Apstiprināti noteikumi, pēc kuriem AS “Sadales tīkls” izstrādās attīstības 10 gadu plānu

Drukāt
Elektroenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir apstiprinājusi noteikumus atbilstoši, kuriem elektroenerģijas sadales sistēmas operatoram AS “Sadales tīkls” būs jāizstrādā attīstības 10 gadu plānu.

Saskaņā ar noteikumiem AS “Sadales tīkls” plānā būs ietverta informācija par inovācijām, plānotajām investīcijām un finanšu ieguldījumiem, kas tiek īstenoti un plānoti. Plānā iekļaujamā informācija ietver augstas detalizācijas pakāpi turpmākajiem diviem gadiem par AS “Sadales tīkls” infrastruktūras projektiem. Papildus uzmanība tiks vērsta arī uz programmām 10 gadu griezumā, kas tiek īstenotas sadales tīklā, lai nodrošinātu drošu pakalpojumu sniegšanu.

“Elektroenerģijas tirgus likuma grozījumi atspoguļo plašāku tendenci Eiropas Savienībā, kur arī sadales sistēmas operatoru uzraudzībā lielāks uzsvars tiek likts uz ilgtermiņa izmaksu optimizāciju un mērķtiecīgām inovācijām. Tieši tāpēc arī Noteikumos papildus investīciju uzraudzībai esam likuši lielu uzsvaru uz esošās infrastruktūras novērtējumu un konkrētiem vajadzībās pamatotiem ilgtermiņa mērķiem,” skaidro Enerģētikas departamenta direktore Līga Kurevska.

Izstrādājot noteikumus SPRK ir ņēmusi vērā, tostarp AS “Sadales tīkls” darbu plānošanā paredzētos procesus, ko plānots veikt ilgtermiņā, piesaistot papildu finanšu līdzekļus, gan īstermiņā, piemēram, veicot tīklu atjaunošanas darbus.

Būtiskākās izmaiņas, kas atšķiras starp konsultācijā izsludināto noteikumu projektu un apstiprināto, ir saistīts ar datu un informācijas detalizācijas pakāpi, kas iesniedzami AS “Sadales tīkls” par plānotajiem investīciju projektiem.

Līdz šā gada 31. oktobrim AS “Sadales tīkls” ir pienākums iesniegt SPRK izvērtēšanai komersanta izvirzītos attīstības mērķus sadales sistēmas operatora objektu attīstībai. Savukārt pirmo reizi sadales sistēmas operatora plāns ir iesniedzams SPRK apstiprināšanai līdz 2021. gada 1. aprīlim, par ko SPRK rīkos uzklausīšanas sanāksmi, aicinot iesaistītās puses izteikt viedokli.

Publiskās konsultācijas laikā kopumā saņemti 10 priekšlikumi no trijām ieinteresētajām pusēm, tostarp AS “Sadales tīkls”. No tiem seši tika pilnībā vai daļēji ņemti vērā, savukārt viens netika ņemts vērā un pārējiem trijiem – sniegti SPRK skaidrojumi.