BEREC publicē vadlīnijas par elektronisko sakaru pakalpojumiem Iekšējā Eiropas tirgū

Drukāt
Elektroniskie sakari

No 2019. gada 15. maija pakalpojumu sniedzējs piemēros mazumtirdzniecības cenu (izņemot PVN) par regulēta elektronisko sakaru pakalpojuma izmantošanu iekšējā Eiropas tirgū, kas nedrīkstēs pārsniegt EUR 0,19 par zvana minūti un EUR 0,06 par īsziņu. Līdz šim šāds regulējums nepastāvēja un operatoriem bija tiesības piemērot maksu par starptautiskajiem zvaniem uz ārzemēm, pēc saviem ieskatiem.

Jaunie noteikumi par mazumtirdzniecības cenas griestu noteikšanu, izmantojot regulētu elektronisko sakaru pakalpojumu (zvani uz fiksēto un mobilo tīklu un īsziņas) ir ieviesta saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) 2015/2120 Regulas grozījumiem. Lai nodrošinātu harmonizētu Regulas piemērošanu ES dalībvalstīs, BEREC ir publicējis vadlīnijas, balstoties uz Nacionālo regulatīvo iestāžu kritērijiem, kurus BEREC ņēmis vērā, izstrādājot vadlīnijas. BEREC vadlīnijas ietver vispārīgus nosacījumus (regulēšanas ietvars, alternatīvie tarifi, maksas iekasēšanas intervāli u.c.), kā arī specifiskus nosacījumus, kas paredz BEREC noteikt procedūru un parametrus piekļuvei šiem noteikumiem.

Regulas ietvars

Regula attiecas uz ES iekšējiem sakaru pakalpojumiem, ko piedāvā patērētājiem. Ņemot vērā Regulas ģeogrāfisko tvērumu, Regula attiecas uz ES dalībvalstīm, tai skaitā attālākiem reģioniem, kas ir daļa no ES Vienotā tirgus. Regulas prasības tiks piemērotas arī Norvēģijā, Islandē un Lihtenšteinā tiklīdz tās tiks iekļautas Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) nolīgumā.

Maksas iekasēšanas intervāli

Regula neparedz ierobežot operatorus, piemērojot norēķinus par sekundi. Vienlaikus, ņemot vērā, ka Regula noteic maksas griestus par zvana minūti, Regula paredz iespēju piemērot laika intervālu, par kuru maksa tiek iekasēta, kas nepārsniedz 60 sekundes.

Alternatīvie tarifi

Pakalpojumu sniedzēji papildus regulētajam tarifam var piedāvāt alternatīvus tarifus, kas attiecas uz ārpus EEZ, t.i., trešām valstīm, tostarp ES iekšējiem sakariem, kuros ES iekšējo sakaru cenas var pārsniegt maksimālo robežu. Patērētājiem vajadzētu būt iespējai apzināti izvēlēties šādus tarifus.

Maksa – citās valūtās

Cenas tiek noteiktas EUR. Ja cena tiek pārrēķināta uz citu valūtu, kas nav EUR, operatoram nepieciešams izmanot metodi pārrēķina veikšanai, kas noteikta Regulā.

Ilgtspējība / Atkāpšanās no Regulas prasībām

Gadījumos, kad operatori vēlas atkāpties no Regulas noteikumiem, BEREC uzskata, ka atkāpes novērtējums jāveic divos posmos: Nacionālajai Regulatīvajai iestādei jāsāk ar salīdzinošās novērtēšanas analīzi, un attiecīgi pēc tam tās uzdevums ir novērtēt ietekmi uz iekšzemes cenu noteikšanas modeli. Šiem diviem nosacījumiem ir jābūt secīgiem un kumulatīviem. Atsaucoties uz salīdzinošās metodes analīzi, BEREC ir atrunājis salīdzināšanas metodi BEREC vadlīnijās, kas tiek pielāgota katru gadu, ņemot vērā no operatoriem saņemtos datus.

Nacionālo regulatīvo iestāžu pārraudzība

Lai nodrošinātu, ka salīdzināmie dati balstās uz vienādiem rādītājiem, lai pārraudzītu elektronisko sakaru pakalpojumu tirgu un sagatavotu BEREC salīdzināšanas metodi regulētu elektronisko sakaru pakalpojumam Iekšējā Eiropas tirgū, BEREC ir izstrādājis paraugu, ko Nacionālās regulatīvās iestādes var izmantot, lai apkopotu datus par regulētu elektronisko sakaru pakalpojumu no publiskā fiksētā telefonu tīkla un mobilo sakaru operatoriem. BEREC uzdevums ir apkopot datus un publicēt ziņojumu par saviem secinājumiem katru gadu.

BEREC sagatavojis arī video, sniedzot skaidrojumu par Regulas prasībām un vadlīniju nozīmi. 

Informāciju sagatavoja oriģinālvalodā (angļu valodā) BEREC, tulkojumu nodrošina Regulators. Preses relīze oriģinālvalodā.