Būtiskākais atkritumu apglabāšanas jomā Latvijā: šogad un nākamgad

Drukāt
Atkritumu apglabāšana

Atkritumu apglabāšanas jomā būtiskākais notikums šogad bija saistīts ar izmaiņām Atkritumu apsaimniekošanas likumā. Tā rezultātā tika mainīta kārtība kā tiek aprēķināti atkritumu apglabāšanas tarifi – ja iepriekš dabas resursu nodoklis (DRN) par sadzīves atkritumu apglabāšanu netika iekļauts tarifos, bet bija atsevišķa atkritumu apsaimniekošanas maksas sastāvdaļa, tad līdz ar izmaiņām turpmāk tas tiek iekļauts tarifā. Minētās izmaiņas vecināja tarifu kāpumu.  Arī 2019. gadā DRN likme par sadzīves atkritumu apglabāšanu palielināsies, kas nozīmēs tarifu kāpumu.

2018. gada 1. janvārī spēkā stājās grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā (turpmāk – Likums) un viena no izmaiņām, kas attiecas uz regulējamo nozari, saistīta ar to, ka sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķinā tiek ietverts dabas resursu nodoklis (DRN) par sadzīves atkritumu apglabāšanu (pirms izmaiņām Likumā DRN bija atsevišķa nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas sastāvdaļa). Atbilstoši veiktajiem grozījumiem Likumā tika veiktas izmaiņas arī Regulatora izdotajā Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodikā.

Saskaņā ar DRN likumā noteikto 2019. gadā DRN likme par sadzīves atkritumu apglabāšanu palielināsies no 35 EUR/t uz 43 EUR/t, kā rezultātā pieaugs arī sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifi, kas savukārt ietekmēs atkritumu apsaimniekošanas maksas apmēru, kas jāmaksā tiešajiem atkritumu radītājiem.

2018. gadā Regulatorā vērtēšanai bija iesniegti visi sadzīves atkritumu poligonu apsaimniekotāju sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifi. Tarifu iesniegšana bija saistīta gan ar grozījumiem Likumā (stājās spēkā 2017.gada 1.janvārī),[1] gan ar to, ka komersanti, kuri apsaimnieko poligonus, veikuši nozīmīgas investīcijas gan nešķirotu sadzīves atkritumu sagatavošanas apglabāšanai tehnoloģisko iekārtu iegādē,  gan bioloģiski noārdāmo atkritumu tālākas pārstrādes un reģenerācijas tehnoloģisko iekārtu iegādē. Ieviestās atkritumu pārstrādes tehnoloģijas ir būtiski mainījušas atkritumu plūsmas, sekmējušas atkritumu sagatavošanu otrreizējai pārstrādei un reģenerācijai, tādējādi tālākai pārstrādei derīgus materiālus atgriežot atpakaļ ekonomiskajā apritē, kā arī samazinājušas apglabāto atkritumu daudzumu.

2018.gadā no visiem vienpadsmit iesniegtajiem sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu projektiem, Regulators apstiprināja tarifus septiņiem komersantiem. Četriem sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniedzējiem tarifu projektu izvērtēšana turpināsies vēl 2019.gadā.

Nešķiroto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem arī tuvākajos gados būs tendence pieaugt. Tas saistīts gan ar nepieciešamību sasniegt vides aizsardzības prasības, samazinot apglabāto atkritumu apjomu, gan ar DRN likmes pieaugumu, kuras mērķis ir panākt, lai atkritumu radītāji šķirotu atkritumus to izcelsmes vietā. Līdz ar to līdz atkritumu poligonam nonāktu pēc iespējas mazāks nešķirotu sadzīves atkritumu daudzums. Attiecībā uz sadzīves atkritumu apsaimniekošanu atkritumu poligonos, ES direktīva[2] nosaka, ka līdz 2020. gadam jānodrošina, ka atkritumu poligonos tiek apglabāti tikai 35% no 1995. gadā apglabātā bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzuma. Savukārt atbilstoši vēl citiem Eiropas mēroga normatīvajos aktos[3] sasniedzamajiem mērķiem, līdz 2025. gadam vismaz 55% mājsaimniecību un uzņēmumu radīto sadzīves atkritumu būtu jāpārstrādā. Lai sasniegtu minētajās direktīvās noteikto mērķu izpildi, valsts veidotā atkritumu apsaimniekošanas politika paredz dalīti vākto atkritumu sistēmas ieviešanas prioritāti. Lielākais sasniedzamais izaicinājums atkritumu poligonu apsaimniekotājus sagaida 2035. gadā, kad sadzīves atkritumu poligonos drīkstēs apglabāt ne vairāk kā 10% no kopējā radītā sadzīves atkritumu apjoma. 

Regulators sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē regulē vienīgi sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos. Lai sniegtu sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir jābūt reģistrētam sadzīves atkritumu apglabāšanas atkritumu poligonos pakalpojuma sniedzēju reģistrā un nepieciešams Regulatora apstiprināts sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs. Citas ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu organizēšanu un uzraudzību saistītās darbības ir pašvaldību kompetencē.


[1] kas noteica, ka sadzīves atkritumu poligonu apsaimniekotājiem jāsagatavo un ne vēlāk kā līdz 2017.gada 31.decembrim jāiesniedz izskatīšanai Regulatorā jauns tarifa projekts

[2] 1999/31/EK “Par atkritumu poligoniem”

[3] ES direktīva 2008/98/EK “Par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu” un 2018.gada aprīļa dokumentam “ES aprites ekonomikas noteikumi”