Noris konsultācija par dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku 

Drukāt
Dabasgāze

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir izstrādājusi jaunu dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikas redakciju un atbilstoši Eiropas Komisijas Regulai, ar ko izveido tīkla kodeksu par harmonizētām gāzes pārvades tarifu struktūrām, uzsākusi tās publisko konsultāciju. Konsultācija norisināsies līdz š.g. 17.februārim.

Spēkā esošā dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika tika apstiprināta 2019.gadā. Grozījumi metodikā jāveic, lai pēc tarifu aprēķināšanas regulējuma pilnveidošanas, varētu atbilstoši jaunajai metodikai noteikt dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifus piemērošanai no 2023.gada 1.oktobra līdz 2025.gada 30.septembrim. 

“Ar izmaiņām metodikā tiek veikta visu enerģijas sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku prasību salāgošana, nodrošinot sistēmas operatoru pielāgošanos energoresursu tirgū iepriekš nepieredzētajai cenu dinamikai. Dabasgāzes pārvades metodikas projektam saskaņā ar Eiropas Komisijas Regulu ir konkrēta konsultāciju procedūra un konsultāciju dokumentā ietveramā informācija. Piemēram, konsultāciju dokumentā jāietver metodikas projektam atbilstošs vienkāršots tarifu aprēķināšanas modelis, kā arī aprēķinātie provizoriskie tarifi, lai gan konkrēts tarifu projekts SPRK vērtēšanai un apstiprināšanai tiks iesniegts tikai pēc jaunās metodikas apstiprināšanas,” skaidro SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola.

SPRK sagatavotajā dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikas projektā paredzētas izmaiņas attiecībā uz regulatīvo un tarifu periodu, izmaksu efektivitātes koeficienta noteikšanu un regulatīvā rēķina saskaņošanu. Proti, metodikas projektā noteikts, ka regulatīvā perioda ilgums ir no diviem līdz pieciem gāzes gadiem. Tarifu perioda ilgums ir viens gāzes gads, bet to var pagarināt. Iesniedzot jaunu tarifu projektu, pārvades sistēmas operatoram jau tarifu projektā jāietver plānotais efektivitātes koeficients nākamajam regulatīvajam periodam. Regulatīvā rēķina atlikums tiks attiecināts uz nākamo tarifu periodu, lai veicinātu sistēmas operatora iespējas operatīvi atgūt izmaksas un izvairīties no straujām tarifu izmaiņām.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas Regulu konsultāciju dokumentā papildu metodikas projektam jāpamato tarifu noteikšanas metodikas izvēle, ieejas–izejas ieņēmumu sadalījums, izmantotie izmaksu faktori, pārvades sistēmu operatoru savstarpējās kompensācijas mehānisma izvēle, kā arī jānorāda provizoriskie sistēmas operatora atļautie ieņēmumi un tarifi. 

Attiecīgi provizoriskā maksa nākamajā regulatīvajā periodā (2023.gada 1.oktobris–2025.gada 30.septembris) par izejas punkta Latvijas dabasgāzes lietotāju apgādei izmantošanu (maksas aprēķināšanas formula nav mainīta) noteikta 3,61 EUR/MWh. Provizoriskais maksas aprēķins veikts, ņemot vērā plānotās sistēmas operatora izmaksu un dabasgāzes pārvades sistēmas jaudas izmantošanas izmaiņas, kā arī paredzētos tarifus dabasgāzes pārvades sistēmas ieejas punktos no citām pārvades sistēmām un izejas punktos uz citām pārvades sistēmām.  

Sākotnēji bija iecerēts, ka metodikas konsultāciju dokumentā būs iespējams norādīt arī jaunos FinEstLat un Lietuvas vienotās sistēmas ieejas tarifus. SPRK jau 2022.gada oktobrī ziņoja, ka FinEstLat un Lietuvas dabasgāzes tirgus apvienošana atlikta, ņemot vērā būtiskās izmaiņas dabasgāzes tirgus darbībā reģionā. Plašāk: https://ieej.lv/4dQup

Ņemot vērā, ka šobrīd izmaiņas FinEstLat darbībā nav paredzētas, tiek pieņemts, ka provizoriskais tarifs ieejas punktos no citām sistēmām saglabātos esošajā apmērā – 142,77 EUR/MWh/gadā. Metodikas projekts noteic, ja ir izveidota vienotā dabasgāzes pārvades ieejas-izejas sistēma, tarifs izejas punktos uz citām sistēmām ir vienāds ar ieejas tarifu. Līdz ar to arī tarifs izejas punktos saglabātos 142,77 EUR/MWh/gadā. 

Vienlaikus jāuzsver, ka šajā konsultāciju dokumentā minētie dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifi nav saistoši Latvijas operatoram un pārvades sistēmas lietotājiem. Proti, tie ir tikai indikatīvs rādītājs. Reāli piemērojamie tarifi tiks aprēķināti un iesniegti, kad būs apstiprināta metodika jaunajā redakcijā. Turklāt pārvades tarifs ir vien neliela daļa no kopējā maksājuma par dabasgāzi (līdz 5%).

Ar konsultāciju dokumentu par  dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikas piemērošanu iespējams iepazīties SPRK tīmekļvietnē sadaļā “Publiskās konsultācijas”. Priekšlikumus un komentārus par metodikas projektu lūdzam iesniegt SPRK līdz 2023.gada 17.februārim, nosūtot tos uz [email protected].

Saskaņā ar Enerģētikas likumu dabasgāzes pārvades sistēmas operators sniedz pārvades pakalpojumu par SPRK noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar SPRK noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku, ja ir saņemta regulatora atļauja. SPRK arī nosaka tarifu aprēķināšanas metodiku un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pienākumu sniegt regulatoram tā pieprasīto informāciju regulatora noteiktajā laikā un kārtībā.

Pirms SPRK kompetencē esošu normatīvo aktu izdošanas, kā arī par tiem SPRK kompetencē esošajiem jautājumiem, par kuriem nepieciešams izzināt attiecīgās regulējamās nozares tirgus dalībnieku viedokli, SPRK veic publiskās konsultācijas. To ietvaros SPRK savā tīmekļvietnē publisko sagatavoto konsultāciju dokumentu un aicina tirgus dalībniekus, kā arī interesentus iesniegt komentārus un priekšlikumus.