Pakalpojumu līgums

Drukāt

Elektronisko sakaru līgums nosaka komersanta un lietotāja savstarpējās attiecības, uzliek pienākumus un piešķir tiesības gan lietotājam, gan komersantam. Pamatojoties uz noslēgtu un parakstītu līgumu, komersants sniedz un lietotājs saņem izvēlēto pakalpojumu.
Līgumu var noslēgt:

 • rakstveidā - klientu apkalpošanas centrā, izmantojot pasta pakalpojumus vai vietā, kur pakalpojums tiek ierīkots;
 • izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus - piemēram, elektronisko pastu vai komersanta izveidotu lietotāja specializētu profilu.

Pirms līguma parakstīšanas, rūpīgi to izlasiet, pārdomājiet sev neskaidros jautājumus un pārrunājiet tos ar komersantu.

Info_icon_1.png Aicinām iepazīties ar Regulatora sagatavoto informatīvo skaidrojumu "Kas jāzina slēdzot, grozot vai izbeidzot līgumu?"
Vienlaikus aicinām izlasīt arī Patērētāju tiesību aizsardzības centra sagatavoto informāciju, kas jāņem vērā izvēloties pakalpojumu un kādiem pakalpojuma līguma aspektiem ir jāpievērš uzmanība: Padomi, slēdzot elektronisko sakaru pakalpojumu līgumu.

Finger_2.pngSvarīgi zināt par līgumu pirms tā parakstīšanas:

 • Līgumā jābūt norādītam līguma priekšmetam, jeb pakalpojuma nosaukumam kādu pakalpojuma sniedzējs nodrošinās.

Līgumā jābūt norādītam:

 • Tarifu plāna nosaukumam;
 • Pakalpojuma maksai, kuru maksāsiet pakalpojuma sniedzējam par saņemto pakalpojumu;
 • īres vai nomas maksai par iekārtu, ja iekārta ir nepieciešama pakalpojuma saņemšanai;
 • Rēķina saņemšanas veids, piemēram, uz elektronisko pastu, komersanta mājas lapā izveidotā lietotāja specializētā profilā vai pa pastu.

Pakalpojuma sniedzējam jāinformē lietotāju par izvēlētā pakalpojuma cenu, tostarp iespējamām izmaiņām, ja, piemēram, akcijas laikā tiek piedāvāta īpaša atlaide, tad ir jāsniedz informācija par pakalpojuma pilno cenu.

Līgumā jābūt iekļautai informācijai par sniegto pakalpojumu kvalitātes nosacījumiem, kuru nenodrošināšanas gadījumā Jums ir tiesības saņemt kompensāciju vai samazinātu abonēšanas maksu.

Info_icon_1.png Līgumā norādītās pakalpojuma kvalitātes rādītāju vērtības ir atkarīgas no piedāvātā tarifu plāna, līguma nosacījumiem, kā arī no pakalpojuma sniedzēja tehniskajām iespējām.


Pakalpojuma līgumā komersants norāda vērtības šādiem fiksētā tālruņa pakalpojuma parametriem:

 • Minimālā runas pārraides kvalitātes vērtība;
 • Bojājumu novēršanas laiks.

Pakalpojuma līgumā komersants norāda vērtības šādiem mobilā tālruņa pakalpojuma parametriem:

 • Minimālā runas pārraides kvalitātes vērtība;
 • Maksimālais īsziņas piegādes laiks komersanta mobilajā telefonu tīklā.

Pakalpojuma līgumā komersants norāda vērtības šādiem televīzijas pakalpojuma kvalitātes parametriem:

 • Minimālā attēla kvalitātes vērtība;
 • Bojājumu novēršanas laiks.

Līgumā jābūt norādītām šādām interneta pakalpojuma parametru vērtībām:

 • minimālais garantētais pieslēguma ātrums1, kā arī maksimālais (reklamētais)2 un parasti pieejamais pieslēguma ātruma diapazons3;
 • bojājumu novēršanas laiks;
 • interneta pakalpojuma pieejamība.

Papildus līgumā jābūt iekļautai šādai informācijai par interneta pakalpojumu:

 • informācija par komersanta piemērotiem datplūsmas pārvaldības pasākumiem;
 • informācija par jebkādiem ierobežojumiem, piemēram, datu apjoma, ātruma ierobežojumi un citi nosacījumi.

Finger_2.pngVēršam uzmanību!

 1. Interneta pakalpojuma sniedzējam līgumā ir jānorāda minimālais garantētais pieslēguma ātrums (augšupielādes un lejupielādes), kā arī jānodrošina, ka šāds ātrums galalietotājam ir pieejams pastāvīgi. Fiksētam interneta pakalpojumam minimālajam garantētajam pieslēguma ātrumam jābūt ne zemākam kā 20% no maksimālā pieslēguma ātruma, savukārt mobilā interneta pakalpojumam - ne zemākam kā 256kbiti/s.
 2. Maksimālais (reklamētais) pieslēguma ātruma diapazons* raksturo faktisko, galalietotājam nodrošināto pieslēguma ātruma diapazonu, kas galalietotājam pieejams pastāvīgi diennakts laikā, izņemot vislielākās noslodzes stundas** vai specifiskus apstākļus, kas ierobežo elektronisko sakaru pakalpojumu saņemšanu.
 3. Parasti pieejamais pieslēguma ātruma diapazons raksturo vidējā pieslēguma ātruma diapazonu*, kurš galalietotājam pieejams pastāvīgi visā diennakts laikā, ieskaitot vislielākās noslodzes stundas**.
*Pieslēguma ātruma diapazoni noteikti šādās robežās:
• <256 kbiti/s,
≥256 kbiti/s līdz <2 Mbiti/s,
≥2 Mbiti/s līdz <10 Mbiti/s,
≥10 Mbiti/s līdz <30 Mbiti/s,
≥30 Mbiti/s līdz <100 Mbiti/s,
≥100 Mbiti/s līdz <200 Mbiti/s,
≥200 Mbiti/s līdz <400 Mbiti/s,
≥400 Mbiti/s.

**Vislielākās noslodzes stundas ir stundas, kurās vērojama lielākā interneta lietotāju aktivitāte. Parasti tās ir vakara stundas.

Līgums var būt:

 • beztermiņa;
 • termiņa - biežāk 12 vai 24 mēneši.

Termiņa līgums nozīmē papildus saistības, kas var būt izteiktas kā:

 • ierīču (planšetes, rūtera, mobilā telefona) izpirkšanas atvieglojumi.
 • atlaide pakalpojumam/tarifu plānam.

Papildus saistības biežāk nozīmē līgumsodu par pirmstermiņa līgumu laušanu.
Līgumsods var tikt piemērots par:

 • ierīču izpirkšanu par atlikušo summu;
 • pakalpojumam piešķirtās atlaides izpirkšanu vai ikmēneša pakalpojuma maksas summa līdz noslēgtā līguma termiņa beigām.

Komersantam jānodrošina lietotājam iespēja bez maksas 24 stundas diennaktī sazināties ar palīdzības dienestu, lai lietotājs pieteiktu:

 • tīkla bojājumus vai pakalpojuma saņemšanas traucējumus
 • pretenziju par pakalpojuma kvalitāti un neprecīziem rēķiniem
 • nolaupītu vai pazaudētu mobilo telefonu un SIM kartes bloķēšanu

Info_icon_1.png Līgumā jābūt iekļautai informācijai par palīdzības dienestu jeb saziņas veids, piemēram, elektroniskais pasts, komersanta mājas lapā izveidots lietotāja specializēts profils, telefons u.c.


 

Info_icon_1.png Līgumā obligāti iekļaujamā informācija ir noteikta Elektronisko sakaru likuma 22.panta 3.daļā un Vispārējās atļaujas noteikumos elektronisko sakaru nozarē