No 2023.gada 1.janvāra mainīsies sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs atkritumu poligonā “Ķīvītes”

Drukāt
Atkritumu apglabāšana

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un apstiprinājusi SIA “LIEPĀJAS RAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu sadzīves atkritumu poligonā “Ķīvītes” ievestajiem nešķirotajiem sadzīves atkritumiem (NSA). Salīdzinot ar spēkā esošo, jaunais tarifs ar dabas resursu nodokļa likmi (DRN) no 2023.gada 1.janvāra būs par 21% lielāks jeb 86,90 EUR/t (pie DRN likmes 95 EUR/t).

Jaunais tarifs attieksies uz Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģionā radītajiem NSA, kas atkritumu poligonā “Ķīvītes” tiek nogādāti no Liepājas valstspilsētas, Dienvidkurzemes un Saldus novada, kā arī no Kuldīgas novada Skrundas pilsētas un Nīkrāces, Raņķu, Rudbāržu, Skrundas pagasta.

Pašlaik SIA “LIEPĀJAS RAS” spēkā ir SPRK 2018.gadā apstiprinātais tarifs un 2020.gadā noteikta tarifa piemērošanas kārtība, NSA piemērojot tarifu ar DRN – 66,38 EUR/t (pie DRN likmes 80 EUR/t). 

Tarifa izmaiņas saistītas ar to, ka kopš 2018.gada, kad tika apstiprināts spēkā esošais tarifs, pieaugušas kopējās regulētā pakalpojuma nodrošināšanas izmaksas. Galvenokārt tas ir specializētās transporta tehnikas un iekārtu ekspluatācijas izmaksu pieaugums, ko veicinājis degvielas un citu cenu pieaugums valstī. Pieaugušas arī personāla izmaksas, kā arī proporcija starp atkritumu poligonā apglabāto un pieņemto sadzīves atkritumu daudzumu. Proporcijas pieaugums saistīts ar dalīti vākto atkritumu sistēmas attīstību pašvaldībās un depozīta sistēmas ieviešanu no š.g. 1.februāra. Tā rezultātā NSA sastāvā, kas tiek nogādāti tālākai apsaimniekošanai atkritumu poligonā, ir samazinājies tālākai pārstrādei derīgo, atšķirojamo atkritumu īpatsvars, tādējādi palielinot apglabājamo atkritumu daļu.

Svarīgi atzīmēt, ka no š.g. jūlija SIA “LIEPĀJAS RAS” saimnieciskajā darbībā nepieciešamo enerģiju pilnībā nodrošina ar to siltumenerģiju un elektroenerģiju, kas koģenerācijas stacijā tiek saražota no savāktās atkritumu biogāzes. Elektroenerģijas ražošanas pašizmaksa ir daudz zemāka, salīdzinot ar pašreizējām enerģijas tirgus cenām. Savukārt tā enerģijas daļa, kas nav nepieciešama pašu vajadzībām, tiek realizēta tirgū un pārdota atkritumu poligona teritorijas nomniekiem, tādējādi gūstot ienākumus, ar kuriem tiek samazinātas atkritumu apglabāšanas tarifa izmaksas. 

SIA “LIEPĀJAS RAS” tarifa projektu SPRK iesniedza š.g. 17.augustā. Tarifa projekta izskatīšanas laikā priekšlikumi un ieteikumi ne SPRK, ne SIA “LIEPĀJAS RAS” netika saņemti. SPRK lūdza komersantam papildu informāciju, ko komersants arī sniedza kopā ar izmaksu skaidrojumiem, pamatojošiem dokumentiem un precizētu tarifa projektu, kas tika virzīts apstiprināšanai.

Precizētais tarifa projekts ar DRN (pie DRN likmes 95 EUR/t) ir par 7,21 EUR/t jeb 9% lielāks, salīdzinot ar sākotnēji vērtēšanai iesniegto tarifa projektu. Izmaksas precizētas atbilstoši faktiskajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem un zināmajām izmaiņām no 2023.gada.

Tarifa projektā plānots, ka komersants arī turpmāk izmantos galvenokārt pašu saražoto elektroenerģiju, paredzot, ka 2% no kopējā nepieciešamā elektroenerģijas patēriņa komersants iepirks no ārējiem elektroenerģijas piegādātājiem gadījumos, ja koģenerācijas stacija nedarbosies tehnisku iemeslu dēļ. Siltumenerģiju plānots izmantot atkritumu poligona infrastruktūras apsildei un pārdot nomniekiem. 

Izvērtējot tarifa projektu, SPRK secināja, ka tarifs ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA “LIEPĀJAS RAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma izmaksas.

Ar SPRK lēmumu un apstiprinātā tarifa detalizētu aprēķinu iespējams iepazīties SPRK tīmekļvietnē, kur pieejama arī interaktīva vispārēja infografika par SIA “LIEPĀJAS RAS” apstiprināto tarifu un interaktīvā tarifu karte, kur var iepazīties ar sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifiem citviet Latvijā. 

Līdz 2035.gadam valsts ir uzņēmusies atkritumu poligonos apglabāt tikai 10% no valstī radītā sadzīves atkritumu daudzuma. Tā kā NSA ir lielākā sadzīves atkritumu plūsma, ko nogādā atkritumu poligonos, valsts noteikusi ikgadēju DRN likmes pieaugumu, kas jāmaksā par atkritumu apglabāšanu. Līdz ar to tarifs par atkritumu apglabāšanu arvien pieaugs. Tāpēc svarīgi būtiski palielināt šķiroto atkritumu savākšanas apjomu, lai atkritumi tiktu nogādāti pārstrādei un pēc iespējas mazāk tie būtu jānogādā atkritumu poligonā apglabāšanai.

SPRK apstiprina sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu, ko sadzīves atkritumu poligonu apsaimniekotāji piemēro par darbībām, kas ar NSA tiek veiktas pēc to pieņemšanas atkritumu poligonā. SPRK apstiprinātā tarifa izmaksas ir daļa no pašvaldības noteiktās atkritumu apsaimniekošanas maksas, ko par atkritumiem maksā iedzīvotāji. Pārējās atkritumu apsaimniekošanas maksas sastāvdaļas atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un attiecīgajā administratīvajā teritorijā izvēlētais atkritumu apsaimniekotājs, veido izmaksas par darbībām, kas ar nešķirotiem un dalīti vāktiem sadzīves atkritumiem tiek veiktas no atkritumu savākšanas brīža līdz to nogādei uz atkritumu poligonu vai atkritumu turpmākas pārstrādes vietu. 

SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), norādītie tarifi ir bez PVN.