Pakalpojuma sniedzēja maiņa

Drukāt

Pirms pāriet pie cita pakalpojuma sniedzēja rūpīgi izvērtējiet:

 • esošā līguma izbeigšanas nosacījumus;
 • izvēlētā pakalpojuma sniedzēja piedāvātos pakalpojumu līguma nosacījumus.

Lietotājs jebkurā laikā var izbeigt gan noteikta termiņa, gan beztermiņa līgumu, ievērojot līgumā iekļautos līguma izbeigšanas nosacījumus:

 • par līguma izbeigšanu Jums ir pienākums paziņot komersantam līgumā noteiktajā termiņā un veidā;
 • noteikta termiņa līguma gadījumā par līguma pirmstermiņa izbeigšanu komersants var piemērot līgumsodu.

Info_icon_1.png Līgumsods, kas paredzēts par līguma pirmstermiņa izbeigšanu ir jānosaka proporcionāli pakalpojuma sniegšanas laikam līdz līguma pirmstermiņa izbeigšanai, sadalot to vismaz triju mēnešu periodos.

Noteikta termiņa līgumu lietotājs var izbeigt bez līgumsoda šādos gadījumos:

 • ja pakalpojuma kvalitāte neatbilst līgumā noteiktajiem kvalitātes nosacījumiem
  Interneta pakalpojuma kvalitāti Jūs varat pārbaudīt, izmantojot Regulatora Interneta kvalitātes kontroles sistēmu ITEST.
  Finger_2.png Jāņem vērā, ka šie mērījumi ir tikai informatīvi un tos nevar uzskatīt kā oficiālu pamatu līguma izbeigšanai. Sākotnēji Jums jāvēršas pie pakalpojuma sniedzēja, lai risinātu radušos situāciju. Ja risinājumu neizdodas rast, tad, pirms līguma izbeigšanas, Jums jāvēršas Regulatorā.
 • ja komersants piedāvā līguma grozījumus, kuriem Jūs nepiekrītat
  Komersantam ir pienākums lietotāju informēt vienu mēnesi pirms līguma grozījumi stājas spēkā. Savukārt lietotājam ir pienākums komersantam sniegt atbildi viena mēneša laikā.
  izsaukums_0.png Ja līgumā ir veikti labvēlīgi jeb administratīvi grozījumi (komersanta nosaukums, juridiskā adrese, bankas konts), vai mainās tikai komersants un nemainās citi līguma nosacījumi, lietotājs nevar izbeigt līgumu pirms termiņa bez līgumsoda piemērošanas.

Numura saglabāšanas pakalpojums dod Jums tiesības pāriet pie cita elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēja, saglabājot savu publisko fiksēto vai mobilo telefonu tīklu numuru.
Vēršam uzmanību, ja Jums ir līgumsaistības ar iepriekšējo pakalpojumu sniedzēju par dotēta telefona aparāta izmantošanu, tad savstarpējas attiecības nosaka noslēgtais līgums ar iepriekšējo pakalpojumu sniedzēju par dotēta telefona aparāta izmantošanu.
Esošajam elektronisko sakaru pakalpojuma sniedzējam nav tiesības neļaut Jums pāriet pie cita elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēja. Dažādas atrunas no donora tīkla operatora par tehnisko neiespējamību pārvietot konkrēto numuru uz citu tīklu (saņēmēja operatora tīklu), iespējamiem sakaru traucējumiem u.tml., ir nepamatotas.
Savukārt, saņēmēja tīkla operators (operators, pie kura Jūs vēlaties pāriet) ir tiesīgs atteikt pieņemt Jūs par savu abonentu.
Finger_2.png Ir jāatceras, ka numura saglabāšanas pakalpojuma saņemšanai abonents slēdz rakstveida līgumu ar saņēmēja tīkla operatoru, līdz ar to, Jums veidojas līgumsaistības ar saņēmēja tīkla operatoru.