Regulatoram iesniedzamā informācija

Drukāt

Elektronisko sakaru komersantam ir pienākums informēt Regulatoru par savu darbību elektronisko sakaru nozarē, iesniedzot Regulatoram nepieciešamo informāciju Regulatora noteiktajā laikā un kārtībā. Regulāri iesniedzamās informācijas apjoms un termiņi noteikti šādos normatīvajos aktos:

izsaukums_0.pngElektronisko sakaru komersants informāciju iesniedz Regulatoram elektroniskā veidā, izmantojot Regulatora pārziņā esošu Komersanta informācijas ievades un apstrādes sistēmu – IIAS.
Info_icon_1.png Informāciju par reģistrēšanos IIAS un par IIAS sniegtajām iespējām var uzzināt sadaļā IIAS.

Elektronisko sakaru komersants informāciju par aprēķināto valsts nodevu Regulatoram iesniedz Informācijas iesniegšanas vispārīgajos noteikumos noteiktajā kārtībā:

  1. pirmajā darbības kalendārajā gadā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc komersanta reģistrācijas paziņojuma nosūtīšanas, iesniedz Regulatoram informāciju par aprēķināto valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu kalendārajā gadā, norādot plānoto neto apgrozījumu darbības pirmajā kalendārajā gadā;
  2. otrajā darbības kalendārajā gadā:
    - līdz attiecīgā kalendārā gada 30.janvārim iesniedz informāciju par aprēķināto valsts nodevu attiecīgajam kalendārajam gadam, norādot faktisko neto apgrozījumu darbības pirmajā kalendārajā gadā;
    - līdz attiecīgā kalendārā gada 15.jūlijam par aprēķināto valsts nodevu nākamajam kalendārajam gadam, norādot faktisko neto apgrozījumu aizpagājušajā kalendārajā gadā, kā arī, ja nepieciešams, precizētu informāciju par aprēķināto valsts nodevu pirmajā un otrajā darbības kalendārajā gadā;
  3. trešajā un turpmākajos darbības kalendārajos gados – līdz attiecīgā kalendārā gada 15.jūlijam par aprēķināto valsts nodevu nākamajam kalendārajam gadam, norādot faktisko neto apgrozījumu aizpagājušajā kalendārajā gadā.

Form_1.png Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu aprēķina veidlapa

Saskaņā ar Noteikumiem par elektronisko sakaru komersantu reģistrēšanu un elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu sarakstu elektronisko sakaru komersants iesniedz informāciju par aktuālajiem sniegtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem un pakalpojumu sniegšanai izmantotajiem elektronisko sakaru tīkliem šādos gadījumos:

  • uzsākot elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu;
  • pārtraucot sniegt kādu no elektronisko sakaru pakalpojumiem;
  • pēc Regulatora pieprasījuma tā noteiktajā termiņā.

Form_1.png Informācijas par sniegtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem un pakalpojumu sniegšanai izmantotajiem elektronisko sakaru tīkliem veidlapa

Tirgus analīzei nepieciešamā informācija

Tirgus analīzes veikšanai regulators pieprasa detalizētu informāciju no elektronisko sakaru komersantiem, kuri sniedz pakalpojumus katrā konkrētajā analizējamajā tirgū. Komersantiem, kuru attiecīgā sniegtā elektronisko sakaru pakalpojuma īpatsvars ir vairāk kā 95% no attiecīgā elektronisko sakaru pakalpojuma sniegšanas kopējiem ieņēmumiem, Regulators nosūta tās Noteikumu par tirgus analīzei nepieciešamās informācijas apjomu un iesniegšanas kārtību 2.pielikuma veidlapas, kuras attiecas uz šo elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu.
Form_1.png Tirgus analīzes 2.pielikuma veidlapas

Informācija par piešķirto radiofrekvenču spektra joslu lietošanas tiesību izmantošanu

Elektronisko sakaru komersants, kam piešķirtas radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības komercdarbībai, iesniedz Regulatorā informāciju atbilstoši lēmumā Par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām noteiktajam.