Tarifi

Print

Dabasgāzes apgādes pakalpojumu tarifu noteikšanā Regulators ievēro likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteikto pamatprincipu: tarifi nosakāmi tādā apmērā, lai lietotāju veiktie tarifu maksājumi segtu ekonomiski pamatotas pakalpojuma sniegšanas izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti. Tarifa projektā iekļauj tikai tās izmaksas, kas attiecas uz konkrētā pakalpojuma sniegšanu un ir ekonomiski pamatotas. Iesniedzot tarifu projektus izskatīšanai Regulatorā, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam jāiesniedz tarifa projektu veidojošo izmaksu pamatojums un to apliecinoša dokumentācija, kā arī tarifu izvērtēšanas gaitā jānodrošina cita papildu informācija, ko pieprasa Regulators.

Regulators nosaka dabasgāzes pārvades, uzglabāšanas, sadales pakalpojumu aprēķināšanas metodiku un atbilstoši tām nosaka dabasgāzes tarifus.

 

Dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma diferencētie tarifi. Tarifi spēkā no 2023.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.decembrim: skatīt šeit

Tarifi spēkā no 2024.gada 1.janvāra: skatīt šeit

 

Atbilstoši Regulatora lēmumam Nr.26 "Par 2008.gada 24.jūlija lēmuma Nr.247 "Par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" dabasgāzes apgādes tarifiem" piemērošanu" dabasgāzes pārvades sistēmas un uzglabāšanas pakalpojuma tarifu pārrēķināšanai no normālkubikmetriem (nm3) uz enerģijas vienībām (kWh) tiek piemērots koeficients - 11,312 (kWh/nm3), bet dabasgāzes sadales pakalpojumu un dabasgāzes diferencēto tirdzniecības gala tarifu pārrēķināšanai no normālkubikmetriem (nm3) uz enerģijas vienībām (kWh) tiek piemērots koeficients 10,538 (kWh/nm3).

No 2023.gada 1.maija dabasgāzes tirgus mājsaimniecībām ir pilnībā atvērts. Līdz ar to AS “Latvijas Gāze” regulētais tarifs mājsaimniecībām (saistītajiem lietotājiem) vairs nepastāv. Atvērtā tirgū dabasgāzes cenu, savstarpēji konkurējot, piedāvā dabasgāzes tirgotāji. Lietotājam ar tirgotāju savstarpējā līgumā ir iespējams vienoties par dabasgāzes cenu. Normatīvie akti neparedz ierobežojumus attiecībā uz dabasgāzes cenas, kas balstīta uz savstarpējas vienošanās pamata, noteikšanu, līdz ar ko Regulators nav deleģēts nedz regulēt dabasgāzes cenu, nedz noteikt tās griestus. 


Vienlaikus mājsaimniecības, kas pēc tirgus atvēršanas nav noslēgušas dabasgāzes tirdzniecības līgumu ar kādu no tirgotājiem, dabasgāzi turpina saņemt no AS “Latvijas Gāze” par universālā pakalpojuma cenu.  Plašāka informācija Regulatora sagatavotajos interaktīvajos materiālos: Padomi dabasgāzes tirgus cenas izvērtēšanai un Dabasgāzes lietotāja rokasgrāmata.
Plašāk ar dabasgāzes cenas izvērtēšanu energoietilpīgiem patērētājiem aicinām iepazīties Regulatora sagatavotajā infografikā.

Līdz 2023.gada 30.aprīlim pastāvēja dabasgāzes cena saistītajiem lietotājiem, kas tika noteikta atkarībā no saistītā lietotāja dabasgāzes patēriņa apjoma gadā, kurā iekļāva:

 

  • sistēmas pakalpojumu komponenti, ko nosaka, summējot ar Regulatora 2008.gada 24.jūlija lēmumu Nr.247 apstiprinātajos AS "Latvijas Gāze" dabasgāzes diferencētajos tirdzniecības gala tarifos iekļauto pārvades sistēmas pakalpojuma komponenti un dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojumu komponenti;

  • ar Regulatora 2008.gada 24.jūlija lēmumu Nr.247 apstiprināto tirdzniecības pakalpojuma tarifu attiecīgam dabasgāzes patēriņa apjomam gadā;

  • dabasgāzes tirdzniecības cenu;

  • maksu par dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumu atbilstoši spēkā esošajiem dabasgāzes diferencētajiem sadales sistēmas pakalpojuma tarifiem.

Ikvienai mājsaimniecībai, kura dabasgāzi turpina saņemt no AS “Latvijas Gāze” par universālā pakalpojuma cenu,  joprojām ir iespēja izvēlēties jebkuru dabasgāzes tirgotāju, kas piedāvā pakalpojumu mājsaimniecībām, un noslēgt dabasgāzes tirdzniecības līgumu. Universālais pakalpojums neparedz līguma izbeigšanas gadījumā lietotājam piemērot soda sankcijas par tā izbeigšanu.


Bez universālā pakalpojuma, kam jābūt ikviena dabasgāzes tirgotāja piedāvājumā, dabasgāzes tirgotāji piedāvā arī cita veida pakalpojumus (dabasgāzes tirdzniecības līgumus), kur var būt paredzēta maksa par līguma pirmstermiņa izbeigšanu (līgumsods). Tādēļ, pirms slēgt līgumu, rūpīgi jāizvērtē visi līguma nosacījumi.


Ikviens lietotājs var mainīt dabasgāzes tirgotāju katru mēnesi. Ja jaunais dabasgāzes tirdzniecības līgums tiek noslēgts līdz esošā mēneša 15.datumam, dabasgāzes piegādi jaunais tirgotājs sniegs jau ar nākamā mēneša 1.datumu. Piemēram, ja līdz š.g. 15.novembrim lietotājs noslēdz jaunu dabasgāzes tirdzniecības līgumu, tad ar 1.decembri dabasgāzes piegādi nodrošina lietotāja izvēlētais jaunais tirgotājs.
 

Dabasgāzes tirgotājs mājsaimniecības lietotājam piedāvā universālo pakalpojumu attiecīgajam tirdzniecības periodam par universālā pakalpojuma cenu, kas ietver dabasgāzes cenu, kas tās noteikšanas brīdī nepārsniedz uz mājsaimniecības lietotāju attiecināmo pēdējās garantētās piegādes cenu. Dabasgāzes tirgotājs universālā pakalpojuma cenā papildus dabasgāzes cenai var iekļaut maksu par tirdzniecības pakalpojumu, maksu par uzglabāšanas sistēmas pakalpojumiem un maksu par pārvades sistēmas pakalpojumiem, izņemot maksu par pārvades sistēmas pakalpojumu izejas punktā Latvijas lietotāju apgādei.

Pēdējās garantētās piegādes pakalpojums ir dabasgāzes pagaidu piegāde ne ilgāk kā 6 mēnešus:

  • lietotājam, ja tam ir spēkā esošs dabasgāzes tirdzniecības līgums ar tirgotāju, kurš izbeidzis dabasgāzes tirdzniecību,

  • gazificētā objekta īpašniekam, ja dabasgāze gazificētajā objektā tiek lietota bez spēkā esoša dabasgāzes tirdzniecības līguma un lietotājs vai gazificētā objekta īpašnieks nav nodrošinājis iespēju AS “Gaso” pārtraukt dabasgāzes padevi gazificētajā objektā.


Pēdējās garantētās piegādes pakalpojumu mājsaimniecībām nodrošina AS “Latvijas Gāze”, savukārt dabasgāzes lietotājiem, izņemot mājsaimniecības – SIA “Enefit”. Saskaņā ar Ministru kabineta izdotajiem noteikumiem Nr.78 “Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi” pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma sniedzējam ir pienākums publicēt savā tīmekļvietnē norēķinu periodā piemērojamo pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma cenu 21 dienu pirms attiecīgā norēķinu perioda sākuma.


Pēdējās garantētās piegādes cena mājsaimniecībām ir publicēta AS “Latvijas Gāze” tīmekļvietnē, savukārt pēdējās garantētās piegādes cena dabasgāzes lietotājiem, izņemot mājsaimniecības, publicēta SIA “Enefit” tīmekļvietnē.


 infographic.jpg Pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma cenai papildus tiek piemērota maksa par dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumu un pārvades sistēmas pakalpojumu izejas punktā Latvijas lietotāju apgādei, kā arī dabasgāzes akcīzes un pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.