No 2024.gada 1.janvāra sadzīves atkritumu poligonā “Križevņiki” būs jauns sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs

Drukāt
Atkritumu apglabāšana

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un apstiprinājusi SIA “ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu sadzīves atkritumu poligonā “Križevņiki” ievestajiem nešķirotajiem sadzīves atkritumiem (NSA), kas stāsies spēkā no 2024.gada 1.janvāra. Salīdzinot ar šobrīd spēkā esošo, jaunais tarifs ir par 3% mazāks jeb 124,76 EUR/t ar dabas resursu nodokli (DRN) (pie DRN likmes 95 EUR/t).

Vienlaikus regulētā pakalpojuma lietotājiem jāņem vērā, ka jaunais tarifs var manīties, jo tiek gatavotas izmaiņas Dabas resursu nodokļa likumā, kuru Saeima plāno skatīt decembra sākumā. To apstiprināšanas gadījumā DRN likme par atkritumu apglabāšanu palielināsies no šobrīd esošajiem 95 EUR/t līdz 110 EUR/t, kas ietekmēs tarifa pieaugumu no 2024.gada 1.janvāra. Paredzams DRN likmju pieaugums arī nākamajos gados.

SPRK apstiprinātais tarifs attieksies uz Latgales (iepriekš Austrumlatgales) atkritumu apsaimniekošanas reģionā radītajiem NSA, kas sadzīves atkritumu poligonā “Križevņiki” tiek nogādāti no Rēzeknes valstspilsētas, Rēzeknes novada un Ludzas novada pašvaldības. Pašlaik atkritumu poligonā “Križevņiki” ievestajiem NSA SIA “ALAAS” piemēro tarifu 128,87 EUR/t (pie DRN likmes 95 EUR/t), kas ir spēkā kopš 2023.gada 10.aprīļa.

Komersants tarifa projektu iesniedza, jo būtiski pieaugušas atkritumu reģenerācijas izmaksas un samazinājusies DRN maksājamā daļa par sadzīves atkritumu apglabāšanu. SIA “ALAAS”, konkursa kārtībā piesaistot ārpakalpojuma sniedzēju, radusi iespēju tālākai reģenerācijai nodot sadzīves atkritumu sagatavošanas apglabāšanai procesā atšķiroto materiālu, kas derīgs no atkritumiem iegūta kurināmā (NAIK) ražošanai. Tā rezultātā būtiski samazināts atkritumu krātuvē apglabājamais atkritumu daudzums, par kuru maksājams DRN. SIA “ALAAS” pašai nav iekārtu NAIK sagatavošanai, tādēļ līdz šim atšķirotais materiāls tika apglabāts atkritumu krātuvē. 

SIA “ALAAS” tarifa projektu SPRK iesniedza š.g. 31.jūlijā. Tarifa projekta izskatīšanas laikā priekšlikumi un ieteikumi ne SPRK, ne SIA “ALAAS” netika saņemti. Izvērtēšanas laikā SPRK lūdza papildu informāciju, ko komersants arī sniedza kopā ar izmaksu skaidrojumiem, pamatojošiem dokumentiem un precizētu tarifa projektu, kas tika virzīts apstiprināšanai. Izvērtējot tarifa projektu, SPRK secināja, ka tarifs ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA “ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma izmaksas.

Tarifa projekta izvērtēšanas gaitā, salīdzinot ar vērtēšanai sākotnēji iesniegtajiem datiem, notikušas papildu izmaiņas, kas ietekmējušas tarifa projekta aprēķinu. Piemēram, precizēti plānotie apsaimniekojamo atkritumu daudzumi, ņemot vērā, ka visās pašvaldībās no 2024.gada 1.janvāra jāuzsāk bioloģiski noārdāmo atkritumu dalīta vākšana, tos nošķirojot no NSA plūsmas. Precizētas arī atkritumu poligona slēgšanas un rekultivācijas izmaksas, degvielas, elektroenerģijas, atkritumu poligona infiltrāta attīrīšanas u.c. izmaksas.

Ar SPRK lēmumu un apstiprinātā tarifa detalizētu aprēķinu iespējams iepazīties SPRK tīmekļvietnē, kur pieejama arī interaktīva vispārēja infografika par SIA “ALAAS” apstiprināto tarifu un interaktīvā tarifu karte, kur var iepazīties ar sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifiem citviet Latvijā. 

Līdz 2035.gadam valsts ir apņēmusies nodrošināt, ka atkritumu poligonos apglabā tikai 10% no valstī radītā sadzīves atkritumu daudzuma. Tā kā NSA ir lielākā sadzīves atkritumu plūsma, ko nogādā atkritumu poligonos, valsts noteikusi ikgadēju DRN likmes pieaugumu, kas jāmaksā par atkritumu apglabāšanu. Līdz ar to tarifs par atkritumu apglabāšanu arvien pieaugs. Tāpēc svarīgi būtiski palielināt dalīti savākto atkritumu apjomu, kurus var uzreiz nogādāt tālākai pārstrādei, nevedot apglabāt uz atkritumu poligonu.

SPRK apstiprina sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu, ko sadzīves atkritumu poligonu apsaimniekotāji piemēro par darbībām, kas ar NSA tiek veiktas pēc to pieņemšanas atkritumu poligonā. SPRK apstiprinātā tarifa izmaksas ir daļa no pašvaldības noteiktās atkritumu apsaimniekošanas maksas, ko par atkritumiem maksā iedzīvotāji. Pārējās atkritumu apsaimniekošanas maksas sastāvdaļas atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un attiecīgajā administratīvajā teritorijā izvēlētais atkritumu apsaimniekotājs, veido izmaksas par darbībām, kas ar nešķirotiem un dalīti vāktiem sadzīves atkritumiem tiek veiktas no atkritumu savākšanas brīža līdz to nogādei uz atkritumu poligonu vai atkritumu turpmākas pārstrādes vietu

SPRK apstiprinātie tarifi ir bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).