēs ir SPRK prioritāte, dodot ieguldījumu vides, ekonomisko mērķu īstenošanā un sabiedrības interešu līdzsvarošanā. Tādēļ ilgtspējas aspektus regulators mērķtiecīgi integrē organizācijas stratēģijā un ikdienā. Pērn SPRK saņēma par pakāpi augstāku apbalvojumu – sudraba kategoriju.

Lai arī SPRK kā organizācija ilgtspējas procesā, salīdzinot ar citām iestādēm, vēl ir pusceļā, ir paveikts liels darbs. Piemēram, enerģētikas regulējuma attīstībā veikti divi būtiski Alda Ozola, SPRK priekšsēdētāja 24 grozījumi. Īpaši jāizceļ izmaiņas Sistēmas pieslēguma noteikumos elektroenerģijas sadales sistēmai, kā dēļ lietotājam šis process ir kļuvis vienkāršāks, saprotamāks un īsāks. Ar tikpat būtiskām izmaiņām SPRK virzījās tālāk Inčukalna pazemes gāzes krātuves regulējuma pilnveidošanā, precizējot kārtību, kādā tiek organizētas jaudas izsoles un ieviests izsoļu kalendārs. Šīs izmaiņas pozitīvi ietekmēs sistēmas lietotāju informētību par krātuves jaudas rezervēšanu un izmantošanu, lai varētu savlaicīgi plānot darbības, kā arī uzlabos pārredzamību dabasgāzes uzglabāšanai krātuvē.

Atskatoties uz nozaru attīstību, jāteic, ka 2021.gads energoresursu tirgū gan Latvijā, gan arī Eiropā iezīmējās ar strauju energoresursu cenu pieaugumu, kas jo īpaši bija jūtams uzreiz pēc energoresursu vēsturiski zemāko cenu gada. Energoresursu cenu pieaugums būtiski skāra centralizētās siltumapgādes sistēmas lietotājus. Siltumapgādē gada laikā SPRK apstiprināja rekordlielu regulējamo siltumenerģijas komersantu tarifu skaitu – 54, ko veido pašu noteikto tarifu un pilno tarifu projektu izvērtēšana. Salīdzinot iepriekšējās (2020/2021) un nupat aizvadītās (2021/2022) apkures sezonas noslēguma tarifus, redzam, ka nedaudz vairāk kā pusei siltumenerģijas komersantu tarifi nav mainījušies. Savukārt no tiem komersantiem, kuriem tarifs mainījies, aptuveni trešdaļai tarifu pieaugums nav pārsniedzis 30%, bet desmitajai daļai – tarifs pieaudzis divkārt.

Veicot peļņas normas jeb kapitāla atdeves likmes novērtēšanu regulējamās nozarēs, regulators noteica tās zemākas. Tā rezultātā regulējamo nozaru komersantiem peļņas normas tika apstiprinātas vēsturiski zemākajā līmenī. Tas vairākiem komersantiem 2022.gadā nozīmē tarifā iekļautās peļņas samazinājumu, bet patērētājiem – zemāku kapitāla izmaksu iekļaušanu tarifos.

Jāteic, ka elektronisko sakaru nozarē notikumi risinājās tikpat strauji. SPRK veica vienu no vēsturiski apjomīgākajām analīzēm – par SIA “Tele2” un SIA “BITE Latvija” sadarbību mobilo sakaru frekvenču izmantošanā. Regulatora uzdevums bija pārliecināties, ka abu operatoru sadarbība neapdraud konkurenci elektronisko sakaru tirgū Latvijā. Izvērtējuma rezultātā tapušo lēmumu SPRK vēlāk atcēla, pamatojoties uz SIA “Tele2” un SIA “BITE Latvija” lūgumu. Operatori izvērtējuši citas sadarbības iespējas, kā kopīgi izmantot tīklu bez frekvenču kopīgas izmantošanas.

Nozīmīgs notikums bija arī frekvenču izsoles organizēšana 5G tīkla izvēršanai. Izsoles rezultātā frekvenču lietošanas tiesības ieguva trīs mobilo sakaru operatori, kopējiem izsoles ieņēmumiem sasniedzot 13,273 milj. eiro, kas nonāca valsts budžetā.

Pasta nozarē regulators strādāja pie jaunu prasību noteikšanas konkursa pretendentiem universālā pasta pakalpojuma (UPP) sniegšanā. SPRK uzdevums bija konkursa kārtībā noteikt jauno UPP sniedzēju turpmākajiem pieciem gadiem. Beidzoties SPRK rīkotajam konkursam, par uzvarētāju tika apstiprināta VAS “Latvijas Pasts”. Attiecīgi SPRK turpināja vērtēt VAS “Latvijas Pasts” iesniegto UPP tarifu projektu, kas stājās spēkā 2022.gada 1.janvārī.

Izmaiņas notikušas arī ūdenssaimniecības nozarē, ko būtiski ietekmēja administratīvi teritoriālā reforma. Pašvaldības kopā ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem sāka vērtēt, kā turpmāk sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus – vai veidot vienu pakalpojumu sniedzēju novadā, vai arī pakalpojumu sniegšanu uzticēt vairākiem pakalpojumu sniedzējiem. Lai nodrošinātu nepārprotamus nosacījumus, kāds tarifs jāpiemēro pēc teritoriju apvienošanas, pēc konsultācijām ar ieinteresētajām pusēm SPRK apstiprināja izmaiņas noteikumos.

Atkritumu apsaimniekošanas nozarē regulējuma izmaiņu ietekmē sagaidāmas pārmaiņas vairāku gadu garumā. Piemēram, SPRK būs jāveic būtiskas izmaiņas regulējamā pakalpojuma tarifu aprēķinā un ar to saistītajos normatīvajos aktos, ņemot vērā, ka valsts plāns vidējā termiņā paredz iekonservēt daļu no pašlaik aktīvajām atkritumu krātuvēm, taču lēmumi par to būs jāpieņem pašvaldībām. Jau pērn SPRK sāka izstrādāt vairāku normatīvo aktu grozījumus. Regulators arī apstiprināja vairākus sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu tarifus. Būtiskākās izmaiņas tarifos bija saistītas ar vides prasībām atbilstošu bioloģisko atkritumu pārstrādes tehnoloģiju ieviešanu.

SPRK ir iesaistīta arī dzērienu iepakojuma depozīta sistēmas regulēšanā, kas ir nozīmīgs solis ceļā uz izlietoto dzērienu iepakojumu pārstrādi un atkārtotu izmantošanu, kā arī sakoptāku vidi. 2021.gada sākumā SPRK reģistrēja SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” depozīta sistēmas nodrošināšanas pakalpojuma sniedzēju reģistrā, un dzērienu iepakojuma depozīta sistēma Latvijā sāka darboties 2022.gada 1.februārī. Ņemot vērā SPRK jaunos pienākumus – depozīta sistēmas operatora uzraudzību un depozīta sistēmas dalības maksas pamatotības izvērtēšanu un apstiprināšanu –, SPRK darbu apjoms no 2022.gada būtiski palielināsies.

Neskatoties uz dinamiskajiem notikumiem regulējamās nozarēs un pasaulē, SPRK gads aizvadīts veiksmīgi. Daudz darāmā un izaicinājumu vēl priekšā, bet mūsu vīzija ir skaidra – ikvienam iedzīvotājam un komersantam pieejami sabiedriskie pakalpojumi, kas veicina to labklājību, un pakalpojumu sniedzēji attīstītās efektīvā, ilgtspējīgā un uzticamā tirgū.

Jāpiemin, ka regulators ir ieviesis izmaiņas gada pārskata konceptā, veidojot to lasītājiem saistošāku un uztveramāku. Lai vairotu izpratni par SPRK darbību, katrai regulējamai nozarei sagatavota atsevišķa infografika ar 2021.gada būtiskākajiem datiem salīdzinājumā ar 2020.gadu, savukārt plašāku atskatu sniedz nozaru departamentu direktori, ar ko aicinu iepazīties!

?Lasīt SPRK gada pārskatu 2021.

Cieņā
ALDA OZOLA,
SPRK priekšsēdētāja

SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola ar Saeimas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci tikšanās laikā par gada pārskatu š.g. 13.jūnijā.
© Reinis Inkēns, Saeima.