Tarifi

Print

Korektai informācijas attēlošanai lūdzam izmantot jaunākās pārlūku versijas pārlūkiem Chrome, Safari, Firefox vai Edge

Korektai informācijas attēlošanai lūdzam izmantot jaunākās pārlūku versijas pārlūkiem Chrome, Safari, Firefox vai Edge

 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs aprēķina saskaņā ar Regulatora padomes lēmumu Nr.1/2 ''Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un Regulatora padomes lēmumu Nr.1/12 "Kapitāla izmaksu uzskaites un aprēķināšanas metodika".

Tarifu projektu komersants sagatavo pēc savas iniciatīvas vai pēc Regulatora pieprasījuma. Aprēķināto tarifu projektu komersants iesniedz Regulatorā kopā ar tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu, ievērojot Regulatora padomes lēmumu Nr.1/12 ''Noteikumi par tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu”.

Par tarifa projekta aprēķinu pamatojošiem dokumentiem tiek atzīti:

 • tarifu projekta izmaksas pamatojošie dokumenti (vai to kopijas) var būt pakalpojuma sniedzēja uzskaites sistēmā izmantoti grāmatvedības attaisnojuma dokumenti, līgumi, rēķini, tāmes, valdes lēmumi un citi dokumenti, kas tieši norāda uz konkrētās izmaksu pozīcijas lielumu;

 • ja izmaksu pozīcija noteikta kā prognoze par periodu, par kuru pamatojošu dokumentu nav iespējams sagatavot, izmaksu pamatojumam pakalpojumu sniedzējs var izmantot līdzīgu darījumu pamatojošos dokumentus par iepriekšējo periodu, skaidrojot iespējamās apjomu un cenu izmaiņas, kā arī ar aptaujām, piedāvājumiem un iepirkumu procedūrām saistītus dokumentus;

 • rādītājus par pakalpojumiem, kurus pakalpojumu sniedzējs vēl nesniedz vai kuru sniegšanu plāno būtiski paplašināt, pakalpojumu sniedzējs pamato ar biznesa plānā vai plānotās darbības aprakstā ietvertiem novērtējumiem, aprēķiniem un prognozēm;

 • ja pakalpojumu sniedzējs sniedz vairākus pakalpojumus, tarifu projekta izvērtēšanai nepieciešams izmaksu attiecināšanas modeļa apraksts vai grāmatvedības politikas apraksts ar detalizētu skaidrojumu par izmaksu nodalīšanu.

 

Tarifi nosakāmi tādā apmērā, lai lietotāju veiktie tarifu maksājumi segtu ekonomiski pamatotas sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti. Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, piemēram, tarifu aprēķinam izmantoto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma rādītāji, spēkā esošā tarifa aprēķinā iekļautās izmaksas, rentabilitāte u.c., Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un pieprasīt, lai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs noteiktā termiņā iesniedz jaunu tarifu projektu kopā ar tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu.

Lai palīdzētu sagatavot ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, Regulators ir izstrādājis informatīvu materiālu - ''Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta izstrāde", kurā sniegts skaidrojums par izmaksām, kas iekļaujamas tarifu projekta aprēķinā, norādes par pamatojošajiem dokumentiem, kurus nepieciešams iesniegt kopā ar tarifu projektu, kā arī cita noderīga informācija.

!!! Uzsākot ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta sagatavošanu, lai saņemtu atbildes uz interesējošajiem vai neskaidrajiem jautājumiem, aicinām sazināties ar Ūdenssaimniecības nodaļas vadītāju Daci Čodari-Plaudi - tālr.: 66222344; e-pasts: [email protected].

Iesniedzamās formas

Tarifa projekta aprēķins jāiesniedz atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikas 1. un 2.pielikumā (aprēķinot ar kapitāla atdevi - 4.pielikumā) norādītajām formām. 

Lai atvieglotu tarifu projektu aprēķināšanu ir sagatavotas MS Excel datnes, kur pie katras tarifu projektu izmaksu pozīcijas ir pievienoti skaidrojumi par iekļautajām izmaksām un iesniedzamajiem pamatojošiem dokumentiem.

Kopā ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzējs iesniedz Paziņojumu par tarifa projektu (Regulatora padomes lēmums Nr.1/40 "Noteikumi par iepazīšanos ar tarifa projektu") Paziņojums par tarifu projektu.

Regulators izvērtē sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegto tarifu projektu un tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu 90 dienu laikā pēc tā saņemšanas. Ja Regulators konstatē, ka tarifu projekts ir aprēķināts nepareizi vai tarifus veidojošās izmaksas ir nepamatotas, Regulators 10 darba dienu laikā var uzdot sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam veikt tarifu projekta pārrēķinu vai noraidīt tarifu projektu. Regulators ir tiesīgs pieprasīt papildu informāciju vai dokumentus, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iesniegtajā tarifu projektā un tarifus veidojošo izmaksu pamatojuma dokumentos nav pietiekamu ziņu objektīvai tarifu projekta izvērtēšanai. Regulatora pieprasīto papildu informāciju vai dokumentus sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs iesniedz Regulatora noteiktā termiņā, kas nevar būt īsāks par 10 dienām. Tarifu projekta pārrēķina laiku un Regulatora pieprasītās papildu informācijas vai dokumentu sagatavošanas laiku neieskaita tarifu projekta izvērtēšanas termiņā.

Regulators izvērtēto tarifu projektu apstiprina vai noraida 30 dienu laikā pēc tā izskatīšanas. Lēmumu, ar kuru noteikts tarifs, Regulators 10 dienu laikā pēc tā pieņemšanas publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās tīmekļvietnē.

Apstiprinātie tarifi stājas spēkā ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Informācija par Regulatorā iesniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifu projektiem, kuri patlaban tiek izvērtēti pieejama šeit.  

 

Pašnoteiktos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs (Komersants) aprēķina saskaņā ar Regulatora padomes lēmumu Nr.1/2 ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” (Metodika).

Komersants var pats noteikt tarifus, ja ir mainījusies:

 • maksa par elektroenerģiju;

 • tarifs vai maksa, atbilstoši kurai Komersants iepērk ūdeni no cita komersanta;

 • tarifs vai maksa, atbilstoši kurai Komersants norēķinās par novadītajiem notekūdeņiem, ja tos novada cita komersanta centralizētajā kanalizācijas sistēmā.

Pienākums noteikt tarifus – ja faktiskā elektroenerģijas cena ir zemāka nekā atbilstošā cena piemērotajos tarifos un ja prognozētās cenas izmaiņas rada tarifu samazinājumu vairāk par 10%, kā arī, ja mainījies tarifs vai maksa atbilstoši, kurai Komersants norēķinās par iepirkto ūdeni un novadītajiem notekūdeņiem, un izmaiņas rada tarifa samazinājumu vairāk par 10%.
Aprēķinot pašnoteiktos tarifus, Komersants var izmainīt tikai:

 • elektroenerģijas izmaksas pozīcijā “Elektroenerģijas, kurināmā, siltumenerģijas, gāzes izmaksas”;

 • izmaksas pozīcijā “Iepirktā ūdens izmaksas, ja pakalpojumu nodrošināšanai Komersants iepērk ūdeni no cita komersanta”;

 • izmaksas pozīcijā “Attīrīšanai novadīto notekūdeņu izmaksas, ja Komersants novada savāktos notekūdeņus cita komersanta centralizētajā kanalizācijas sistēmā”;

 • izmaksas pozīcijā “Ūdens zudumu izmaksas” jo tās mainās līdzi atbilstoši aprēķinātajam ūdens ražošanas tarifam.


Lai noteiktu skaidrus nosacījumus attiecībā uz elektroenerģijas cenas prognozēm, Regulators ir izdevis elektroenerģijas cenas prognozēšanas vadlīnijas ūdenssaimniecības nozarē. Ar minētajām vadlīnijām, kā arī ar elektroenerģijas cenas prognozes aprēķina formu var iepazīties šeit (apakšsadaļā: AKTUĀLI - elektroenerģijas cenas prognozēšana ūdenssaimniecības nozarē).

Pašnoteikto tarifu izvērtēšanas process

 • Komersants ne vēlāk kā 30 dienas pirms pašnoteikto tarifu spēkā stāšanās dienas publicē tos oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās tīmekļvietnē un publicē savā tīmekļvietnē, ja tāda ir;

 • Vienlaikus iesniedz Regulatoram pamatojumu jaunajiem tarifiem;

 • Regulators 21 dienas laikā izvērtē iesniegto tarifu atbilstību Metodikai un iesniegto tarifu pamatojumu;

 • Ja Regulators 21 dienas laikā pēc pašnoteikto tarifu un pamatojuma saņemšanas nav pieņēmis lēmumu par pašnoteikto tarifu atsaukšanu, pašnoteiktie tarifi stājas spēkā Komersanta noteiktajā laikā, bet ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, neieskaitot publicēšanas dienu;

 • Komersanta publikācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” ir pietiekama pašnoteikto tarifu piemērošanai (Regulatora noklusējuma saskaņojums).

Noklusējuma saskaņojums nozīmē, ka Regulators pieņems lēmumu, izdodot administratīvu aktu tikai noraidoša lēmuma gadījumā. Informāciju par aktuālajiem piemērojamiem tarifiem Regulators ievietos Regulatora tīmekļvietnē.

Svarīgi pievērst uzmanību!
Oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicējamā paziņojuma forma pašnoteikto tarifu gadījumā atšķiras no publicējamā paziņojuma formas pilnā tarifa projekta gadījumā. Publikāciju formas pieejamas Regulatora lēmumā “Noteikumi par iepazīšanos ar tarifu projektu”.

Pašnoteikto tarifa aprēķins jāiesniedz saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikas 6.1 apaksadaļā "Komersanta pašnoteikto tarifu aprēķināšana un noteikšana" noteikto.

Lai atvieglotu pašnoteikto tarifu aprēķināšanu ir sagatavotas MS Excel datnes. 

Tarifu projekta izvērtēšanas laikā Regulators pēc nepieciešamības organizē uzklausīšanas sanāksmes

Ņemot vērā, ka informācija par Regulatoram iesniegtajiem tarifu projektiem ir publiski pieejama Regulatora, komersantu un attiecīgo pašvaldību mājaslapās un oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī iepazīties ar vispārpieejamo informāciju, sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus lietotājs var klātienē, rakstveidā un elektroniski gan pie komersanta, gan Regulatora, uzklausīšanas sanāksmes par iesniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektiem netiek rīkotas.

Ikviens lietotājs var iepazīties ar iesniegto tarifu projektu kopsavilkumiem un sniegt konstruktīvus priekšlikumus un ieteikumus Regulatoram ([email protected], 67097200) un pakalpojuma sniedzējam.

 

Iesniedzot ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

 • sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs iesniedz paziņojumu par tarifu projektu saskaņā ar Regulatora padomes lēmuma Nr.1/40 ''Noteikumi par iepazīšanos ar tarifu projektu” 1.pielikumu "Paziņojums par tarifu projektu" un 10 dienu laikā pēc projekta iesniegšanas Regulatoram publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un savā tīmekļvietnē, ja tāda ir, kā arī nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās tīmekļvietnē.

Iesniedzot pašnoteikto tarifu aprēķinu

 • sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs iesniedzot Regulatoram pašnoteikto tarifu aprēķinu, publicē paziņojumu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”;

 • paziņojums par noteikto tarifu publicējams saskaņā ar Regulatora padomes lēmuma Nr.1/40 ''Noteikumi par iepazīšanos ar tarifu projektu” 2.pielikumu “Paziņojums par noteikto tarifu" ne vēlāk kā 30 dienas pirms pašnoteikto tarifu spēkā stāšanās dienas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, nosūtāms attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās tīmekļvietnē un publicējams savā tīmekļvietnē, ja tāda ir;

 • pašnoteiktie tarifi stājas spēkā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajā laikā, bet ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, neieskaitot publicēšanas dienu;

Vērst uzmanību!!!
Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicētajā paziņojumā par noteikto tarifu ir kļūda (kļūdaini publicēts tarifa apmērs vai spēkā stāšanās datums), paziņojums ir atsaucams un publicējams no jauna.

Regulators ir izstrādājis vadlīnijas elektroenerģijas cenas prognozēšanai ūdenssaimniecības nozarē (Vadlīnijas), kuras elektroenerģijas cenas prognozes aprēķinam izmanto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji (komersanti), kuri par elektroenerģiju norēķinās atbilstoši biržas cenai.

Vadlīnijas ir vērstas uz izmaksu ekonomiskās pamatotības sasniegšanu, nodrošinot skaidru un vienotu pieeju regulējamu sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju tarifu projektu vai pašnoteikto tarifu aprēķinos izmantotās prognozētās elektroenerģijas cenas noteikšanā.

Ar Vadlīnijam aicinām iepazīties šeit.

Piedāvājam izmantot arī Regulatora sagatavoto Excel veidni elektroenerģijas cenas prognozēšanai

Plašāk par energoenerģijas cenas veidošanos lasīt šeit.